Avaldatud: 2017-12-22 10:55:07 CET
Arco Vara
Börsiteade

PARANDUSTEADE: Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

Teates on korrigeeritud Arco Vara AS-i aktsiakapitali tõstmise tingimust d. Uute aktsiate märkimisperiood algab 29. detsembril 2017. a kell 9.00 ja lõppeb 15. jaanuaril 2018. a kell 16.00.

Järgneb parandatud teade:

________________________________________________________________________________

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

 

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär 

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävala pst 5, Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 27. detsembril 2017 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Rävala pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis St Petersburg. 

Alljärgnevalt on esitatud Arco Vara AS-i nõukogu poolt kinnitatud päevakord ja otsuse eelnõu.

Juhatus selgitab, et aktsiakapitali suurendamise eesmärgiks on täiendava kapitali kaasamise vajadus seoses Bulgaaria arendusprojekti finantseerimisega vastavalt 27.11.2017 avaldatud börsiteatele.

 

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

 I.       Arco Vara AS’i aktsiakapitali suurendamine, avalik pakkumine olemasolevatele aktsionäridele, ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku:

1.     Suurendada Arco Vara AS’i (edaspidi „Äriühing“) aktsiakapitali järgmiselt:

a.     Äriühing laseb välja 2 670 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot ühe aktsia kohta.

b.     Ühe uue lihtaktsia väljalaskehind on 1,50 eurot, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 0,80 eurot on ülekurss.

c.     Aktsiakapitali uus suurus on 6 423 908 eurot.

d.     Uute aktsiate märkimise aeg (märkimisperiood) algab 29. detsembril 2017. a kell 9.00 ja lõppeb 15. jaanuaril 2018. a kell 16.00, kuid juhatusel on õigus märkimisperioodi seaduse piires muuta, pikendada või lühendada.

e.     Emissioon on suunatud ainult Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning toimub ainult Eestis. Äriühingu aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute ring määratakse kindlaks märkimisperioodi viimasel päeval Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

f.      Aktsiate eest tuleb tasuda rahas hiljemalt kolme tööpäeva jooksul märkimisperioodi lõpust ehk hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a; juhatus võib täpsustada tasumise tähtaega ja protseduuri.

g.     Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest.

h.     Juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitakse aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.

2.     Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

 

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävala pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 24.12.2017. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 20.12.2017 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 27.12.2017 kell 9.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@arcovara.ee hiljemalt 26.12.2017. Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadav Arco Vara AS-i kodulehel aadressil www.arcorealestate.com.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 30.11.2017.

 

Lugupidamisega,

Arco Vara AS-i juhatus
+372 6144594
info@arcovara.ee