Offentliggjort: 2016-08-24 08:44:00 CEST
Vestjysk Bank A/S
Halvårsrapport

Vestjysk Banks halvårsrapport 2016

Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


24. august 2016Vestjysk Banks halvårsrapport 2016

Vestjysk Bank realiserede i 1. halvår 2016 et resultat efter skat på 10 mio. kroner. Bankens basale drift fungerer fortsat godt, og et resultat før nedskrivninger på 227 mio. kr. i 1. halvår 2016 anses for tilfredsstillende. Det fortsat høje nedskrivningsbehov, relateret til landbrugets fortsatte meget bekymrende økonomiske situation med et meget lavt niveau for afregningspriser for især mælk, men også lave afregningspriser for svinekød, medfører, at bankens resultat efter nedskrivninger ikke er tilfredsstillende.

Banken arbejder fortsat på at forbedre de kapitalmæssige forhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til kravet til egentlig kernekapital.


Sammendrag af Vestjysk Banks resultater i 1. halvår 2016:

 • Resultat efter skat på 10 mio. kroner (44 mio. kroner i 1. halvår 2015).
 • Basisindtægter på 477 mio. kroner (499 mio. kroner i 1. halvår 2015).
 • Omkostningsprocent på 52,4 (56,1 procent i 1. halvår 2015), svarende til et fald på 3,7 procentpoint.
 • Basisresultat før nedskrivninger på 227 mio. kroner (220 mio. kroner i 1. halvår 2015).
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 216 mio. kroner (171 mio. kroner i 1. halvår 2015). Nedskrivninger på landbrug udgør fortsat den største andel af nedskrivningerne.
 • Indlånsoverskud på 4,4 mia. kroner ultimo juni 2016 mod et indlånsoverskud på 4,8 mia. kroner ultimo juni 2015.
 • Minimumskravene til fortsat bankdrift er henholdsvis 8,0 procent (kapitalprocent) og 4,5 procent (egentlig kernekapitalprocent) af de risikovægtede eksponeringer. Ultimo juni 2016 har banken en overdækning på henholdsvis 4,5 procentpoint, svarende til 729 mio. kroner, og 3,7 procentpoint, svarende til 598 mio. kroner.
 • Kapitalprocenten er på 12,5, og det individuelle solvensbehov er på 10,7 procent, svarende til en overdækning på 1,8 procentpoint eller 295 mio. kroner ultimo juni 2016.
 • Egentlig kernekapitalprocent på 8,2 procent ultimo juni 2016 mod et opgjort krav på 7,0 procent. Overdækningen er på 1,2 procentpoint svarende til 193 mio. kroner, hvilket er afstanden til kravet om udarbejdelse af en genopretningsplan.
 • Likviditetsmæssig overdækning på 134 procent ultimo juni 2016.
 • EU Kommissionen har i december 2015 indledt en nærmere undersøgelse af, hvorvidt statsstøtten til Vestjysk Bank i 2012 er i overensstemmelse med EU-reglerne. Kommissionen vil især undersøge, hvorvidt Vestjysk Banks omstruk­tureringsplan kan genskabe bankens levedygtighed på langt sigt uden at virke konkurrenceforvridende i markedet. Tidshorisonten for denne undersøgelse samt godkendelsesprocessen kendes fortsat ikke.

Forventninger til 2016
Bankens samlede forretningsomfang forventes, med udgangspunkt i uændrede konjunkturforhold, at kunne generere et basisresultat før nedskrivninger i den øvre ende af niveauet 350 til 400 mio. kroner. Under uændrede konjunkturforhold er ledelsens forventning, at behovet for nedskrivninger vil kunne absorberes i bankens basisresultat og dermed i 2016 opnå et resultat på niveau med 2015. Dette skal bidrage til en fortsættende bank med et hensigtsmæssigt forretningsgrundlag og mulighed for at opnå mere betryggende kapitalforhold.

Hvis landbrugets forværrede krise i 2016 bliver meget langvarig eller forværres yderligere, kan bankens betydelige eksponering mod denne branche indebære et øget behov for nedskrivninger i forhold til ledelsens aktuelle estimater for 2016. Tilsvarende kan gøre sig gældende, hvis konjunkturerne generelt forværres. Konsekvenserne af en yderligere forværring af det økonomiske klima for landbruget og/eller øvrige brancher vil således reducere bankens muligheder for at konsolidere sig i 2016.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektør
Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Vestjysk Banks Halvarsrapport 2016.pdf
Selskabsmeddelelse - Vestjysk Banks halvarsrapport 2016.pdf