Finnish
Julkaistu: 2003-08-05 06:00:25 CEST
Elisa
neljännesvuosikatsaus
ELISAN Q2:N TULOS ENNEN VEROJA OLI 7 MIL
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.8.2003 KLO 8.00

ELISAN Q2:N TULOS ENNEN VEROJA OLI
7 MILJOONAA EUROA

Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihto oli 391 (406)
miljoonaa
euroa. Tunnusluvut olivat seuraavat*):

·  käyttökate 97
miljoonaa euroa (86)
·  liikevoitto 17 miljoonaa euroa (-32), ilman
  
konserniliikearvon poistoa 30 miljoonaa euroa (-12)
·  tulos ennen
satunnaisia eriä ja veroja 7 miljoonaa euroa 
   (-48), ilman
konserniliikearvon poistoa 20 miljoonaa euroa 
   (-28).

Operatiiviset
investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 39 miljoonaa
(49), investoinnit
osakkeisiin 2 miljoonaa (2) ja GSM-rahoitus-
sopimusten takaisinostoihin 8
miljoonaa euroa (21).

Toisella vuosineljänneksellä konsernin operatiivinen
kassavirta**)
oli +48 miljoonaa euroa. Operatiivisen kassavirran
kehitykseen
vaikuttivat myönteisesti vakaa tuloskehitys ja
maltillinen
investointitaso. Rahoituksellinen asema oli
vakaa.

Katsauskauden lopussa

·  nettovelka oli 742 miljoonaa euroa (757
vuoden 2002 lopussa),
·  konsernin omavaraisuusaste oli 40,0 prosenttia
(38,3 vuoden
   2002 lopussa).

Toimitusjohtajana 1.7.2003 aloittanut
Veli-Matti Mattila arvioi
konsernin vuoden 2003 liikevaihdon jäävän hieman
pienemmäksi kuin
vuonna 2002, mutta tulos kasvaa maltillisesti edelliseen
vuoteen
verrattuna.

"Keskitymme kannattavuuden ja kilpailukyvyn
parantamiseen mm.
kustannustehokkuutta parantamalla. Tällaisia toimenpiteitä
ovat
mm. pääkonttorin siirto, suurasiakasmyyntien yhdistäminen
ja
esikuntatoimintojen uudelleenjärjestely. Lisäksi
strategian
tarkistusprosessi on käynnistetty. Rahoituksellinen
asemamme
säilyy vakaana."

Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

*) Vertailuluvut vuodelta 2002 ilman
kertaluonteisiksi
määriteltyjä eriä: käyttökate 86 miljoonaa euroa,
liikevoitto 
6 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 
-10
miljoona euroa. Katsauskauden tulokseen ei sisälly olennaisia
kertaluonteisia
eriä.

**) Operatiivinen kassavirta = oikaistu käyttökate -
operatiiviset
investoinnit – nettorahoituskulut; operatiiviset investoinnit
=
käyttöomaisuusinvestoinnit ilman rahoitussopimusten
lunastuksia.ELISA OYJ

Jyrki Antikainen,
viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh.
010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi, puh. 010 262
2606
Sijoittajasuhdejohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262
3036

Liite:

Elisa Oyj:n osavuosikatsaus huhti-kesäkuu
2003

Jakelu:

Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet

ELISA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS HUHTI-KESÄKUU
2003

Liikevaihdon kehitys

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 391
miljoonaa euroa
(406). Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna
liikevaihto supistui 3,7 prosenttia. Tähän vaikuttivat myydyt
ei-
ydinliiketoiminnat, kirjauskäytännön muutokset sekä volyymi-
ja
hintakehitys.

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto huhti-kesäkuussa oli
17 miljoonaa euroa
(-32, ilman kertaeriä 6). Ilman konserniliikearvon poistoa
huhti-
kesäkuun liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa (-12).
Katsauskauden
tulokseen ei sisälly olennaisia kertaluonteisia
eriä.

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
käyttöomaisuudesta
olivat yhteensä 66 miljoonaa euroa (99, ilman
kertaeriä 63). Poistojen kasvu
oli seurausta vuoden 2003 alusta
tehtyjen matkapuhelinverkon poistoaikojen
lyhentämisestä ja
Radiolinjan aiemmin vuokraaman
matkapuhelinverkon
takaisinostoista.

Konserniliikearvosta kirjattiin
poistoa 14 miljoonaa euroa (20,
ilman kertaeriä 14). Tytäryhtiöiden
hankinnasta aiheutunut
konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 553
miljoonaa euroa
(vuoden 2002 lopussa 583).

Konsernin rahoitustuotot ja
-kulut huhti-kesäkuulta olivat
yhteensä -10 miljoonaa euroa
(-13).

Osakkuusyritysten tuloksista konsernin osuus oli yhteensä 
0,2
miljoona euroa (-3).

Huhti-kesäkuun verot olivat positiiviset +31 miljoonaa
euroa (+6).
Veroihin vaikutti se, että Saksan liiketoiminnan
holding-yhtiön
FMS Dravit Asset Management GmbH:n osakkeiden arvosta
kirjattiin
konsernin emoyhtiössä Elisa Oyj:ssä yhteensä 142 miljoonan
euron
suuruinen EVL 42§:n mukainen kertapoisto.
Konserniverokeskuksen
ennakkotiedon perusteella tästä kirjattiin
konsernitilinpäätökseen
noin 41 miljoonan euron suuruinen verosaaminen, joka
vaikutti
positiivisesti vuoden 2003 toisella neljänneksellä
konsernin
tulokseen ja omavaraisuusasteeseen. Verosaaminen on
kertaluonteinen
erä.

Verosaamisen arvioidaan olevan hyödynnettävissä Suomessa
maksuun
tulevista veroista vuosien 2003-2005 aikana. Tehty kertapoisto
ei
vaikuta konsernin liikevoittoon, koska kertapoisto
on
konsernitilinpäätöksessä eliminoituva sisäinen erä.

Huhti-kesäkuun
tulos:
· tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 7 miljoonaa euroa (-48,
 
ilman kertaeriä -10) ja ilman konserniliikearvon poistoa 20
 miljoona euroa
(-28)
· tulos verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen oli 37 miljoonaa
 euroa
(-35)

Konsernin huhti-kesäkuun tulos/osake oli 0,21 euroa (-0,26).

Elisa
Mobile -liiketoiminta-alue

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueen
huhti-kesäkuun
·  liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa (192)
·  käyttökate
oli 49 miljoonaa euroa (56)
·  liikevoitto oli 12 miljoonaa euroa (-5) ja
ilman
   konserniliikearvon poistoa 22 miljoonaa euroa (5).

Liikevaihdon
lasku edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna johtui pääosin Telia
Mobile Finlandin post paid-
liittymien poistumisesta Radiolinja Origon
verkosta kesällä 2002.
Lisäksi liikevaihdon kehitykseen vaikutti
Suomen
matkaviestinmarkkinoiden kireänä pysynyt
hintakilpailutilanne.

Käyttökatteen heikkeneminen johtui Telia Mobile
Finlandin
liittymien poistumisen lisäksi yhdysliikennekustannusten
kasvusta.
Katsauskaudelle kohdistui city-verkkojen ja
vastaajapalveluiden
noin 4 miljoonan euron ylimääräinen poisto niiden
romutuksen
seurauksena. Toisaalta kannattavuutta paransi
edellisvuotta
korkeampi palveluoperaattorin liittymämäärä.

Liikevoitto, 12
miljoonaa euroa (-5), oli edellisvuotta korkeampi,
mikä johtui edellisvuoden
liikevoittoon vaikuttaneista
kertaluonteisista arvonalennuksista (26 miljoonaa
euroa).

Radiolinjan Suomen verkossa oli kesäkuun 2003 lopussa 1 356
881
liittymää (1 289 016). Liittymämäärään sisältyvät Radiolinjan omat
sekä
Radiolinja Origon verkossa toimivien
palveluoperaattorien
liittymät.

Radiolinjan omien kotimaan liittymien
·  
vaihtuvuus (churn) oli katsauskaudella 13,4 prosenttia
   vuositasolle
muutettuna (12,7)
·  keskimääräinen kuukausikäyttö oli 146 minuuttia (141)
ja
   lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden 
   kuukaudessa
29 (27)
·  liikevaihto liittymää kohti kuukaudessa (ARPU) oli
  
keskimäärin 41,7 euroa (43,5 euroa).

Radiolinjan asiakkaiden matkaviestimien
käyttö kasvoi edelleen
toisella vuosineljänneksellä. Alan hintatason laskusta
johtuen
liittymäkohtainen tuotto (ARPU) oli kuitenkin
edellisvuotta
alhaisemmalla tasolla.

Radiolinjan palveluoperaattori
yhtiöitettiin 1.5. alkaen
Radiolinja Suomi Oy:ksi. Siihen yhdistettiin myös
Mäkitorppa,
Radiolinja Solutions, Radiolinja Piste ja
Kamastore
-myymäläketjut.

Radiolinja Origo Oy ja ruotsalainen
teleoperaattori Tele2 AB
allekirjoittivat kesäkuussa
palveluoperaattorisopimuksen.
Sopimuksen myötä Tele2:n asiakkaat saavat
käyttöönsä Radiolinja
Origon maanlaajuiset
mobiiliverkkopalvelut.

Radiolinjan Virossa toimivan tytäryhtiön Radiolinja
Eestin
liittymämäärä oli kesäkuun lopussa 160 150 (148 500).

Radiolinja
Eestin huhti-kesäkuun
·  liikevaihto oli 15 miljoonaa euroa (15)
·  
käyttökate oli 4 miljoonaa euroa (4)
·  liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa
(2).

