English Lithuanian
Paskelbta: 2023-11-21 08:15:00 CET
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

Už 2023 m. 9 mėn. laikotarpį tarpinis pranešimas: rekordinės investicijos, didžiausio Baltijos šalyse sausumos vėjo jėgainių parko statybų pradžia ir galutinis investicinis sprendimas dėl didžiausio Baltijos šalyse saulės parkų portfelio

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) publikuoja už 2023 m. 9 mėn. laikotarpį tarpinį pranešimą, kuris pridėtas prie šio pranešimo, bei skelbia, kad Grupės Koreguotas EBITDA siekė 345,3 mln. Eur ir, palyginti 2022 m. 9 mėn. laikotarpiu, sumažėjo 3,3 proc., dėl mažesnių realizuotų elektros kainų. Be to, Sprendimų klientams segmento rezultatas sumažėjo dėl mažesnių tiekimo apimčių, kurias lėmė sumažėjęs vartojimas. Koreguoto EBITDA mažėjimą iš dalies atsvėrė geresnis Rezervinių pajėgumų verslo segmento rezultatas, nes be reguliuojamų pajamų dar išnaudojome galimybę uždirbti papildomą grąžą rinkoje užfiksuojant teigiamą ateities elektros, gamtinių dujų ir apyvartinių taršos leidimų kainų skirtumą, bei Tinklų segmento rezultatas, kurį daugiausiai lėmė didesnis RAB. Žaliosios gamybos segmento rezultatas ir toliau sudaro didžiausią Grupės Koreguoto EBITDA dalį (44,7 proc. Grupės Koreguoto EBITDA).

Palyginus su 2022 m. 9 mėn. laikotarpiu, Grupės Investicijos išaugo 72,3 proc. ir siekė rekordinius – 633,7 mln. Eur, iš kurių 68,5 proc. buvo nukreiptos į Lietuvą. Bendrą Investicijų augimą lėmė Investicijos į naujus Žaliosios gamybos segmento projektus, pagrinde sausumos vėjo parkus, ir išaugusios Investicijos į Tinklų segmentą.

Nepaisant padidėjusios Grynosios skolos, Grupės finansinio sverto rodikliai išliko stiprūs lyginant su 2022 m. pabaiga. Grupės Grynoji skola išaugo 12,9 proc. (nuo 986,9 mln. Eur iki 1 114,1 mln. Eur), daugiausiai dėl neigiamų FCF, kuriuos lėmė padidėjusios Investicijos. Grupės FFO / Grynosios skolos rodiklis išliko solidžiame lygyje ir siekė 39,6 proc. (2022 m. gruodžio 31 d. – 49,1 proc.). Taip pat, „S&P Global Ratings“ patvirtino „BBB+“ (stabili perspektyva) kredito reitingą.

Verslo plėtra

Nuo 2023 m. pradžios, Grupės Žaliosios gamybos Portfelis išaugo iki 6,3 GW (nuo 5,1 GW), Užtikrinti pajėgumai – iki 2,9 GW (nuo 1,6 GW), o Veikiantys pajėgumai – iki 1,3 GW (nuo 1,2 GW).

Pasiekėme reikšmingus Žaliosios gamybos Portfelio plėtros ir vystymo etapus, tame tarpe:
- Grupė kartu su partneriu „Ocean Winds“ paskelbti 700 MW jūrinio vėjo projekto konkurso laimėtojais;
- Grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su „Copenhagen Infrastructure Partners“ dėl dalyvavimo Estijos ir Latvijos jūrinio vėjo projektų konkursuose;
- Mažeikių VP (63 MW) 2023 m. rugpjūčio mėn. pradėjo pilną komercinę veiklą;
- Vilniaus KJ biomasės blokas (73 MWe, 169 MWth) pradėjo gaminti ir tiekti šilumos energiją Vilniaus miestui;
- Grupė priėmė galutinį investicinį sprendimą dėl didžiausio Baltijos šalyse saulės parkų portfelio, Latvijos saulės elektrinių portfelis I (239 MW);
- projektai, kurių bendra galia siekia iki 670 MW, pasiekė statybų etapą;
- projektai, kurių bendra galia siekia iki 620 MW, pasiekė pažengusio vystymo etapą;
- Grupė pasirašė didžiausią išorinę 10 metų elektros prekybos sutartį su „Umicore Poland“ Sp. Z o. o. Ji apims reikšmingą elektros energijos dalį, kurią tikimasi pagaminti šiuo metu statomame Silezijos VP II, kurio bendra galia sieks 137 MW;
- užtikrintas „Moray West“ jūrinio vėjo parko (882 MW) finansavimas.

Kitų Portfelio projektų įgyvendinimas vyksta pagal planą be reikšmingų pokyčių nuo 2023 m. II ketv. pabaigos.

Tinklų segmente sėkmingai tęsėme tinklo priežiūros ir plėtros darbus bei išmaniųjų skaitiklių diegimą. 2023 m. 9 mėn. laikotarpiu bendras įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius viršijo 600 tūkst. (iš planuojamų įdiegti 1,1–1,2 mln. skaitiklių projekto metu). Mūsų tikslas užbaigti masinį skaitiklių diegimo procesą iki 2025 m. pabaigos nepakito. Taip pat, 2023 m. liepos mėn. buvo atnaujinta elektros ir gamtinių dujų investicijų grąžos normos (angl. weighted average cost of capital, WACC) nustatymo metodika, kuri bus pradėta taikyti nuo 2024 m. Tai lėmė 2024 m. elektros WACC padidėjimą iki 5,09 proc. (2023 m. – 4,17 proc.), o gamtinių dujų iki 5,03 proc. (2023 m. – 3,99 proc.).

