Avaldatud: 2016-03-15 14:45:00 CET
Linda Nektar
Korralise üldkoosoleku kutse

AS LINDA NEKTAR AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, edaspidi ka „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 07. aprillil 2016. a algusega kell 15.00, aadressil Tartu mnt 2, 10145, Tallinn, Eesti, asuvas LHV peakontori konverentsisaalis.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 14.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 14.50.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. seisuga 31. märts 2016. a kell 23.59.

Korralisele üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1.   füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;

2.   juriidilisest isikust aktsionäri esindajal kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile info@lindanektar.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 Seltsi asukohta Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond kasutades selleks Seltsi kodulehel http://www.lindanektar.ee/ avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsi poolt kätte saadud hiljemalt 03. aprill 2016. a kell 23.59.

Vastavalt Seltsi nõukogu 11.03.2016. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

1.  AS-i Linda Nektar 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2015. a majandusaasta aruanne.

2.  Kasumi jaotamine

2015. majandusaasta puhaskasum on 440 140,26 eurot. Nõukogu ettepanek on:

1)      eraldada puhaskasumist reservkapitali 22 007,01 eurot;

2)      maksta aktsionäridele dividendi 0,09 eurot aktsia kohta, kokku summas 141 759,81 eurot;

3)      kanda 276 373,44 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.04.2016 kell 23.59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 28.04.2016 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3.   2016. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Seltsi audiitoriks 2016. majandusaastaks audiitorühing audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt  sõlmitavale lepingule.

4.  Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu liikmetele tasu määramine

Nõukogu ettepanek on pikendada nõukogu liikmete Ernst Erik Hagström’i, Kuldar Leis’i ja Margit Pill’i volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 17.02.2017 kuni 17.02.2022 ning määrata iga nõukogu liikme tasuks 250 eurot kalendrikuus (brutosumma).

Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Seltsi 2015. aasta majandusaasta aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Seltsi veebilehel http://www.lindanektar.ee/ ja Seltsi asukohas Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00 alates üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressil info@lindanektar.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Kadri Rauba
AS Linda Nektar juhatuse liige 

 

 

 

         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         AS Linda Nektar
         Aadress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee