English Latvian
Publicēts: 2022-02-15 16:00:00 CET
HansaMatrix
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2021. gada 4. ceturksni un 12 mēnešiem

2021. gadā konsolidētie ieņēmumi sastādīja 21,962 miljoni EUR, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu samazinoties par 3%; sasniegts laba līmeņa EBITDA rezultāts 3,757 miljoni EUR apmērā, pieaugot par 24%, un uzrādīti neto zaudējumi 0,502 miljoni EUR, salīdzinājumā ar 2020.gadu, kad tika uzrādīti neto zaudējumi 0,847 miljoni EUR. 2021.gada 12 mēnešos sasniegta 17,1% EBITDA rentabilitāte. 2021. gada 4. ceturkšņa konsolidētie ieņēmumi sasniedza 4,838 miljoni EUR apmēru, samazinoties par 13% pret 2020. gada 4.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,435 miljoni EUR, uz gada bāzes samazinoties par 47%, un periodā uzrādīti neto zaudējumi 0,516 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2020. gada 4. ceturksni, kad tīrie zaudējumi bija 0,359 miljoni EUR. 4.ceturksnī sasniegta 8,99% EBITDA rentabilitāte.

Rīga, 2022-02-15 16:00 CET -- 2021. gada 4. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa pārdošanas apjomu 4,838 miljoni EUR, kas ir 13% samazinājums pret 2020. gada 4. ceturksni. 2021. gada 4.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 8% samazinājumu salīdzinot ar 2021. gada 3.ceturksni.

2021. gada 12 mēnešos Koncerna ieņēmumi samaznājās par 3% salīdzinot ar attiecīgo periodu 2020. gadā un sasniedza 21,962 miljonus EUR.

2021. gada 4.ceturksnī ir sasniegts EBITDA rādītājs 0,435 miljoni EUR un uzrādīti neto zaudējumi 0,516 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 47% samazinājumu pret iepriekšējā gada 4.ceturksni un 53% samazinājumu pret iepriekšējo – 2021.gada 3.ceturksni. 2021.gada 4.ceturksnī Koncerns uzrāda neto zaudējumus 0,516 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2020. gada 4.ceturksni, kad tīrie zaudējumi bija 0,359 miljoni EUR un 2021. gada 3.ceturksni, kad tika uzrādīta neto peļņa 0,295 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 8,99%.

2021.gada 12 mēnešos Koncerns sasniedzis EBITDA rezultātu 3,757 miljoni EUR apmērā un strādājis ar zaudējumiem 0,516 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 24% pieaugumu pret iepriekšējā gada 12 mēnešiem. 2021. gada 12 mēnešos Koncerns darbojās ar zaudējumiem 0,502 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2020. gada 12 mēnešiem, kad tīrie zaudējumi bija 0,847 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda 12 mēnešu EBITDA 17,1% rentabilitāti.

2021. gada 4. ceturksnī EBITDA un EBITDA rentabilitātes samazinājums salīdzinot ar 2021. gada 3. ceturksni skaidrojams ar elektronikas komponenšu deficītu visā pasaulē, kas kavē ražošanas izpildes apjomus. 12m 2021 sasniegtais augstais EBITDA rādītājs ir skaidrojams ar pieaugušo augstas pievienotas vērtības produktu īpatsvaru ražoto produktu portfelī un darbības efektivitātes uzlabojumiem.

Koncerna tīro peļņu 2021. gada 4. ceturksnī un 12 mēnešos negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, tostarp zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos, EIB garantijas un EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņas, kā arī ar nomu saistītie procentu izdevumi. Labākai starpperioda rentabilitātes salīdzināšanai, Koncerns ir aprēķinājis normalizēto tīro peļņu, kas 2021. gada 4.ceturksnī bija negatīva 0,306 miljoni EUR apmērā bet 2021. gada 12 mēnešos kopumā bija pozitīva 1,021 miljoni EUR apmērā, attiecīgi uzrādot -6,32% un 4,65% normalizēto neto peļņas maržu.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 38.lappusē.

Pielikumā:

·        HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2021.gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem līdz 2021.gada 31.decembrim

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts:
invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com
 

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos.


HM_report_12m_2021_NASDAQ_LV_2022-02-15.pdf