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueen investoinnit olivat
huhti-
kesäkuussa 29 miljoonaa euroa (43). Investointeihin
sisältyy
puhelinyhtiöiltä lunastettuja GSM-verkkojen rahoitussopimuksia
8
miljoonaa euroa (21).

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueella käynnistyivät
huhtikuussa yt-
neuvottelut, joiden perusteina olivat taloudelliset
ja
tuotannolliset syyt sekä liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt.
Yt-
neuvotteluiden tuloksena henkilöstömäärä vähenee noin 290
henkilöllä
irtisanomisten ja muiden henkilöstöjärjestelyiden kuten
irtisanoutumisten ja
määräaikaisten työsuhteiden päättymisten
kautta. Vähennykset koskevat koko
liiketoiminta-aluetta ja kaikkia
henkilöstöryhmiä. Näillä toimenpiteillä
arvioidaan saavutettavan
vuositasolla noin 12 miljoonan euron
kustannussäästöt.

Kiinteän verkon liiketoiminta (ElisaCom ja Elisa
Networks
–liiketoiminta-alueet)

Kiinteän verkon liiketoiminnan
huhti-kesäkuun
·  liikevaihto oli 175 miljoonaa euroa (198)
·  käyttökate
oli 50 miljoonaa euroa (50)
·  liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa
(13).

Vertailuvuoden 2002 toisen vuosineljänneksen liikevoitto sisältää
6
miljoonaa euroa verkon alaskirjauksia. Edellisen vuoden
vertailuluvut on
muutettu vastaamaan konsernirakenteen muutoksia.

Konsernilla oli
osakkuusyhtiöineen kesäkuun lopussa kiinteitä
liittymiä yhteensä 1,18
miljoonaa kappaletta (1,20).

Laajakaistaliittymien määrä oli noin 93 500 (45
000) kappaletta.
Kaapelitelevisioliittymiä oli kesäkuun lopussa 176 500 (161
500).

Elisa Networksin uusi laajakaistaoperaattorihinnasto tuli
voimaan
1.4.2003. Elisan Kilpailuvirastolle tekemien
toimenpidepyyntöjen
seurauksena kilpailijoiden laajakaistatuotteiden
tukkuhinnat ovat
laskeneet huhti-kesäkuun aikana. Edellä mainittu muutos
lisää
konsernin kilpailukykyä laajakaistapalveluiden
maantieteellisen
kattavuusalueen laajentamisessa.

ElisaCom solmi
suurasiakkaidensa kanssa useita merkittäviä
jatkosopimuksia. Mm. Elisa ja
Finnair sopivat yhteistyönsä
laajentamisesta allekirjoittamalla kesäkuussa
puhelin- ja
tietoliikennepalvelujen toimittamiseen liittyvän sopimuksen,
joka
on voimassa vuoden 2008 loppuun asti.

Elisa Networks ja Sonera Carrier
Networksin välillä solmittiin
vastavuoroinen puitesopimus
operaattorituotteiden ja –palveluiden
toimittamisesta. Sopimuksen
tarkoituksena on kehittää ja
yhdenmukaistaa operaattorituotteiden kauppaa
yhtiöiden välillä.

Elisa Networks ja Suomen 2G Oy ovat jatkaneet sopimusta
IN-
palveluiden toimittamisesta kiinteässä puhelinverkossa.

Liiketoiminta
Saksassa (Elisa Kommunikation –liiketoiminta-alue)

Saksan toimintojen
huhti-kesäkuun
 ·  liikevaihto oli 35 miljoonaa euroa (28)
 ·  käyttökate
oli 1 miljoona euroa (-4)
 ·  liikevoitto oli -9 miljoonaa euroa (-20, ilman
kertaeriä 
   -16)ja ilman konserniliikearvon poistoa -7 miljoonaa euroa 

  (-12).

Liikevaihto kasvoi alkuvuonna noin 20 prosentilla
huolimatta
Saksan talouden taantumasta ja toimialan
heikoista
markkinanäkymistä. Käyttökatteen paraneminen ja
liiketappion
pieneminen johtuivat liikevaihdon kasvusta,
toiminnan
tehostamisesta ja säästöistä henkilöstökuluissa.

Edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna
liikeasiakkaiden määrä kasvoi noin 40
prosenttia 18 400:aan
(13 200).

Muut yhtiöt

Comptel Oyj julkisti
huhti-kesäkuun osavuosikatsauksensa 23.7.2003
ja Yomi Oyj 31.7.2003. Näiden
pörssiyhtiöiden katsauksissaan
raportoimat huhti-kesäkuun avainluvut
olivat:

Comptel -konsernin
·  liikevaihto 16,7 miljoonaa euroa (13,3)
· 
 käyttökate 2,7 miljoonaa euroa (0,5)
·  liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa
(-0,4).

Yomi -konsernin
·  liikevaihto 13,4 miljoonaa euroa (14,4)
·  
käyttökate 2,1 miljoonaa euroa (1,2)
·  liikevoitto -0,7 miljoonaa euroa
(-1,6).

