Published: 2020-01-21 16:17:15 CET
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods võlakirjade suunatud mitteavalik pakkumine ja selle märkimistulemused

AS PRFoods võlakirjade suunatud mitteavalik pakkumine ja selle märkimistulemused

TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teavitas investoreid 19. detsembri 2020. a börsiteatega, et on kavandamas võlakirjaemissiooni. PRFoods teavitab käesolevaga, et PRFoods’i nõukogu on kiitnud heaks võlakirjaemissiooni põhitingimused ning on andnud juhatusele volituse emiteerida kuni 100 000 tagatud võlakirja, maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 10 000 000 eurot, nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, intressimääraga 6,25% aastas ja lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025. a (edaspidi „Võlakirjad“). Muus osas vastavad Võlakirjade põhitingimused 19. detsembri 2020. a börsiteates toodule. PRFoods on saanud Võlakirjade emiteerimiseks ka AS-i SEB Pank nõusoleku.

PRFoods teavitab täiendavalt, et PRFoods on otsustanud Võlakirjad emiteerida mitmes osas ning viia läbi Võlakirjade esimese emiteerimise suunatud mitteavaliku pakkumise (edaspidi „Mitteavalik Pakkumine“) teel.  Mitteavaliku Pakkumise märkimisperiood lõppes 20. jaanuaril 2020. a. ning selle raames pakkus PRFoods investoritele kuni 85 000 Võlakirja, kogunimiväärtusega kuni 8 500 000 eurot ja märkimishinnaga 98,95 eurot Võlakirja kohta. Mitteavaliku Pakkumise raames märkisid investorid kokku ligikaudu 92 630 Võlakirja, kogunimiväärtusega ligikaudu 9 263 000 eurot, ehk ligikaudu 109% Mitteavaliku Pakkumise maksimaalsest mahust. Tulenevalt investorite suurest huvist Võlakirjade vastu ning sellega kaasnenud ülemärkimisest, otsustas PRFoods suurendada Mitteavaliku Pakkumise mahtu 91 096 Võlakirjani ning jaotada investoritele kokku 91 096 Võlakirja, kogunimiväärtusega 9 109 600 eurot. Kuna investorite poolt esitatud märkimisavaldused ületasid ka suurendatud Mitteavaliku Pakkumise mahtu, rahuldati investorite märkimisavaldused vastavalt PRFoods’i juhatuse poolt kinnitatud jaotusele ning Mitteavaliku Pakkumise mahtu ületavas osas otsustati Võlakirju mitte jaotada.

PRFoods kavatseb Mitteavaliku Pakkumise tulemusel investoritele jaotatavad Võlakirjad emiteerida 22. jaanuaril 2020. a, pärast Võlakirjade märkimishinna tasumist investorite poolt.

Lisaks kavatseb PRFoods viia läbi käesoleva aasta esimeses kvartalis täiendava Võlakirjade avaliku pakkumise Eestis. Võlakirjade avalik pakkumine saab hõlmama kõiki Mitteavaliku Pakkumise raames emiteerimata Võlakirju emissiooni kogumahuni. Tulenevalt suurest huvist Võlakirjade vastu, on PRFoods kaalumas ka Võlakirjade emissiooni kogumahu suurendamist 11 000 000 euroni. Võlakirjade avaliku pakkumise lõpuleviimisel kavatseb PRFoods noteerida kõik Võlakirjad Nasdaq Tallinna börsil. Võlakirjade avalik pakkumine ja noteerimine viidaks läbi PRFoodsi poolt ettevalmistatava prospekti alusel, pärast selle registreerimist Finantsinspektsioonis. Käesoleval hetkel ei ole vastu võetud lõplikku otsust Võlakirjade avalikuks pakkumiseks. Kui võetakse vastu otsus viia läbi Võlakirjade avalik pakkumine ning saadakse Finantsinspektsiooni heakskiit asjakohasele prospektile, siis avaldab PRFoods Võlakirjade avaliku pakkumise teate, märkides selles Võlakirjade märkimise tingimused ja Võlakirjade väljalaskehinna.

PRFoodsi juhataja, Indrek Kasela, kommenteeris Mitteavaliku Pakkumise tulemusi järgnevalt:

„Hea meel on näha, et institutsionaalsete investorite huvi PRFoodsi võlakirjade vastu oli suur ning sellest tulenevalt suurendamise mitteavaliku pakkumise mahtu ligikaudu 9,11 miljoni euroni. Järgmises etapis plaanime viia läbi võlakirjade avaliku pakkumise, mis on suunatud ka jaeinvestoritele. Avalik pakkumine on plaanis  viia läbi koheselt peale avaliku pakkumise prospekti kinnitamist Finantsinspektsiooni poolt. Avaliku emissiooni lõplik maht otsustatakse enne avaliku emissiooni väljakuulutamist – algselt oli planeeritud kogu emissioon mahuks 10 miljonit eurot, millest täna on jaotatud investoritele juba võlakirju nimiväärtusega ligikaudu 9,11 miljoni eurot, mistõttu kaalume emissiooni kogumahu suurendamist.

See on meie esimene emissioon võlakirjaturgudel ning avab ettevõttele uue kapitalikaasamise võimaluse. Arvestades, et plaanime oluliselt suurendada meie kalakasvatuse mahte ning sellega seotud investeeringuid, on võlakirjaturg meie jaoks väga oluline”.

Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanib PRFoods kasutada valdavalt AS-i SEB Panga investeerimislaenu refinantseerimiseks ja investeeringuteks kalakasvatustesse Soomes, Rootsis ja Eestis ning muudel ärilistel eesmärkidel. Võrreldes AS-i SEB Pank investeerimislaenu tagasimaksegraafikuga, võimaldab Võlakirjade tagasimaksegraafik eelduslikult vabastada iga-aastaselt ca 2 miljonit eurot rahavooge Võlakirjade kehtivuse ajal. 

PRFoodsi nõustab Mitteavaliku Pakkumise ja võlakirjade emissiooni läbiviimisel juriidilistes küsimustes Advokaadibüroo COBALT OÜ ja finantsküsimustes Redgate Capital AS.

Oluline teave:
Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee