Julkaistu: 2011-01-04 15:30:00 CET
HKScan Oyj
Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

MUUTOKSIA HKSCANIN HALLITUKSESSA, HKSCANIN HALLITUS KUTSUU KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN

HKScan Oyj                  Pörssitiedote           4.1.2011, klo 16.30

 

MUUTOKSIA HKSCANIN HALLITUKSESSA, HKSCANIN HALLITUS KUTSUU KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN

HKScan Oyj:n ("HKScan") hallitus on tänään pitämässään kokouksessa päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 4.2.2011 klo 11.00 päättämään HKScanin hallituksen kokoonpanosta vastaanotettuaan kolmen hallituksen jäsenen eroilmoitukset. Eroilmoituksen ovat jättäneet Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Matti Murto. Kaikkien kolmen henkilön erot tehtävistään tulevat voimaan sen jälkeen, kun yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt korvaavien jäsenten valinnasta. Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu julkaistaan 7.1.2011. Kutsu on tämän tiedotteen liitteenä.

HKScan tiedotti 20.12.2010 saaneensa tiedon käräjäoikeuden päätöksestä liittyen LSO Osuuskunnan vuonna 2006 käymiin osakekauppoihin. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan LSO Osuuskunnan silloiset hallituksen jäsenet, joista kolme edellä mainittua kuuluvat HKScanin nykyiseen hallitukseen, ovat syyllistyneet sisäpiirintiedon tuottamukselliseen väärinkäyttöön, josta käräjäoikeus määräsi sakkorangaistuksia. Kaikki kolme ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen.

HKScanin suurin osakkeenomistaja LSO Osuuskunta ehdottaa uusiksi hallituksen jäseniksi Juha Kylämäkeä, Niels Borupia sekä Tero Hemmilää. Oik.yo. Juha Kylämäki on maanviljelijä ja broilerinlihan tuottaja. KTM Niels Borup on maatalousyrittäjä ja sianlihan- ja maidontuottaja. MMM Tero Hemmilä on Yara Suomi Oy:n toimitusjohtaja.

Tarkemmat tiedot ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla 7.1.2011 HKScanin internet-sivuilla.

Hallituksen jäsenten lukumäärää ei ehdoteta muutettavaksi.

 

HKScan Oyj

Hallitus

Lisätietoja: HKScan–konsernin lakimies Markku Suvanto. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta p. 010 570 6218.

 

HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 11 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa.

 

JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com

 

 

 

Liite:

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

HKScan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina helmikuun 4. päivänä 2011 alkaen klo 11.00 Mauno Koivisto –keskuksen auditoriossa osoitteessa Tykistökatu 6 (BioCity), Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10.00.

A.               Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.       Kokouksen avaaminen

2.       Kokouksen järjestäytyminen

3.       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.       Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.       Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.       Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen ja Matti Murto ovat ilmoittaneet jättävänsä tehtävänsä ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja LSO Osuuskunta, joka omistaa enemmän kuin 34 prosenttia yhtiön osakkeista ja enemmän kuin 69 prosenttia yhtiön äänivallasta on ehdottanut, että yhtiökokous valitsisi uusina jäseninä hallitukseen Juha Kylämäen, Niels Borupin ja Tero Hemmilän tehtävänsä jättävien hallituksen jäsenien sijaan. Hallituksen jäsenten lukumäärää ei ehdoteta muutettavaksi.

Henkilötiedot koskien Juha Kylämäkeä, Niels Borupia ja Tero Hemmilää esitetään 7.1.2011 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.hkscan.com.

7.       Kokouksen päättäminen
 

B.               Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu on saatavilla HKScan Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.hkscan.com. Tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.2.2011 alkaen.
 

C.               Ohjeita kokoukseen osallistujille

1.               Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 25.1.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 1.2.2011 ennen klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)               HKScan Oyj:n internet-sivujen kautta www.hkscan.com;

b)               puhelimitse numeroon 010 570 6218 (arkisin klo 9.00-16.00);

c)               telefaksilla numeroon 02 250 1667; tai

d)               kirjeitse osoitteeseen HKScan Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien HKScan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

2.               Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen HKScan Oyj, Yhtiökokous, PL 50, 20521 Turku ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

3.               Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 1.2.2011 klo 10.00.

 

4.               Muut tiedot

HKScan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.1.2011 yhteensä 49.626.522 A-osaketta ja 5.400.000 K-osaketta sekä A-osakkeilla 49.626.522 ääntä ja K-osakkeilla 108.000.000 ääntä.

 

Turku 4. tammikuuta 2011

HKScan Oyj

Hallitus