Yomin konserniyhtiöt Kestel Oy ja Kesnet Oy
kuuluvat
operatiivisesti kiinteän verkon liiketoimintaan.

Lisäksi konsernin
erillisyhtiöihin kuuluvan Estera-konsernin
·  liikevaihto oli 4,8 miljoonaa
euroa
·  käyttökate oli 0,5 miljoonaa euroa
·  liikevoitto oli 0,3
miljoonaa euroa.

Investoinnit

Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen
olivat 47 miljoonaa euroa (70), josta operatiiviset
investoinnit
olivat 39 miljoonaa euroa (49). Osakehankinnat olivat 2
miljoonaa
euroa (2).

Investoinnit käyttöomaisuuteen:
 ·  Radiolinjassa
29 miljoonaa euroa (ostoja muilta
   konserniyhtiöiltä 6)
 ·  kiinteän
verkon yhtiöissä 18 miljoonaa euroa
 ·  Saksan liiketoiminnassa 4 miljoonaa
euroa
 
Radiolinjan investointeihin sisältyy puhelinyhtiöiltä
lunastettuja
GSM-verkkojen rahoitussopimuksia 8 miljoonaa euroa
(21).

Rahoitusasema

Konsernin rahoitusasema ja likviditeetti pysyivät
vakaina.
Nettovelka oli katsauskauden lopussa 742 miljoonaa euroa.
Konsernin
omavaraisuusaste oli 40,0 prosenttia (vuoden 2002
lopussa 38,3 prosenttia).
Tammi-kesäkuun konsernirahoituslaskelman
mukainen kassavirta investointien
jälkeen oli 15 miljoonaa euroa.
Tarkemmat tiedot rahoitusasemasta ovat
liitetaulukossa.

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s tiedotti 17.4.2003
Elisan
pitkien lainojen luottoluokituksen laskemisesta nykyisestä tasosta
A-
tasolle BBB+. Luottoluokituksen näkymä (outlook) on
negatiivinen. Standard &
Poor’s piti lyhyiden lainojen luokituksen
entisellään tasolla A-2.

Konserni
sopi 16.6. viisivuotisesta 170 milj. euron syndikoidusta
lainasta.
Lainajärjestely on komittoitu luottolimiitti ja se on
tarkoitettu yrityksen
käyttöpääoman tarpeisiin korvaten
marraskuussa 1998 allekirjoitetun vastaavan
järjestelyn. Lainan
pääjärjestäjinä toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj ja Sampo
Pankki
Oyj.

Osake

Elisa Oyj:n A-osakkeen päätöskurssi 30.6.2003
oli
7,48 euroa. Huhti-kesäkuun ylin noteeraus oli 7,70 euroa
ja alin 5,51 euroa.
Osakkeen keskikurssi oli 6,71 euroa.

Yhtiön osakemäärä oli 138 011 757
kappaletta, jotka kaikki olivat
A-osakkeita. Niiden markkina-arvo 30.6.2003
oli 1 026 miljoonaa
euroa.

Yhtiön A-osakkeita vaihdettiin Helsingin
Arvopaperipörssissä
1.4.2003 - 30.6.2003 kaikkiaan 18,7 miljoonaa kappaletta
125,7
miljoonan euron kokonaishintaan. Vaihto oli 13,6 prosenttia
ulkona
olevien A-osakkeiden määrästä.

Elisa Oyj:n vuoden 2000 A-optio-oikeuksien
määrä on
3 600 000 kappaletta. 1.4.2003 - 30.6.2003
A-optio-oikeuksia
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 68
700
kappaletta 4 978 euron kokonaishintaan. A-optio-oikeuden
keskikurssi oli
0,07 euroa. A-optio-oikeuden ylin noteeraus oli
0,12 euroa ja alin 0,02 euroa.
Päätösnoteeraus A-optio-oikeudelle
oli 0,02 euroa.

Elisa Oyj:n vuoden 2000
B-optio-oikeudet tulivat julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä
2.5.2003. Niiden määrä
on 3 600 000 kappaletta. 2.5.2003 - 30.6.2003
B-optio-oikeuksia
vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä kaikkiaan 33
100
kappaletta 7 235 euron kokonaishintaan. B-optio-oikeuden
keskikurssi oli
0,22 euroa. B-optio-oikeuden ylin noteeraus oli
0,26 euroa ja alin 0,19 euroa.
Päätösnoteeraus B-optio-oikeudelle
oli 0,21 euroa.

Tytäryhtiöiden
omistuksessa olevien Elisa Oyj:n A-osakkeiden
kokonaismäärä oli 781 563
kappaletta (vuoden 2002 lopussa
781 563), osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä
390 781,50 euroa ja
osuus osakepääomasta ja äänistä oli 0,57 prosenttia.
Näiden omien
osakkeiden kirjanpitoarvo on vähennetty
konsernin
voitonjakokelpoisista varoista.

