Paskelbta: 2021-05-26 15:03:00 CEST
Grigeo
Tarpinė informacija

AB „Grigeo“ 2021 metų 3 mėnesių tarpinės konsoliduotos finansinės ataskaitos

Per 3 2021 m. mėnesius įmonių grupė (toliau – Grupė), kurią sudaro AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“ bei UAB „Grigeo investicijų valdymas“, pasiekė 35,1 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 1,0 mln. eurų mažiau nei per 2020 m. 3 mėnesius.

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 3,9 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą, tai yra 0,3 mln. eurų mažiau nei per tą patį 2020 m. laikotarpį.

Grupės EBITDA rodiklis – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2020 m. 3 mėnesiais sumažėjo 0,7 mln. eurų ir siekė 6,4 mln. eurų.

Per 3 2021 m. mėnesius AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) pardavimai siekė 15,5 mln. eurų ir tai yra 2,1 mln. eurų mažiau nei per 2020 m. 3 mėnesius.

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė uždirbo 1,9 mln. eurų pelno prieš apmokestinimą,  tai yra 0,4 mln. eurų mažiau nei per tą patį 2020 m. laikotarpį.

Bendrovės EBITDA rodiklis pasiekė 3,0 mln. eurų ir, palyginus su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 0,6 mln. eurų.

Ši lentelė pateikia visų šiame pranešime minimų 3 mėnesių rezultatų suvestinę:

Rodiklis, mln. eurųGrupėBendrovė
2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Pardavimo apyvarta35,136,1-2,8%15,517,6-11,9%
EBITDA6,47,1-10,8%3,03,6-17,2%
Pelnas prieš mokesčius (EBT)3,94,2-8,3%1,92,3-19,3%

Detalesnė šių pokyčių informacija pateikiama AB „Grigeo“ 2021 m. 3 mėnesių tarpiniame vadovybės pranešime ir neaudituotose konsoliduotose finansinėse ataskaitose, 1-ame skyriuje (žr. priedus).

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
(+370-5) 243 58 01

PriedasGrigeo 2021Q1 tarpine ataskaita.pdf