English Latvian
Publicēts: 2023-05-12 07:52:48 CEST
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.

Latvija, 2023-05-12 07:52 CEST --

PAZIŅOJUMS PAR KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU PILNSAPULCES SASAUKŠANU

 

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci 2023.gada 13.jūnijā pulksten 17.00, Rīgā, Patversmes ielā 23.           

Darba kārtībā:

 1. AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2022.gada pārskata apstiprināšana.
  1. Valdes ziņojums par 2022.gada darbības rezultātiem;
  2. Padomes un Revīzijas komitejas ziņojums par 2022.gada darbības rezultātiem;
  3. Revidenta ziņojums.
 2. 2022.gada peļņas sadale.
 3. 2023.gada budžeta un attīstības plāna apstiprināšana.
 4. Revidenta vēlēšanas.
 5. Padomes vēlēšanas.
 6. Atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem un revidentam.
 7. Par Revīzijas komiteju.
 8. Atalgojuma ziņojums par 2022.gadu.
 9. Dažādi.

 

Akcionāru reģistrēšana pilnsapulces dienā - 2023.gada 13.jūnijā - no plkst.16.15 līdz plkst.17.00 pilnsapulces norises vietā.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2023. gada 5.jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

 Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara. Pilnvaras  forma pieejama mājas lapā www.ljmc.lv un birojā Rīgā, Patversmes ielā 23.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot 7 dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā.

 

Ar pilnsapulces apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties pie AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” sekretāres, Rīgā, Patversmes ielā 23, sākot ar  2023.gada 29.maiju, no plkst.12.00 līdz plkst.15.00, tālrunis 67391315, NASDAQ OMX Baltic mājas lapā, oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, kā arī Latvijas Jūras medicīnas centra mājas lapā www.ljmc.lv

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” ir emitējis 800 000 balsstiesiskās akcijas.

 

Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” Valde

 

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492