Lisäksi konsernin eläkesäätiöiden
omistuksessa oli A-osakkeita
1 547 763 kappaletta.

Oikeudelliset
asiat

Yhtiön vuoden 2002 toimintakertomuksessa ja sen
jälkeisissä
osavuosikatsauksissa mainituissa oikeudellisissa prosesseissa
on
tapahtunut seuraavia muutoksia:

Oy Radiolinja Ab:n 3.4.2000 pidetyn
yhtiökokouksen päätöksen
moitekanteeseen ja hovioikeuden 11.2.2003 antamaan
kanteen
hylkäävään päätökseen liittyen vastaajat ovat hakeneet
Korkeimmalta
Oikeudelta valituslupaa asiassa ja saaneet
valitusluvan.

Elisa Oyj on
esittänyt osakeyhtiölain 14. luvun 19 §:n mukaisen
lunastusvaatimuksen
Riihimäen Puhelin Oy:n vähemmistöosakkeiden
lunastamiseksi 1 525 euron
lunastushinnalla. Tähän liittyen
Keskuskappakamarin lunastuslautakunta on
20.5.2003 kokouksessaan
nimittänyt asiassa välimieheksi VT, ekonomi Juha
Kurkisen. Elisa
on jättänyt välimiesoikeudelle asiassa kannekirjelmän
10.6.2003.
Lunastuksen kohteena on noin 900
osaketta.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2003
Helsingin
Messukeskuksessa. Yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen
mukaisesti, että vuodelta 2002 ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous
vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen
sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallituksen jäsenille
ja
toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2002 ja
hallituksen
ehdotus yhtiöjärjestyksen 1,3,4,7,11 ja 13 §:ien
muuttamiseksi hyväksyttiin.
Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan
julkaistiin kokonaisuudessaan 4.4.2003
annetun yhtiökokousta
koskevan pörssitiedotteen liitteenä.

Yhtiökokouksessa
yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin
kuusi ja siihen valittiin
seuraavaksi yksivuotiskaudeksi Keijo
Suila, Ossi Virolainen, Matti Aura, Pekka
Ketonen ja Jere Lahti
sekä uutena Sampo Oyj:n varatoimitusjohtaja Mika
Ihamuotila.
Hallituksen jäsenten kuukausipalkkioilla hankitaan
Elisan
osakkeita aikaisemman käytännön mukaisesti. Yhtiön
tilintarkastajaksi
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
(päävastuullinen
tilintarkastaja Henrik Sormunen, KHT).

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen
ehdotuksen, että hallitus
valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla
uusmerkinnällä,
päättämään vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai
optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä
merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja
optio-oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä
saa
olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma
voi
korottua yhteensä enintään 13,8 miljoonalla eurolla.
     
Elisa
Oyj:n yhtiökokouksessa valittu hallitus piti
järjestäytymiskokouksensa
4.4.2003 ja valitsi puheenjohtajakseen
pääjohtaja Keijo Suilan ja
varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja
Ossi Virolaisen.

Yhtiökokouksen
päättämät muutokset yhtiöjärjestykseen, mukaan
lukien nimenmuutos Elisa
Oyj:ksi, merkittiin kaupparekisteriin
11.4.2003.

Muutokset konsernin
johdossa

Elisa Oyj:n hallitus nimitti 16.6. toimitusjohtaja
Veli-Matti
Mattilan esityksestä konsernille uuden johtoryhmän.
Sen
muodostavat: 
·  toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila
·  talous- ja
rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Silaskivi
·  johtaja Pasi Lehmus, ElisaCom
–liiketoiminta-alue
·  johtaja Tapio Karjalainen, Elisa Mobile
–liiketoiminta-alue
·  johtaja Jukka Veteläsuo, Elisa Networks
–liiketoiminta-alue
·  johtaja Hannu Turunen, Elisa Kommunikation
–liiketoiminta-
   alue
·  johtaja Asko Känsälä, liiketoiminnan kehitys,
T&K,
   tietohallinto ja viestintä (16.8. alkaen)
·  johtaja Sami
Ylikortes, hallinto ja HR.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat
toimitusjohtaja Mattilalle.
Elisa Oyj:n toimitusjohtajana 30.6. asti toiminut
Matti
Mattheiszen toimii hallituksen erityistehtävissä 1.9.2003 saakka
ja jää
silloin eläkkeelle. Varatoimitusjohtaja Jarmo Kalm siirtyy
sopimuksensa
mukaisesti eläkkeelle 1.1.2004. Tätä ennen hän toimii
toimitusjohtajan
erityistehtävissä.

SoonCom Oy:n toimitusjohtajaksi Pasi Lehmuksen
seuraajaksi
nimitettiin diplomi-insinööri Satu Eskelinen.

