Publicēts: 2021-04-23 15:05:00 CEST
Siguldas CMAS
Akcionāru sapulces lēmumi

Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2021. gada 23. aprīlī lēmumi

  1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2020. gada pārskatu.
  2. Apstiprināt Gada pārskatu par 2020. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.
  3. Pārskata gada peļņu 104067,69 EUR atstāt nesadalītu. Izmaksāt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī, dividendēs 46468,40 eiro, kas ir 0,11 eiro par vienu akciju.  Noteikt ieraksta datumu dividenžu izmaksai: 2021. gada 19. maijs un dividenžu izmaksas datumu: 2021. gada 20. maijs.
  4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2020. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
  5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2021. gada pārskata revīzijas veikšanu 3900,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

Visi lēmumi pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2021. gada 22. aprīlī sabiedrības valdē uz pieciem gadiem ievēlēti līdzšinējie valdes locekļi: Nils Ivars Feodorovs, Sarmīte Arcimoviča un Valda Mālniece.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv