English Latvian
Publicēts: 2019-05-31 17:40:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Lēmumu projekti AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2019.gada 17.jūnijā

Lēmumu projekti
AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2019.gada 17.jūnijā:

1. Valdes ziņojums par 2018. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Valdes ziņojumu par 2018. gada darbības rezultātiem.

 2. Padomes ziņojums par 2018. gada darbības rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Padomes ziņojumu par 2018. gada darbības rezultātiem.

3. Revīzijas komitejas paziņojums par 2018.gadu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Olainfarm” Revīzijas komitejas paziņojumu par 2018.gadu.

4. Akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2018. gada pārskata apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2018. gada pārskatu.

5. 2018. gada peļņas izlietošana.
Lēmumu projekti:

5.1. Novirzīt akciju sabiedrības  “Olainfarm” 2018.gada peļņas daļu EUR 1 408 507,80 (viens miljons četri simti astoņi tūkstoši pieci simti septiņi euro un 80 centi) apmērā dividenžu izmaksai Akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs EUR 0,10 apmērā par vienu akciju izmaksājot 2019.gada 3. ceturksnī, bet peļņas daļu EUR 7 477 492,20 (septiņi miljoni četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 20 centi) apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to Akciju sabiedrības “Olainfarm” attīstībā.

5.2. Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:
Par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) noteikt 2019. gada 29.jūliju, par aprēķina datumu noteikt 2019.gada 30.jūliju un par izmaksas datumu noteikt 2019.gada 31.jūliju.

6. Valdes ziņojums par 2019. gada budžetu un darbības plānu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2019. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2019.gadā sasniegs 98,6 miljonus euro, nekonsolidētā peļņa sastādīs 11,5 miljonus euro, konsolidētais apgrozījums 2019.gadā sasniegs 133,3 miljoni euro, koncerna konsolidētā peļņa sastādīs 12,7 miljonus euro.

7. Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi.
Lēmumu projekti:
7.1. Papildināt statūtus ar 6.3.punktu šādā redakcijā:
“6.3. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā pārstāvēti vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla”.

7.2. Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu jauno redakciju.

Olainē, 2019.g. 31. maijā

Akciju sabiedrības “Olainfarm” Valde

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com