Katsauskauden
jälkeiset tapahtumat

Oikeusministeriö ja ElisaCom sopivat puhe- ja
mobiiliratkaisujen
toimittamisesta oikeusministeriölle ja sen
hallinnonalalle.
Sopimus laajentaa oikeusministeriön ja Elisan
pitkäaikaista
yhteistyötä. Elisa toteuttaa asteittain sopimuskauden
aikana
oikeusministeriön 9 500 työntekijän ja yli 350
toimipaikan
puhepalvelut uudella VoIP-teknologialla.

Radiolinja Eesti
hankki 4,5 miljoonalla eurolla 3G-lisenssin Viron
markkinoille.

Münsterin
sähkölaitos käytti 25.7. oikeuttaan myydä omistamansa
4,95 prosentin osuus
Tropolys GmbH:sta Elisa Oyj:n Saksan
tytäryhtiölle Elisa Kommunikations
GmbH:lle. Kaupan myötä Elisa
Kommunikationin omistusosuus Tropolyksessa nousi
70,85
prosenttiin. Münsterin sähkölaitoksen oikeus myydä osuutensa
perustuu
Tropolys GmbH:n perustamisvaiheen sopimukseen vuodelta
2000.

Loppuvuoden
näkymät

Konsernin vuoden 2003 liikevaihdon arvioidaan jäävän
hieman
pienemmäksi kuin vuonna 2002. Kertaerillä oikaistu käyttökate ja
tulos
kasvavat maltillisesti edelliseen vuoteen verrattuna.

Paranevan
kannattavuuden ja maltillisen investointitason
seurauksena konsernin
kassavirta säilyy positiivisena ja
nettovelkaa pystytään pienentämään.
Operatiiviset investoinnit
ovat korkeintaan 15 prosenttia liikevaihdosta.
Ei-
ydinliiketoimintojen rakennejärjestelyjä jatketaan.

Konsernin Saksan
liiketoiminta-alueen käyttökatteen arvioidaan
olevan positiivinen vuonna
2003.


LIITETAULUKOT

ELISA OYJ -KONSERNI

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. -
30.6.2003 (milj.euroa)
(Osavuosikatsauksen luvut eivät ole
tilintarkastettuja)
                             
 Tammi-
KONSERNITULOSLASKELMA     Huhti-Kesäkuu Tammi-Kesäkuu Joulukuu
 
               2003  2002  2003  2002  
2002
milj.euroa
Liikevaihto           391  406  762  790  
1 563
Liiketoiminnan muut tuotot     9   1   13   8   
92
Liiketoiminnan kulut      -304  -321  -593  -634  -1 322
Poistot
ja arvonalentumiset:
 Käyttöomaisuudesta       -66  -99  -131  -175
  -322
 Konserniliikearvosta      -14  -20  -28  -34   
-59
Liikevoitto            17  -32   23  -45   
-48
Rahoitustuotot ja -kulut:
 Osuus osakkuusyritysten 
 tuloksista     
       0   -3   0   -4    -5
 Muut rahoitustuotot ja -kulut 
-10  -13  -20  -24   -50
Voitto ennen satunnaisia eriä   7  -48 
  3  -73   -103
Satunnaiset erät                    
3    3
Voitto satunnaisten erien jälkeen 7  -48   3  -70  
-100
Tuloverot             31   6   27   0    
3
Vähemmistöon osuus        -1   7   -1   13   
26
Tilikauden voitto         37  -35   29  -57   
-71

KONSERNITASE                 30.6. 30.6.  31.12.
  
                     2003  2002   2002
milj.
euroa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet             73  
 83    77
Konserniliikearvo               553  634   
583
Aineelliset hyödykkeet             896  965   
962
Osuudet osakkuusyrityksissä           20   20    21
Muut
sijoitukset                12   17    13
        
              1 554 1 719  1 656
Vaihtuvat
vastaavat
Vaihto-omaisuus                 18   24   
21
Laskennallinen verosaaminen           76   7   
14
Saamiset                    338  355   
334
Rahoitusarvopaperit               12   3    2
Rahat
ja pankkisaamiset             62   95    71
         
               506  484   442
Vastaavat yhteensä      
        2 060 2 203  2 098

Oma pääoma
Osakepääoma        
          69   69    69
Ylikurssirahasto            
    517  517   517
Vararahasto                   3 
  3    3
Edellisten tilikausien voitto         126  181   
198
Tilikauden voitto                29  -57   -71
   
                    744  713   
716

Vähemmistöosuudet                75  118   
83

Pakolliset varaukset              52   1   
71

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma          716  628 
  715
Lyhytaikainen vieras pääoma          473  743   513
 
                     1 189 1 371  1 228
Vastattavat
yhteensä             2 060 2 203  2 098

Tilinpäätöksestä
31.12.2002 
lähtien Tropolys-alakonsernissa 
on vuoden 2002
osavuosi-
katsauksista poiketen sovellettu 
tytäryhtiöiden hankinnassa IAS:n

sallimaa menettelyä, mikä on 
vaikuttanut konserniliike-
arvoon ja
vähemmistöosuuteen.
                             
