English Latvian
Publicēts: 2024-04-19 15:00:00 CEST
Latvijas Gāze
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” revidētie finanšu rezultāti par 2023. gadu

AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” revidētie finanšu rezultāti par 2023. gadu

2023. gads gan Sabiedrībai, gan dabasgāzes tirgos ir bijis ar mazāku spriedzi un nenoteiktību salīdzinājumā ar izaicinājumiem pilno 2022. gadu, kad darbību būtiski ietekmēja ģeopolitiskie notikumi un normatīvā regulējuma izmaiņas gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mērogā. Tajā pašā laikā Sabiedrībai ir bijis aktīvi jāstrādā, lai saviem klientiem nodrošinātu dabasgāzes piegāžu drošību, stabilitāti un izdevīgākas cenas dabasgāzei un lai saglabātu konkurētspēju mainīgajos tirgus apstākļos gan Latvijā, gan citos dabasgāzes tirgos, kuros Sabiedrība veic savu darbību. Sākoties ziemai, Eiropas dabasgāzes krātuves (tai skaitā Latvijā) bija gandrīz pilnībā aizpildītas. Arī Sabiedrība Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (turpmāk - IPGK) iesūknēja visu nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjomu, lai nodrošinātu nepārtrauktu gāzapgādi, t.sk. 2023./2024. gada apkures sezonā.

Neskatoties uz mazāku spriedzi dabasgāzes tirgos un zemākām dabasgāzes cenām salīdzinājumā ar 2022. gadu, dabasgāzes patēriņš gan Latvijā, gan citviet Eiropā joprojām saglabājas zems. Tam ir vairāki iemesli, taču tas galvenokārt saistāms ar zemo aktivitāti rūpniecības sektorā, pieprasījuma samazināšanos enerģētikas sektorā, siltiem laikapstākļiem un kopējo ekonomiskās aktivitātes samazināšanos eirozonā. Tāpat, Eiropas Savienības līmenī joprojām pastāv apņemšanās brīvprātīgi samazināt dabasgāzes patēriņu par 15% periodā no 2022. gada 1. augusta līdz 2024. gada 31. martam atbilstoši Eiropas Savienības Padomes Regulai (ES) 2023/706 (ar kuru groza Padomes Regulu (ES) 2022/1369).

Sabiedrībai viens no lielākajiem izaicinājumiem 2023. gadā bija mājsaimniecību dabasgāzes tirgus atvēršana no 1. maija. Neskatoties uz konkurentu agresīvajām mārketinga kampaņām un cenu politiku, Sabiedrība ir veikusi apjomīgu darbu pie jaunu produktu izstrādes, pārdošanas aktivitāšu veikšanas, kā arī ir būtiski izmainījusi klientu apkalpošanas modeli, kas ir sniedzis acīmredzamus rezultātus – pēc mājsaimniecību dabasgāzes tirgus atvēršanas, Sabiedrība ir saglabājusi 86% mājsaimniecību klientu portfeļa, salīdzinot ar klientu skaitu uz 2023. gada sākumu.

Tāpat, apjomīgs darbs tika paveikts, pildot 2022. gadā pieņemto Sabiedrības akcionāru lēmumu par bijušā Sabiedrības meitasuzņēmuma AS “Gaso” pārdošanu. Pārdošanas process tika veiksmīgi noslēgts 2023. gada vasarā – 17. jūlijā tika izpildīti pēdējie priekšnosacījumi pārdošanas darījuma pabeigšanai un 2023. gada 24. jūlijā tika reģistrēta īpašumtiesību maiņa Latvijas Republikas Komercreģistrā, par AS “Gaso” 100% kapitāldaļu turētāju kļūstot AS “Eesti Gaas”.

