English Estonian
Avaldatud: 2023-04-28 15:32:00 CEST
Hepsor
Korporatiivne sündmus

Hepsor korrigeerib 2021. aasta majandusaasta aruandes esinenud väärkajastusi 2022. aasta majandusaasta aruandes

Kontsern teavitab, et 2021 majandusaasta aruandes lisa 1.5 „Kehtima hakkavad standardid, tõlgendused ja avaldatud standardite muudatused“ sisalduv viide: „Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati kontserni 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevalt“ on eksitav. Korrektne oleks olnud viidata konsolideeritud eriotstarbelise finantsaruandele mitte majandusaasta konsolideeritud aruandele. Kuni 31.12.2020 lõppenud ja varasemate majandusaastate kohta koostas kontsern oma üldotstarbelised finantsaruanded vastavalt Eesti finantsaruandluse standarditele (ESF). Kontsern rakendas IFRS-e esmakordselt koostades IFRS 1 nõuetele vastava aruande konsolideeritud eriotstarbelise finantsaruandena perioodide 01.01.2018-31.12.2018, 01.01.2019-31.12.2019 ja 01.01.2020-31.12.2020 kohta. Eriostrabeline finantseisundi aruanne on kättesaadav Hepsori kodulehel https://hepsor.ee/wp-content/uploads/2021/11/Prospekt-Project-VPL-ET.pdf ja Finantsinspektsiooni kodulehel https://www.fi.ee/sites/default/files/2021-11/hepsor_ifrs_2018-2020_audited.pdf. Eriotstarbeliste konsolideeritud finantsaruannete koostamisel koostati kontserni finantsseisundi algaruanne 1. jaanuar 2018 seisuga ja seda loetakse kontserni IFRS-le (EL) ülemineku kuupäevaks. 

Kontsern korrigeerib 2022. majandusaasta aruandes 2021. aasta võrdlusandmeid:

1.          Hepsor AS 2021. aasta raamatupidamise aastaruande lisas 27 „Kasum aktsia kohta“ arvutamisel on kasutatud aruandeperioodi lõpu seisuga 31.12.2021 lihtaktsiate arvu, mis oli 3 855 tuhat tükki, mitte aktsiate kaalutud keskmist arvu nagu on nõutud vastavalt rahvusvahelisele raamatupidamisstandardile IAS 33 „Aktsiakasum“. Korrektne aktsiate arv oleks pidanud olema 3 124 tuhat tükki. Puhaskahjum ja lahustatud puhaskahjum aktsia kohta ei muutu. Emitent parandas võrreldava perioodi andmed ära 2022. aasta raamatupidamise aastaaruande lisas 26.

2.         Hepsor AS korrigeeris 2022. aasta raamatupidamise aastaruandes 2021. aasta raamatupidamise aastaruande konsolideeritud rahavoogude aruannet liigitades ümber 229 tuhat eurot finantseerimistegevuse rahavoogudest põhitegevuse rahavoogudesse.


Henri Laks
Juhatuse liige
Telefon: +372 5693 9114
e-post: henri@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1500 kodu ja 32 000 m2 äripinna. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 26 arendusprojekti kogupindalaga 176 000 m2.