 Tammi-
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA          Tammi-Kesäkuu Joulukuu
 
                      2003  2002  
2002
milj.euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos          
      29  -57   -71

Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset    
      159  209   381
Rahoitusarvopaperien arvonalentumiset     
         1
Liiketoiminnan myyntivoitot           0   0 
  -48
Käyttöomaisuuden ja osakkeiden myyntivoitot   0   0   
-5
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta             70
Muut
oikaisut                  1   -9   -21
Laskennallisen
verovelan/-saamisen muutos   -62  -26   -34
Käyttöpääoman muutos ja
muut erät       -38   37    32
                  
      60  117   376

Liiketoiminnan rahavirta           
 89  154   305

Investointien rahavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen
        -86  -138   -268
Käyttöomaisuuden myynti          
   1   0    6
Investoinnit osakkeisiin            -3  
-5    -7
Osakkeiden ja liiketoiminnan myynti       14   5   
53
Muut sijoitukset
Investointien rahavirta            -74  -138
  -216

Rahavirta investointien jälkeen         15   16   
89

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos          2
  -9    75
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -17  -12  
-209
Maksetut osingot                 0   -4    -4
Omien
osakkeiden myynti                     18
Rahoituksen
rahavirta             -15  -25   -120

Rahavarojen muutos  
              0   -9   -31
Rahavarat tilikauden lopussa   
       74   95    74

                      
        Tammi-
               Huhti-Kesäkuu
Tammi-Kesäkuu Joulukuu
                2003  2002  2003 
2002   2002
TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, (euroa)      0,27 -0,26  0,21 
-0,44  -0,54
Oma pääoma/osake, (euroa)           5,42  5,25  
5,21
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen         47   70   86 
 138   269
Bruttoinvestoinnit 
% liikevaihdosta        12,0  17,2
 11,3  17,5   17,2
Osakkeiden hankinnat        2   2   3   
6    16
Korottomat velat                372  426   
396
Henkilöstö keskimäärin            7 319 8 612  8
115


VASTUUT
Kiinnitykset
Omasta puolesta                
75   70    67
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset       
   9   28    10
Annetut takaukset
Muiden puolesta           
      11   11    11
Leasingvastuut                 
80   73    72
Takaisinostovastuut               3   5 
   3
Vuokraus-/takaisinvuokraussopimuksen
vastuu (ns. QTE-järjestely)   
       178  203   194
Muut vastuut                 
 47   58    52
Vastuut yhteensä                403  448
   409

Konsernin ulkopuoliset GSM- ja data-
verkon
vuokrasopimusvastuut
30.6.2003 olivat noin 232 milj.euroa
(216 milj. euroa
vuoden 2002 lopussa).
Kyseisten GSM-verkon rahoitussopimusten
tulevia
lunastuksia varten taseeseen
on muodostettu pakollinen varaus, joka
kattaa
jäljellä olevasta vuokrasopimus-
vastuusta noin 50 milj.
euroa.

Johdannaissopimukset
Termiinisopimukset
Kohde-etuuden arvo     
          14   4    13
Käypä arvo               
     1   0    1
Koron ja valuutanvaihtosopimukset
Kohde-etuuden
arvo                   8    0
Käypä arvo        
               0    0

KONSERNIN OIKAISTUT
AVAINLUVUT
(ilmaan kertaluonteisia eriä)                   
           
                            
  Tammi-
               Huhti-Kesäkuu Tammi-Kesäkuu Joulukuu

                2003  2002  2003  2002  
2002

Liikevaihto           391  406  762  790  1
563
Käyttökate            97   86  182  171   
342
Käyttökate -%          24,8  21,2  23,9  21,6  
21,9
Liikevoitto            17   6   23   17   
32
Liikevoitto -%          4,3  1,5  3,0  2,2   2,0
Tulos
ennen satunnaisia eriä    7  -10   3  -11   -23

Oikaistut
avainluvut on laskettu 
ilman seuraavia kertaluonteisia

eriä:

Myyntivoitot                          
73
Kulukirjaus GSM-verkon vuokravastuusta            
-77
GSM-verkon alaskirjaukset        -26      -40   
-51
Citypuhelin- ja merikaapeli-
verkkojen alaskirjaukset         -6 
     -6    -8
Muut kotimaan alaskirjaukset              
    -4
Mäkitorppa GmbH:n alasajokulut            -10   
-8
Muut Saksan liiketoiminnan alas-
kirjaukset               
-6      -6    -5

Kertaluonteiset erät yhteensä      -38    
  -62   -80
 vaikutus käyttökatteessa               -7   
 -9
 vaikutus liikevoitossa         -38      -62   -80

vaikutus tuloksessa ennen satunnais-
 eriä                 
-38      -62   -80

Osavuosikatsauksen taulukko-osassa esitetyt
erät
ovat rivikohtaisesti pyöristettyjä
lukuja.