2023. gadā Sabiedrība strādāja ar 56,9 miljonu EUR zaudējumiem, salīdzinājumā ar 40,8 miljonu EUR neto peļņu 2022. gadā. Minētais rezultāts ir skaidrojams ar to, ka, pirmkārt, Sabiedrība veica uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumus valsts budžetā 30,5 miljonu EUR apmērā par aprēķinātajām dividendēm Sabiedrības akcionāriem. Otrkārt, Sabiedrība ir veikusi pārvērtēšanu dabasgāzei (krājumiem), kas tika iegādāta 2022. gada beigās par tā brīža tirgus situācijai atbilstošu cenu, tādejādi izpildot prasības, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 503 “Enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā” (turpmāk – Noteikumi). Atbilstoši Noteikumiem publiskajam tirgotājam (Sabiedrībai) tika uzlikts par pienākumu uzturēt krājumus IPGK 1 150 GWh apjomā saistīto lietotāju (mājsaimniecību) gāzapgādei laika periodā no 2022. gada 10. augusta līdz 2023. gada 30. aprīlim, katru mēnesi rezervēto atlikumu 1 150 GWh samazinot par iepriekšējā mēnesī faktiski piegādāto dabasgāzes apjomu mājsaimniecībām. Neskatoties uz saistīto lietotāju gāzapgādes vajadzībām nepieciešamā apjoma faktisko samazinājumu par 20% gan 2022., gan 2023. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo trīs gadu vidējo patēriņu, šo noteikumu rezultātā Sabiedrības bilancē uz 30.04.2023. bija 236 GWh dabasgāzes, kas bija rezervētas tikai mājsaimniecību gāzapgādei un nevarēja tikt pārdota tālāk citiem klientiem par tirgus līmenim atbilstošām cenām. Tāpat, Saeimā 2022. gada 14. jūlijā tika pieņemts likums “Grozījumi Enerģētikas likumā”, kas paredzēja ar 2023. gada 1. maiju izslēgt no Enerģētikas likuma Publiskā tirgotāja institūtu. Sabiedrībai, kā Publiskajam tirgotājam no 2023. gada 1. janvāra, kad tika apstiprināts tarifs, līdz 2023. gada 30. aprīlim bija pienākums pārdot dabasgāzi par regulētu tarifu. Atbilstoši tarifu noteikšanas metodikai, zaudējumi, kas rodas Publiskajam tirgotājam, tiek kompensēti cenu starpību ietverot nākamajā tarifa periodā. Nākamais tarifa periods neiestājās dēļ grozījumiem iepriekš norādītajā likumā, kā arī netika noteikta pāreja no regulētās nozares uz tirgus apstākļiem, kas kompensētu regulētā tirgū Sabiedrībai radītos zaudējumus. Attiecīgi Sabiedrībai, pēc laikā līdz 2023. gada 30. aprīlim spēkā esošajām tiesību normām, bija tiesības saņemt zaudējuma kompensāciju, bet tāda Sabiedrībai nav kompensēta. Patreizējā brīdī Sabiedrība turpina uzsākto sarunu procesu ar atbildīgajām enerģētikas nozares iestādēm par minētā jautājuma iespējamo risinājumu.

Revidētais gada pārskats tiek publicēts XHTML formātā saskaņā ar Eiropas vienotā elektroniskā formāta (ESEF) ziņošanas prasībām. Finanšu pārskati tiek publicēti arī PDF formātā, kas pievienoti publikācijai.

Sabiedrības nerevidēto starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2024. gada 3 mēnešiem plānots publicēt 2024. gada 24. maijā.

AS “Latvijas Gāze”
Valdes priekšsēdētājs
Aigars Kalvītis
www.lg.lv

Pielikumi097900BGMO0000055872-2023-12-31-lv.xhtml
ATALGOJUMA ZINOJUMS 2023_LV.pdf
IFRS Latvijas Gaze 2023. GADA PARSKATS_LV_pdf.pdf
KPZ_LV_2023.pdf
REVIDENTU_ZINOJUMS_LGZ_2023_FP_IFRS_EU.pdf