Swedish
Publicerad: 2021-06-08 12:45:00 CEST
Online Brands Nordic AB
Pressmeddelande

ONLINE BRANDS HAR INGÅTT VILLKORAT AVTAL OM FÖRVÄRV AV CAMA GRUPPEN AB

Online Brands Nordic AB (”OBAB”) och ägarna till CaMa Gruppen AB (”CaMa”) har i linje med tidigare offentliggjord avsiktsförklaring idag ingått ett avtal innebärande att OBAB förvärvar samtliga aktier i CaMa genom en apportemission av högst 1 508 646 481 nya aktier ("Transaktionen").

Transaktionen i korthet:

  • Avtalet mellan OBAB och CaMas ägare är bland annat villkorat av att Nasdaq Stockholm godkänner OBAB för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”)
  • Avtalet är vidare villkorat av att extra bolagsstämma i OBAB fattar erforderliga beslut för Transaktionens genomförande.
  • Samtliga aktier i CaMa kommer att förvärvas genom en apportemission av 1 508 646 481 nya aktier i OBAB.
  • OBAB avser att kalla till extra bolagsstämma den 19 juli 2021 för att bland annat besluta om apportemissionen och val av ny styrelse.
  • Efter Transaktionens slutförande kommer ledningen i OBAB bestå av Magnus Skoglund (VD) och Henrik Lernfelt (CFO).
  • Efter Transaktionens slutförande kommer CaMas aktieägare att inneha 90 procent av aktierna rösterna i OBAB och OBABs befintliga aktieägare kommer inneha resterande 10 procent av aktierna och rösterna i OBAB.

CaMa
CaMa är en av de ledande aktörerna inom e-handel med fokus på mattor och hattar inom Europa. Bolaget grundades 2008 och har sin bas i Sverige och har sedan starten agerat paneuropeiskt. Bolaget bedriver sin försäljning uteslutande online genom bolagets försäljningskanaler Trendcarpet och Hatshop. Försäljningen sker i tolv länder på den europeiska marknaden. CaMa nådde under Q1 2021 cirka 35,2 MSEK i omsättning (tillväxt med 155 % jmf Q1 2020) med ett EBITDA-resultat om cirka 6,5 MSEK (jmf med -0,4 MSEK Q1 2020). CaMa omsatte helåret 2020 cirka 90,0 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 11,5 MSEK.
OBAB
OBAB bedriver försäljning av smycken och försattes under mars 2020 i rekonstruktion efter en period av likviditetsbrist. OBABs ledning, styrelse och huvudägare har under rekonstruktionsperioden arbetat intensivt ihop med utsedd rekonstruktör. OBAB genomförde i Q1 2021 en företrädesemission för att kunna ta sig ur föreliggande företagsrekonstruktion samt för att kunna utvärdera och driva igenom värdeskapande strukturaffärer.
Transaktionen
OBAB har ingått ett avtal med Aktiebolaget Grundstenen 168635 (u.n.ä. Borgata Invest AB), Goldcup 27294 AB (u.n.ä. DR HoldCo AB), Goldcup 27295 AB (u.n.ä. MS HoldCo AB), KOEHLER Capital Partners GmbH och Kristian Wiman, enligt vilket OBAB ska förvärva samtliga aktier i CaMa genom en apportemission. Med anledning härav avser OBABs styrelse att kalla till extra bolagsstämman den 19 juli 2021 för att besluta om bland annat förvärvet av CaMa genom en apportemission av högst 1 508 646 481 nya aktier som vederlag för aktierna i CaMa. Efter Transaktionens slutförande kommer CaMas aktieägare att inneha 90 procent av aktierna och rösterna i OBAB och OBABs befintliga aktieägare kommer att inneha resterande 10 procent av aktierna och rösterna.
Till följd Transaktionen kommer OBABs aktiekapital att öka till högst 84 098 094,70 SEK och antalet aktier ökar till högst 1 676 273 868 aktier, efter beaktande av de aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie T01 enligt vad som tidigare offentliggjorts.

OBABs befintliga dotterbolag
Inför ingåendet av ovan nämnda avtal har OBAB beslutat att avveckla de helägda dotterbolagen (i) Hedbergs Guld & Silver AB, org.nr 556258-5397, (ii) Juvelerare Eric G Anderssons AB, org.nr 556739-2880, (iii) Idéguld AB, org.nr 556886-1339, och (iv) Watchonwatch AB, org.nr 556723-1708. Detta har skett genom att bolagsstämmor i respektive dotterbolag beslutade om frivillig likvidation den 23 april 2021, varvid utsedd likvidator den 25 maj 2021 beslutat om att försätta nämnda dotterbolag i konkurs. Borås tingsrätt har därefter försatt dotterbolagen i konkurs per den 26 maj 2021. Dotterbolagen kommer således att avvecklas genom konkursförfarandet
OBABs dotterbolag Juvelerare John Victorin i Varberg Aktiebolag (”JVAB”) kommer dock fortsatt bedriva sin verksamhet och kommer initialt kvarstå i OBAB efter Transaktionen. OBABs initiala avsikt var, som tidigare kommunicerats, att dela ut JVAB till OBABs befintliga aktieägare. Efter utvärdering har OBABs styrelse konstaterat att rätt förutsättningar för en sådan transaktion inte föreligger just nu. CaMa har vidare beslutat att genomföra en strategisk översyn av JVABs verksamhet.

Ändringar i OBABs styrelse och ledningsgrupp
OBAB styrelse föreslår, under förutsättning att extra bolagsstämma godkänner apportemissionen, att David Rönnberg, Klas Berggren, Mathias Hedström och Martin Larsson väljs till nya styrelseledamöter i OBAB för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Därutöver har styrelsen föreslagit att David Rönnberg väljs till styrelsens ordförande. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas tillgänglig i kallelsen till OBABs extra bolagsstämma, vilken kommer att pressmeddelas separat.
Ledningen för den nya enheten kommer att bestå av Magnus Skoglund (VD) och Henrik Lernfelt (CFO).

Extra bolagsstämma
OBABs förvärv av CaMa är villkorat av godkännande av bolagsstämma. OBABs avser att kalla till extra bolagsstämma den 19 juli 2021 för att besluta om ändring av bolagsordning, apportemission samt val av nya styrelseledamöter m.m. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att pressmeddelas separat.

Fortsatt notering på Nasdaq First North
OBABs förvärv av CaMa är även villkorat av att Nasdaq Stockholm godkänner OBAB för fortsatt notering då Transaktionen föranleder en ny noteringsprocess av OBAB på Nasdaq First North. Med anledning av detta – och förutsatt att Nasdaq godkänner den fortsatta noteringen av OBAB – kommer en bolagsbeskrivning att publiceras. Bolagsbeskrivningen avses publiceras inför den extra bolagsstämman.

Preliminär tidplan28 juniÅrsstämma
Omkring den 15 juli 2021Nasdaq Stockholm godkänner Bolagsbeskrivningen och lämnar ett villkorat godkännande för fortsatt noteringen
19 juli 2021Extra bolagsstämman för beslut om Transaktionen
Omkring den 26 juli 2021Registrering av Apportemissionen hos Bolagsverket
Omkring den 29 juli 2021Planerad första dag för handel på Nasdaq First North


För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0)73 426 61 26


ONLINE BRANDS HAR INGATT VILLKORAT AVTAL OM FORVARV AV CAMA GRUPPEN AB.pdf