English Estonian
Avaldatud: 2022-05-13 16:35:47 CEST
Elmo Rent
Börsiteade

ELMO Rent AS-i 2021. majandusaasta prognoositud ja tegelike tulemuste erinevuse põhjused

Käesolevaga esitab ELMO Rent AS (edaspidi ELMO Rent) selgituse 2021. a prognooside ja tegeliku tulemuse erinevuse kohta. 

 

2021. aasta prognoositud müügitulu oli 934 651 eurot, mida vastavalt 2021. aasta oktoobriks kujunenud tulemustele tõsteti sama aasta detsembris 1 075 768 euroni. 31. märtsil 2022 avalikustatud 2021. aasta II poolaasta vahearuande põhjal võib öelda, et seatud müügiprognoos sai täidetud.  

 

Esialgsel hinnangul ületas ELMO Rent 2021. aastaks planeeritud kulusid, mille tingisid prognooside eelduseks olnud olukorra ja asjaolude muutused, sh muudatused ärimudelis (taksoteenuse lisandumine ja Elektritakso OÜ soetamisega seotud ettevalmistuskulud) ning makromajanduslikud põhjused (nt elektri- ja kütusehinna tõus). Prognoositust suuremad kulud tulenesid ka sellest, et õnnestunud IPO järgselt kaasatud suurema summa abil värvati juurde planeeritust suurem hulk töötajaid (peamiselt tehnoloogia arendus, autopargi opereerimine) ning sellega lisandus ka kõrgem palgakulu. Prognooside planeerimisel arvestati ca 10 töötajaga ja kütusekuluga keskmiselt 100 eurot kuus ühe auto kohta ELMO Rendi autopargis.

ELMO Rendi 2021. aasta prognoositud kahjum, 183 380 eurot, kujuneb esmasel hinnangul  tegelikkuses ca 3,5 korda suuremaks, mis oli tingitud ettevõtte autopargi kasvuga (lisandus Premium auto grupp) ning haldamisega seotud kulutustest (tegelik autodega seotud kütusekulu 180 eurot/kuus auto kohta), kaugtehnoloogia arendamisest ning aktsiate täiendava avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega seotud ühekordsetest kuludest. Tööde käigus selgus vajadus täiendavate erialaste kompetentside järele, mis varasemalt puudusid ning mille katmiseks värvati ettevõttesse uusi töötajaid (2021. a lõpuks 22 töötajat). Samuti oli kahjum prognoositud enne, kui ettevõte tegi otsuse taksoettevõtte omandamise ja lisateenuse osutamise kohta. Selle otsusega kaasnesid täiendavalt ühekordsed kulutused tehingu ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.  

Detailsema info 2021. majandusaasta tulemuste kohta esitab ELMO Rent 31. mail 2022 avalikustatavas 2021. auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruandes.

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: 

 

Allan Leppikson

Juhatuse liige

allan@elmorent.ee