Avaldatud: 2020-08-11 09:29:49 CEST
Nordic Fibreboard
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 10.08.2020 algusega kell 09:00 ja lõppes 11:20 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 2 745 141 häält, mis moodustavad 61,02% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2019. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019. a. oli 9 045 035 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 398 130 eurot.

Otsus võeti vastu 2 682 192 häälega, mis moodustab 97,71% registreerunud häältest, vastu oli 62 949 häält mis moodustab 2,29% registreerunud häältest.

  1. 2019.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Kanda 2019.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 398 130 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

Otsus võeti vastu 2 682 192 häälega, mis moodustab 97,71% registreerunud häältest, vastu oli 62 949 häält mis moodustab 2,29% registreerunud häältest.

  1. 2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 2 745 141 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

  1. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek:

1)       Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.

2)       Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

2.1. Seltsi miinimumkapital on EUR 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 1 000 000 (üks miljon eurot).

2.2. Seltsi aktsiate miinimumarv on  2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad.

2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. 

3)         Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesoleva otsuse vastuvõtmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,60. 

4)         Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 2 745 141 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

  1. Aktsiakapitali vähendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks

Pärast kõikide reservide ärakasutamist on Seltsi 2019. aasta lõpuga eksisteerinud eelmiste perioodide jaotamata kahjumist katmata 1 242 300,66 eurot.

Nõukogu ettepanek:

Vähendada Seltsi aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 1 242 300,66 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:

1)       Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 2 249 530,5 võrra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 449 906,1;

2)         Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,10 aktsiate arv jääb samaks (4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 449 906,1;

5)         Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 24.08.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Otsus võeti vastu 2 745 141 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Koosoleku protokoll avaldatakse hiljemalt reedel 14.08.2020 ettevõtte kodulehel.

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com