-------------------------------

Konsernin liikevaihto, käyttökate
ja liikevoitto 
liiketoiminta-alueittain (LTA) 1.1. - 30.6.2003*)
milj.
euroa

Kiinteä verkko     Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto
  
         1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02 1-6/03 1-6/02
Palvelut    
    319  348    15   17   -4   -5
Verkko         148 
 160    87   84   52   43
LTA:n sisäinen myynti -122 
-124
Konsernikirjaukset                   -2  
-2

Yhteensä        345  384    102  101   46  
36


Elisa Mobile      Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto
  
        1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02 1-6/03 1-6/02
Radiolinja    
   365  366    91  107   37   21
Konsernikirjaukset      
            -19  -19

Yhteensä        365  366   
91  107   18   2


Saksa         Liikevaihto   
Käyttökate  Liikevoitto
           1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02 
1-6/03 1-6/02
Carrier-liiketoiminta  67   54    0  -12   -14  
-26
Mäkitorppa GmbH         1       -7      
-10
Konsernikirjaukset                   -5  
-10

Yhteensä         67   55    0  -19   -19  
-46


Muut yhtiöt      Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto
  
         1-6/03 1-6/02  1-6/03 1-6/02 1-6/03 1-6/02
Comptel     
    29   25    3   -1    2   -3
Muut yhtiöt **)     24 
 17    -2   -7   -5  -10
LTA:n sisäinen myynti  
-1
Konsernikirjaukset                   -1  
-1

Yhteensä         52   42    1   -8   -4  
-14
**)Sisältää Yomi IT-
  yhtiöt ja Yomi-
  konsernin 
 
emoyhtiön.

Konsernitoiminnot    19   18    -12  -17   -18  
-23

Konserni yhteensä   762  790    182  164   23  
-45

Liikevaihto, käyttökate ja 
liikevoitto liiketoiminta-
alueittain
(ilman kerta-
luonteisia eriä)

Liiketoiminta-alue 
(LTA)         
Liikevaihto   Käyttökate  Liikevoitto 
           1-6/03 1-6/02
 1-6/03 1-6/02 1-6/03 1-6/02
            (oikaistu)   
(oikaistu)   (oikaistu)
Kiinteä verkko     345  384   102  101 
  46   42
Elisa Mobile      365  366    91  107   18  
42
Saksa          67   55    0  -12   -19  -30
Muut
toiminnat      71   60   -11  -25   -22  -37
LTA:in välinen
myynti  -86  -75

Konserni yht. 
(oikaistu)       762  790   
182  171   23   17

*) Kiinteän verkon rakennemuutosten vuoksi luvut
eivät ole täysin 
  vertailukelpoisia edellisvuoteen
verrattuna.


-----------------------------------------

RAHOITUSTILANNE
30.6.2003

Milj. euroa  30.6.03 31.3.03 31.12.02 30.9.02 30.6.02 


Pitkäaikaiset 
lainat
 Joukkovelka-
 kirjalainat    572   572   
572   472   472    
 Lainat eläke-
 säätiöiltä     80   80  
 80    83   83    
 Lainat rahoitus-
 laitoksilta    55   
48    54    38   38    
Yhteensä      707   700   705 
  593   593    

Lyhytaikaiset 
lainat
 Joukkovelkakirja-
 lainat  
             52    52   152    
 Lainat rahoitus-

laitoksilta    2    2    2    34   34    
 Komittoitu
luotto-
 limiitti 1)                 40        

Yritys-
 todistukset 2)  81   124    44   128   106    
 Muut
       26 3)  27    28    50   59    
Yhteensä     
109   153   126   304   351    

Korolliset velat 
yhteensä  
   816   853   831   897   944    
Rahoitusarvo-
paperit  
    12    1     3    3    3     
Rahat ja
pankki-
saamiset      62   85    71    77   92   

Korolliset saamiset 
yhteensä      74   86    74    80   
95    
Nettovelka 4)   742   767    757   817   849   


1) Komittoitu luottolimiitti on kahdeksan pankin kanssa tehty 
  170
miljoonan euron lainajärjestely, jota Elisa Oyj voi 
  rullaavasti käyttää
ennalta sovitulla hinnoittelulla. 
  Lainajärjestely on voimassa 16.6.2008
saakka.
2) Elisa Oyj:llä on kuuden pankin kanssa sovittu yhteisohjelma 
 
yritystodistusten liikkeellelaskusta. Järjestely ei ole 
  komittoitu.
Järjestelyn enimmäismäärä on 150 milj. euroa.
3) Radiolinjan lunastusvelka (16
milj. euroa) ja huoltokonttori-
  talletukset (10 milj. euroa).
4)
Nettovelka on korolliset velat vähennettynä korollisilla 
 
saamisilla.

Rahoituksen 
tunnusluvut  30.6.03 31.3.03 31.12.02 30.9.02
30.6.02  

Gearing     91 %  97 %   95 %  105 %  102 %   

Omavaraisuusaste 40 %  38 %   38 %   35 %  38 %