Publicēts: 2021-04-19 13:41:05 CEST
Sakret Holdings
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana

Par AS SAKRET HOLDINGS kārtējo akcionāru sapulci

AS SAKRET HOLDINGS ar šo paziņo par 2021.gada 16.aprīlī sasauktās kārtējās akcionāru sapulces noslēgumu.

Sapulces ietvaros tika skatīti sekojoši jautājumi:

1. AS “Sakret Holdings” 2020.gada finanšu pārskata, neatkarīgu revidentu ziņojuma par finanšu pārskatu un par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi, kurā ietverts vadības ziņojums, apstiprināšana.

2.  AS “Sakret Holdings” 2020.gada konsolidētā finanšu pārskata, neatkarīgu revidentu ziņojuma par konsolidēto finanšu pārskatu un par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi, kurā ietverts konsolidētais vadības ziņojums, apstiprināšana.

3.   Par zvērināta revidenta ievēlēšanu.

 Sapulcē pieņemtie lēmumi: 

1. Apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu par 2020.gadu, tajā skaitā neatkarīgu revidentu ziņojumu par finanšu pārskatu un par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi, kurā ietverts vadības ziņojums.

2. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada konsolidēto finanšu pārskatu, tajā skaitā neatkarīgu revidentu ziņojumu par konsolidēto finanšu pārskatu un par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi, kurā ietverts konsolidētais vadības ziņojums.

3. Ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību Ernst & Young Baltic, reģistrācijas Nr.40003593454, juridiskā adrese Muitas iela 1A, Rīga, LV-1010, par revidentu 2021.gada gada pārskatu revīzijai.

         Andris Vanags
         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650