Publicēts: 2020-11-30 13:26:00 CET
VEF
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS VEF nerevidēts finanšu pārskats par 2020.gada 09.mēnešiem

AS VEF nerevidēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 09 mēnešiem.

Neto  apgrozījums pārskata periodā ir 812 063 EUR, un tas ir par  5 % mazāks  

nekā iepriekšējā pārskata periodā. Sabiedrība pabeidza 2020.gada 09 mēnešu  

laika periodu ar nerevidētu  peļņu 56 250 EUR apmērā.   

Papildus informācija :  

Tamāra Kampāne, valdes locekle ,  

e-pasts : kampane@vef.apollo.lv  

Pielikumā : AS VEF finanšu pārskats par 2020.gada 09.mēnešiem  


AS VEF finansu parskats 2020.09.pdf