Paskelbta: 2021-05-07 08:06:15 CEST
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Pokytis AB Šiaulių banko valdyboje

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.

2021 m. gegužės 6 d. posėdžio metu Banko stebėtojų taryba atšaukė Vitą Urbonienę iš Banko valdybos narės pareigų ir nauju Banko valdybos nariu išrinko Algimantą Gaulią, kuris valdybos nario pareigas pradės eiti tik gavus priežiūros institucijos leidimą.

Šis Banko valdybos sudėties pakeitimas yra susijęs su rizikų valdymo funkcijos stiprinimu Banke.

Vita Urbonienė ėjo Banko valdybos narės pareigas nuo 2002 metų su trumpa pertrauka nuo 2011 m. vasario 23 d. iki 2011 m. gegužės 3 d. Ji dirba Banke nuo 1997 metų, nuo 2002 metų vyriausiosios buhalterės pareigose, nuo 2005 – ir Apskaitos ir mokesčių tarnybos vadovės.

Algimantas Gaulia finansinėse institucijose dirba daugiau nei 20 metų. Banke dirba nuo 2013 m., porą metų ėjo Apskaitos ir atskaitomybės tarnybos vadovo pavaduotojo pareigas, o nuo 2015 m. iki šiol Rizikų valdymo ir atskaitomybės departamento direktoriaus pareigas. Nuo š.m. gegužės 24 d. A.Gaulia eis naujai įsteigtos Rizikų valdymo tarnybos vadovo pareigas ir bus atsakingas už rizikos valdymo funkciją Banke.

Papildomą informaciją teikia
Personalo departamento direktorė
Jurgita Simanavičiūtė, tel. +370 5 203 2263
jurgita.simanaviciute@sb.lt