English Estonian
Avaldatud: 2022-06-08 07:00:00 CEST
Silvano Fashion Group
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS SILVANO FASHION GROUP ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, aadress Tulika 17, 10613, Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused äriseadustiku § 2991 kohaselt koosolekut kokku kutsumata.

Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata eelnevalt e-posti aadressile info@silvanofashion.com  kuni 16. juunini 2022.a. ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS SFG veebilehel www.silvanofashion.com.

Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22. juuni 2022.a. NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.

Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 8. juunist kuni 29. juunini 2022.a. (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas otsuste vastu.

Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks:

1.       Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti aadressil info@silvanofashion.com digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.

2.       Esitades või saates täidetud hääletussedeli, millel hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Silvano Fashion Group peakontorisse aadressil Tulika 17, 10613 Tallinn kell 9:00-12:00 (EET), nii et see jõuab kohale hiljemalt 29. juuni 2022 kell 16:00 (EET).

Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Silvano Fashion Group veebilehel www.silvanofashion.com.

Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõte peab olema inglise keeles või tõlgitud eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku tõlgi poolt.

Juhatuse otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

1.1.      Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2021. a majandusaasta aruanne.

2. AS-i Silvano Fashion Group 2021. a kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumiks                   9 031 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2021. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

3. AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise põhimõtete heakskiitmine

3.1. Nõukogu ettepanek on kiita heaks „AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise põhimõtted“. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted on koostatud tuginedes Eesti väärtpaberituru seadusele, lisaks on arvesse võetud Hea Ühingujuhtimise Tavas toodud soovitusi.

AS Silvano Fashion Group 2021. aasta majandusaasta aruanne, sõltumatu audiitori aruanne ja hääletussedelid on aktsionäridele kättesaadavad alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS Silvano Fashion Group veebilehel www.silvanofashion.com ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali veebilehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi päevakorrapunktide kohta võib saata           e-posti aadressil info@silvanofashion.com või posti teel ettevõtte aadressile.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Silvano Fashion Group veebilehel hiljemalt 30. juunil 2022 vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 6.

 
AS Silvano Fashion Group
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com

ManusedHaaletussedel.pdf
Volikiri.pdf
SFG tasustamise pohimotted.pdf