Avaldatud: 2020-02-21 07:01:00 CET
LHV Group
Korralise üldkoosoleku kutse

TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

AS-i LHV Group (edaspidi „Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis toimub 13. märtsil 2020. aastal algusega kell 13.00 (Tallinna aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Ballroom“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus)

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 6. märtsil 2020. aastal, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

  1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni 19.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. märtsil 2020. aastal kell 23.59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.

Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee.

Vastavalt Grupi nõukogu 19. veebruari 2020. aasta otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

  1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Grupi 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2019. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 19 525 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 19 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.

  1. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

  1. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

  1. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine

Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ja anda Grupi nõukogule nõusolek aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

  1. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

Suurendada etteulatuvalt alates 01.01.2021 järgmiseks 5 (viieks) aastaks ehk optsiooniprogrammi kehtivuse ajaks Grupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele.

  1. Põhikirja muudatuse kinnitamine

Muuta Grupi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.


Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Grupi 2019. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2019. aasta tegevuse ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee ja Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 9.00 kuni 19.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-posti aadressil lhv@lhv.ee kuni 10. märts 2020. aasta kella 23.59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 (viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. veebruar 2020. aasta kella 23.59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile lhv@lhv.ee või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, soovitavalt hiljemalt 10. märts 2020. aasta kell 23.59.

 

Lugupidamisega

Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige

 

Teate edastas:

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee