English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-22 16:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2021 m. gruodžio 22 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2021 m. gruodžio 22 d., priimti šie sprendimai:

1. Darbotvarkės klausimas - konsoliduotas metinis pranešimas. Išklausytas konsoliduotas metinis pranešimas už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.

2. Darbotvarkės klausimas - pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis. Nuspręsta: pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.

3. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės uždarosios akcinės bendrovės “ Grant Thornton Baltic“ išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.

4. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.

5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.:

                                                                                                                          (tūkst. EUR)

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje19.602
Grynasis 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas149
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)116
Paskirstytinas rezultatas19.867
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą-
Pelno paskirstymas į kitus rezervus-
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti-
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus19.867

Dividendai už 2021 finansinius metus nebus mokami.

6. Darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimai. Nuspręsta: į akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.

7. Darbotvarkės klausimas – atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo. Nuspręsta: už darbą akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 100 eurų už valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00