Published: 2019-05-26 22:59:00 CEST
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2019.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2019. aasta I kvartali (võrrelduna 2018. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2019 (võrrelduna 31.12.2018) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes I kvartal 2019 I kvartal 2018 Muutus
Müügitulu 13 820 16 157 -14,5%
EBITDA 3 158 5 570 -43,3%
Aruandeperioodi puhaskasum 3 080 4 062 -24,2%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 3 098 3 695 -16,2%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,09 0,10 -10,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 2 585 4 874 -47,0%


tuhandetes eurodes 31.03.2019 31.12.2018 Muutus
Varad kokku 51 411 45 504 13,0%
Käibevarad kokku 32 309 34 904 -7,4%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 30 277 27 462 10,3%
Raha ja raha ekvivalendid 8 350 13 603 -38,6%


Rentaablusanalüüs, % I kvartal 2019 I kvartal 2018 Muutus
Brutokasum 46,7 57,6 -18,9%
EBITDA 22,9 34,5 -33,6%
Puhaskasum 22,3 25,1 -11,2%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 22,4 22,9 -2,2%


Finantssuhtarvud, % 31.03.2019 31.12.2018 Muutus
ROA 15,6 22,9 -31,9%
ROE 24,6 34,7 -29,1%
Hinna/ kasumi suhe 12,6 7,7 63,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,8 2,4 16,7%
Likviidsuskordaja 1,2 1,2 0,0%

Majandustulemused

Kontserni 2019. aasta I kvartali käive moodustas 13 820 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 14,5%. Hulgimüügi käive vähenes 18,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2019. aasta I kvartali brutokasum oli 6 455 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 30,7%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2019. aasta I kvartali jooksul 57,6%-lt 46,7%-le. Müüdud toodangu kulu kasvas 7,5% võrra.

2019. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum vähenes 55,1% ja ulatus 2 322 tuhande euroni võrreldes 2018. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 5 173 tuhat eurot. 2019. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 16,8% võrreldes 32,0%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 43,3% ja moodustas 2019. aasta I kvartaliga 3 158 tuhat eurot, mis tähendab 22,9% rentaablust (5 570 tuhat eurot ja 34,5% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2019. aasta I kvartaliga 3 098 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 3 695 tuhat eurot 2018. aasta I kvartaliga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 22,4% võrreldes 22,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2019 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 51 411 tuhande euroni, suurenedes 13,0% võrreldes 31. detsembriga 2018.

Võrreldes 31. detsembriga 2018 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 366 tuhande euro võrra ja moodustasid  2019. aasta 31. märtsi seisuga 5 014  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 298 tuhande euro võrra ning 2019. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 18 943 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 2 815 tuhande euro võrra, ulatudes 2019. aasta 31. märtsi seisuga 30 277 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2019.aasta I kvartaliga 3 272 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2019. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 562 tuhat eurot, 119 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2019. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 2 025 töötajat, neist 502 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2018 seisuga oli 2 073 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2019. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 350  tuhat eurot (3 238 tuhat eurot 2018.aasta I kvartaliga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 207 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused peale 2019. aasta I kvartalit

3. mail 2019 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 •   Üldkoosolek kinnitas 2018. majandusaasta aruande.
 • Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.05.2019). Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:
  - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019 ;
  - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019;
 • Üldkoosolek otsustas kutsuda Ants Susi SFG nõukogust tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019.
 • Üldkoosolek otsustas valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.
 • Üldkoosolek otsustas muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:
 • nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
 • nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).
 • Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. 
 • Üldkoosolek otsustas, et:

- SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.
- SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018.a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.
- Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.03.2019 31.12.2018
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   8 350 13 603
Väljaantud laenud   2 8
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2   5 014   3 648
Varud 3 18 943 17 645
Käibevara kokku   32 309 34 904
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   321 292
Investeeringud sidusettevõtetesse   70 64
Müügiootel finantsvara   316 305
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 444 1 433
Immateriaalne põhivara   324 261
Kinnisvarainvesteeringud   873 851
Materiaalne põhivara 4 15 754 7 394
Põhivara kokku   19 102 10 600
VARAD KOKKU   51 411 45 504
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised kapitalirendikohustused   1 377 0
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 7 950 14 163
Maksuvõlad   2 226 662
Lühiajalised kohustused kokku   11 553 14 825
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   6 7
Pikaajalised kapitalirendikohustused   6 580 0
Pikaajalised eraldised   63 61
Pikaajalised kohustused kokku   6 649 68
Kohustused kokku   18 202 14 893
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 3 600 3 600
Ülekurss   8 567 8 567
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 355
Realiseerimata kursivahed   -14 979 -14 696
Jaotamata kasum   31 428 28 330
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   30 277 27 462
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   2 932 3 149
Omakapital kokku   33 209 30 611
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   51 411 45 504

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad I kvartal  2019 I  kvartal 2018
Müügitulu 8 13 820 16 157
Müüdud toodangu kulu   -7 365 -6 849
Brutokasum   6 455 9 308
      
Turustuskulud   -2 905 -2 938
Üldhalduskulud   -1 092 -1 065
Muud äritulud   66 59
Muud ärikulud   -202 -191
Ärikasum   2 322 5 173
      
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   2 031 -40
Muud finantstulud/(kulud)   -110 24
Finantstulud ja -kulud kokku   1 921 -16
     
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   1
8
Kasum enne tulumaksu 4 244
5 165
Tulumaks   -1 164
-1 103
       
Aruandeperioodi kasum   3 080 4 062
Sealhulgas:     
  Emaettevõte omanike osa   3 098 3 695
  Mittekontrolliva osaluse osa   -18 367
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,09


0,10
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne     
     
tuhandetes eurodes Lisad I kvartal 2019 I kvartal 2019
     
Aruandeperioodi kasum   3 080 4 062
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   -171 -672
Sealhulgas:      
  Emaettevõte omanike osa   -283 -617
  Mittekontrolliva osaluse osa   112 -55
       
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku   2 909 3 390
Sealhulgas:     
  Emaettevõte omanike osa    2 815 3 078
  Mittekontrolliva osaluse osa     94 312

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes I kvartal 2019 I kvartal 2018
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum 3 080 4 062
Korrigeerimised:   
  Põhivara amortisatsioon 836 397
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud  investeeringutest -1 -8
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 11 0
  Finantstulud ja -kulud kokku -1 921 16
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon 2 -1
Tulumaksu kulu 1 164 1 103
Varude muutus -1 298 -603
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 484 -1 027
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 635 1 195
Kapitalirendikohustuste muutus 1 377 0
Makstud tulumaks -159 -260
Kokku rahavood äritegevusest 3 242 4 874
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 3 14
Materiaalse põhivara müük 36 0
Antud laenude tagasimaksed 6 0
Materiaalse põhivara soetus -562 -119
Immateriaalse põhivara soetus -75 -36
Kokku rahavood investeerimistegevusest -592 -141
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Kapitalirendikohustuste tagasimaksed -657 0
Väljamakstud dividendid 0 -10 812
Aktsiakapitali vähendamie -7 200 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -7 857 -10 812
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 207 -6 079
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 13 603 21 230
Valuutakursi muutuste mõju rahale  -46  8
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 350 15 159

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

Manus


SFG I kvartali 2019 vahearuanne.pdf