Avaldatud: 2020-02-21 07:00:00 CET
LHV Group
Majandusaasta aruanne

LHV Groupi 2019. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine

AS-i LHV Group nõukogu kiitis heaks ettevõtte juhatuse poolt esitatud 2019. aasta auditeeritud aastaaruande. Võrreldes 4. veebruaril avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi. 

AS-i LHV Group Konsolideeritud aastaaruanne 2019 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks LHV kodulehel aadressil https://investor.lhv.ee/aruanded/#aastaaruanded.

LHV Groupi 2019. aasta maksueelne kasum oli 31,3 miljonit eurot ja puhaskasum 27,1 miljonit eurot. Grupi aktsionäride osa sellest oli 24,8 miljonit eurot. Võrreldes 2018. aastaga kasvas maksueelne kasum 1% ehk 0,4 miljonit eurot ning puhaskasum vähenes 0% ehk 0,1 miljoni euro võrra.

LHV Groupi neto intressitulu kasvas aastaga 19% ning neto teenustasutulud vähenesid 1%. Finantstulud vähenesid 80% võrra, kuna 2018. aastal sisaldasid finantstulud Leedu äriüksuse müügist saadud tulu. Konsolideerimisgrupi puhastulu oli 2019. aastal 73,8 miljonit eurot ning kasvas võrreldes 2018. aastaga 5%. Tegevuskulud olid 39,3 miljonit eurot ja kasvasid aastaga 16%. Grupi tulemused vastasid üldiselt finantsprognoosile, mida uuendati 2019. aasta juulis.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell, millest on maha arvatud allahindlused, kasvas aastaga 768 miljoni euro võrra ehk 84% 1,69 miljardi euroni. Laenuportfellist suurima osa moodustavad laenud ettevõtetele, mis kasvasid aastaga 33% 880 miljoni euroni (2018. aastal 664 miljon eurot). Jaelaenude portfell kasvas aastaga 207% 813 miljoni euroni (2018. aastal 265 miljon eurot).

Grupi hoiuste maht koos saadud laenudega suurenes aastaga 89% ja oli aasta lõpuks 2,73 miljardit eurot (2018. aastal 1,44 miljardit eurot). LHV juhitud fondide maht kasvas aastaga 160 miljoni euro võrra, mis tähendab 13% kasvu. Aasta lõpus oli LHV juhitud fondide maht 1,37 miljardit eurot (2018. aastal 1,21 miljardit eurot).

Äriüksuste lõikes teenis konsolideeritud AS LHV Pank 2019. aastal koondkasumit 22,2 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 3,8 miljon eurot. 2019. aastal teenis AS LHV Varahaldus kasumit 6,1 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 0,7 miljoni euro võrra vähem. LHV Group kui eraldi üksus teenis kasumit 5,5 (2018. aastal 11,7) miljonit eurot tulenevalt tütarettevõtete dividendide maksmisest LHV Group-ile.

Dividendipakkumine

AS LHV Group juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2019. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

  • maksta dividende 0,19 eurot aktsia kohta kokku summas 5,406 miljonit eurot; dividendidelt makstav tulumaks oleks 1,1 miljonit eurot.
  • lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 19,525 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 440 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 207 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

Manus


LHV Group 2019 Aastaaruanne ET.pdf