Paskelbta: 2016-09-01 15:00:00 CEST
Ignitis gamyba
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Elektrėnai, Lietuva, 2016-09-01 15:00 CEST -- „Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras „Lietuvos energijos gamyba“, AB, išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 635 083 615; ISIN kodas – LT0000128571.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, 2016 m. rugsėjo 1 d. iš „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 96,75 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo, gavo rašytinę paraišką, kuria kreipiamasi į Bendrovės valdybą, prašant sušaukti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Nurodomas neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo tikslas – siūlyti Bendrovės akcininkams skirti dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį. „Lietuvos energija“, UAB, paraiškoje pateikė sprendimo projektą – skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams po 0,043 EUR vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.

Atsižvelgiant į „Lietuvos energija“, UAB, paraišką, 2016 m. rugsėjo 1 dienos Bendrovės valdybos sprendimu šaukiamas neeilinis „Lietuvos energijos gamyba“, AB, visuotinis akcininkų susirinkimas.

Akcininkų susirinkimo data, laikas, vieta: „Lietuvos energijos gamyba“, AB, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2016 m. rugsėjo 26 d. 9.00 val. Bendrovės registruotos buveinės patalpose, esančiose Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. rugsėjo 26 d. 8.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2016 m. rugsėjo 26 d. 8.55 val.

Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta 2016 m. rugsėjo 19 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Bendrovės akcininkės „Lietuvos energija“, UAB, pasiūlyta ir Bendrovės valdybos sprendimu patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, stebėtojų tarybos atsiliepimo dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio, tarpinio pranešimo ir sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto.

[pristatoma „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkų informacijai].

2. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d., svarstymo.

„Pritarti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpiniam pranešimui už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. (pridedama)“.

3. Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

„Patvirtinti auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą „Lietuvos energijos gamyba“, AB, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d. (pridedama)“. 

4. Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams.

„Atsižvelgiant į tai, kad yra tenkinamos visos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 601 straipsnio 5 dalyje nustatytos dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo sąlygos, skirti „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcininkams 0,043 EUR vienai „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijai dydžio dividendus už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. birželio 30 d.“

Bendrovė taip pat informuoja, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2016 m. spalio 10 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus bendrovės akcininkai.

Visa pagal teisės aktus būtina informacija, susijusi su šaukiamu neeiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu, bei susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedai, skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.gamyba.le.lt ir NASDAQ Vilnius tinklapyje teisės aktų nustatyta tvarka.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.gamyba.le.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai, arba Žvejų g. 14, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

Asmenys neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Šaukiamame visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@le.lt ne vėliau kaip iki 2016 m. rugsėjo 23 d. darbo dienos pabaigos (15:15 val.).

Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

         Valentas Neviera, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, Korporatyvinės komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt


LEG tarpinis pranesimas ir sutrumpinta tarpine finansine informacija uz 2016 m. sausio-birzelio men..pdf