English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-24 14:30:37 CET
Atsinaujinancios energetikos investicijos
Tarpinė informacija

UAB “Atsinaujinančios Energetikos Investicijos“ skelbia tarpines finansines ataskaitas už 2022 m. 9 mėnesių laikotarpį

UAB “Atsinaujinančios Energetikos Investicijos” (Bendrovė) skelbia neaudituotas sutrumpintas tarpines konsoliduotas finansines ataskaitas už 2022 m. 9 mėnesių laikotarpį.

Finansiniai rezultatai

Bendrovės tikslas - uždirbti grąžą Bendrovės investuotojams iš investicijų į atsinaujinančios energetikos infrastuktūros objektus ir su jais susijusį turtą. Pagrindiniai periodo finansiniai rodikliai buvo:

  • 2022 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės turtas iš viso sudaro 133 121 238 EUR, nuosavas kapitalas 91 970 740 EUR, tuo tarpu įsipareigojimai sudaro 41 150 498 EUR.
  • Bendrovės investicinis turtas, vertinamas tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje yra lygus 129 205 921 EUR, kurie lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d. išaugo 62 525 119 EUR (arba 93.77%).
  • Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės bendrosios pajamos buvo 6 400 583 EUR, kurias daugiausia lėmė investicinio portfelio padidėjimas, susijęs su kas pusmetį atliekamu Bendrovės akcijų vertinimu.
  • Per 2022 m. 9 mėnesių laikotarpį akcininkų įnašai sudarė 20 556 981 EUR ir išaugo 40.42 % lyginant su 2021 m. gruodžio 31 d.
  • 2022 m. trečiąjį ketvirtį Bendrovė išleido obligacijų už 15 000 000 EUR.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Tomas Milašauskas

Bendrovės valdytojas

tomas.milasauskas@lordslb.lt

PriedasAEI FS Q3 Consolidated LT.pdf