Avaldatud: 2020-12-14 16:02:50 CET
PRFoods
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 14.12.2020

AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 07.12.2020–13.12.2020. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

1. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2019/2020 majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled24 420 64064,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)13 262 22035,19%
Erapooletud00,00%
Kokku37 682 860100,00%

2. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine

Aktsionärid otsustasid:

2.1. Kinnitada 2019/2020 majandusaasta kahjum summas 1 718 tuhat eurot.
2.2. Katta 2019/2020 majandusaasta kahjum järgmiselt: a) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt 66 tuhat eurot; b) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot; c) ülekursi arvelt 1 601 tuhat eurot.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled24 420 64064,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)13 262 22035,19%
Erapooletud00,0%
Kokku37 682 860100%

3. Audiitori nimetamine 2020/2021 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Aktsionärid otsustasid Aktsiaseltsi 2020/2021 majandusaasta audiitoriks nimetada audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

HääledHäälte arvOsakaal koguhäältest (%)
Poolthääled24 420 64064,81%
Vastuhääled (ei hääletanud)13 262 22035,19%
Erapooletud00,0%
Kokku37 682 860100,00%

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.


Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372  452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee