Paskelbta: 2021-08-27 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl suskystintų gamtinių dujų paskirtojo tiekimo sutarties su „Equinor ASA“

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. rugpjūčio 27 d. Bendrovės dukterinės bendrovės UAB „Ignitis“ (toliau – „Ignitis“) valdyba pritarė paskirtojo tiekimo veiklai skirtos Suskystintų gamtinių dujų pirkimo sutarties (toliau – Sutartis) su bendrove „Equinor ASA“ pakeitimui ir pasirašymui. Apie Sutarties pasirašymą Bendrovė atskirai neinformuos.

Siekiant užtikrinti gamtinių dujų tiekimo į Lietuvą diversifikavimą ir Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalo veiklą, 2014 m. vasarį „Ignitis“ konkurso būdu buvo paskirtas 2015-2024 metų laikotarpiui vykdyti suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo būtinojo kiekio, kurio dydį nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), paskirtojo tiekimo į Klaipėdos SGD terminalą veiklą. Šios veiklos vykdymui 2014 m. buvo sudaryta ir 2016 m. pakeista Sutartis, kuri galioja iki 2024 metų. Pagal galiojantį reguliavimą skirtumas tarp pagal Sutartį už SGD krovinių įsigijimą mokamos kainos ir vidutinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos yra padengiamas ir kompensuojamas „Ignitis“ per SGD terminalo saugumo dedamąją, kurią moka galutiniai gamtinių dujų vartotojai Lietuvoje.

Bendrovė primena, kad 2019 m. Vyriausybė turėjo penkerių metų laikotarpiui (iki 2024 m. pabaigos) patvirtinti SGD terminalo būtinąjį kiekį, siekiantį 4-6 SGD konvencinius krovinius per metus. Tačiau 4 SGD konvencinių krovinių per metus kiekis tiek 2020, tiek 2021 metams buvo patvirtintas tik vienerių metų laikotarpiui, o nuo to laiko tiek „Ignitis“, tiek Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ieškojo būdų sumažinti paskirtojo tiekimo veiklos sąnaudas.

Atitinkamai, Vyriausybė 2020 m. gruodžio 30 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 59) priėmė protokolinį sprendimą, kuriuo nustatytas Vyriausybės lūkestis iki 2021 m. kovo 31 d. užtikrinti SGD terminalo paskirtojo tiekėjo ,„Ignitis“ veiklos ekonominio efektyvumo didinimo priemonių parengimą ir įgyvendinimo priežiūrą, siekiant mažiausių sąnaudų ir mažiausio neigiamo poveikio gamtinių dujų kainai užtikrinti, ir kuriuo pavesta Lietuvos Respublikos finansų ministerijai kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija parengti SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo veiklos sąnaudų mažinimo alternatyvų analizę. Be to, 2021 m. vasario 17 d. 73,08 proc. Bendrovės akcijų valdančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, t.y daugumos akcininko, papildytame lūkesčių rašte AB „Ignitis grupė“ nustatytas lūkestis įgyvendinti racionalias SGD terminalo paskirtojo tiekėjo veiklos efektyvumo didinimo priemones, kurios leistų užtikrinti mažiausią neigiamą poveikį gamtinių dujų kainai bei prisidėtų prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimo.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, „Ignitis“ aktyviai vykdė derybas su „Equinor ASA“ ir 2021 m. rugpjūtį pasiekė susitarimą su „Equinor ASA“ dėl Sutarties pakeitimo. Sutarties pakeitimu įtvirtinama palankesnė SGD krovinių tiekimo struktūra. Tai, kartu su dujinimo ir technologinių netekčių optimizavimu, leis sutaupyti 14-17 mln. eurų per visą likusį Sutarties galiojimo laikotarpį, t.y nuo 2022 m. iki 2024 m. pabaigos. Be to, po Sutarties pakeitimo skirtumas tarp pagal Sutartį už SGD krovinių įsigijimą mokamos kainos ir vidutinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos taps žymiai stabilesnis.

„Ignitis“, kaip paskirtojo tiekėjo, pareigų tęstinumą ir užtikrinimą garantuojančios Sutarties sąlygos visapusiškai atitinka tiek Lietuvos energetinės nepriklausomybės, tiek Bendrovės ir visų jos akcininkų interesus.

Bendrovė informuoja, kad ateinančiais metais reikalingas  SGD terminalo būtinasis kiekis Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti turi būti pateiktas šių metų rudenį.


Daugiau informacijos:

Lukas Zadarackas
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene projektų vadovas
lukas.zadarackas@ignitis.lt
+370 687 48080