Sprendimų klientams segmente, Grupė pritarė iki 115 mln. Eur investicijoms į elektromobilių įkrovimo tinklo plėtrą Baltijos šalyse per artimiausius 3–5 metus.

Tvarumas

Grupė tęsia dekarbonizacijos iniciatyvas, kad sumažintume savo poveikį aplinkai. Bendras Grupės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis per 2023 m. 9 mėn. laikotarpį sudarė 3,65 mln. t CO2 ekv. (3,9 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m.).

Darbuotojų ir rangovų sveikata ir sauga yra vienas iš svarbiausių šių metų prioritetų. 2023 metų pradžioje pradėjome vykdyti DSS programą „ Ar tai saugu?“. Per 2023 m. 9 mėn. laikotarpį mūsų bendras sužeidimų darbe rodiklis buvo 0,89, rangovų – 1,09, abu šie rodikliai mažesni nei mūsų išsikelti tikslai.

Siekdami Grupėje skatinti lyčių lygybę, pasirašėme Moterų įgalinimo principus (angl. Women's Empowerment Principles), kuriuos inicijavo JT iniciatyvos JT Moterys (angl. UN Women) ir JT Pasaulinis susitarimas.

Grupės kasdienos pastangos stiprinant ASV rizikų valdymo veiklas lemia Grupės buvimą tarp geriausių savo veiklos sektoriaus įmonių pasauliniu mastu. Tai atsispindi ir tarptautinių aplinkosaugos, socialinių ir valdysenos reitingavimo agentūrų vertinimuose. ISS ESG reitingų agentūra Grupei suteikė reitingo vertinimą „B-“ ir „Prime“ statusą (buvo „C“). Grupės ASV reitingo vertinimą taip pat atnaujino MSCI ir EcoVadis, kurios skyrė tokį patį aukštą, kaip ir pernai, vertinimą. „Sustainalytics“ atnaujino Grupės ASV reitingą ir skyrė 25,2 balo (buvo 19,4).

Grąža akcininkams ir 2023 m. prognozė

Remdamiesi Dividendų politika, už 2023 m. I pusm. išmokėjome 0,643 Eur dividendą už akciją, viso – 46,5 mln. Eur.

Atsižvelgiant į 2023 m. 9 mėn. rezultatus, kurie atitiko mūsų lūkesčius, ir toliau tikimės, kad 2023 m. Koreguotas EBITDA sieks 430–480 mln. Eur. 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)

mln. Eur2023 m. 9 mėn.2022 m. 9 mėn.Pokytis
EBITDA 348,2333,54,4 %
Koreguotas EBITDA 345,3357,2(3,3 %)
Žalioji gamyba154,4185,8(16,9 %)
Tinklai128,7116,710,3 %
Rezerviniai pajėgumai38,317,7116,4 %
Sprendimai klientams20.935,3(40,8 %)
Kitos veiklos ir eliminavimai23,01,776,5 %
Koreguoto EBITDA marža 18,8 %11,7 %7,1 p. p.
Grynasis pelnas212,6184,915,0 %
Koreguotas grynasis pelnas 193,0202,4(4,6 %)
Investicijos 633,7367,872,3 %
FFO3244,4286,9(14,8 %)
FCF(115,3)(635,6)(81,9 %)
ROE (12 mėn.)314,8 %11,5 %3,3 p. p.
Koreguotas ROE (12 mėn.)311,4 %13,7 %(2,3 p. p.)
ROCE (12 mėn.)311,4 %8,3 %3,1 p. p.
Koreguotas ROCE (12 mėn.)38,6 %10,7 %(2,1 p. p.)
Pagrindinis EPS 2,942,5415,7 %
 2023 m. rugsėjo 30 d.2022 m. gruodžio 31 d.Pokytis
Grynoji skola 1,114,1986,912,9 %
Grynasis apyvartinis kapitalas 216,8443,3(51,1 %)
Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartais 2,442,1016,2 %
FFO (12 mėn.) / Grynoji skola 39,6 %49,1 %(9,5 p. p.)

1 Visi rodikliai, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR). Finansinių rodiklių formulių aprašymus pateikiame mūsų svetainėje.
2 Kitos veiklos ir eliminavimai – įtraukia konsolidavimo koregavimus ir susijusių šalių sandorius, įskaitant patronuojančiosios bendrovės finansinius rezultatus. Daugiau informacijos pateikiame tarpinio pranešimo skyriuje „8 Patronuojančiosios bendrovės finansinės ataskaitos“.
3 Šie rodikliai buvo perskaičiuoti, palyginti su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu. Daugiau informacijos pateikta už 2023 m. 9 mėn. laikotarpį tarpinio pranešimo dalyje „6.2 Pastabos dėl perskaičiuotų rodiklių".

Pristatymas investuotojams

Paskelbus už 2023 m. 9 mėn. laikotarpį tarpinį pranešimą, 2023 m. lapkričio 21 d., antradienį, 13 val. (Vilniaus laiku) / 11 val. (Londono laiku) vyks rezultatų pristatymas investuotojams.

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/p/nyw4cuus/
 
Taip pat prie pristatymo galėsite prisijungti ir telefonu. Norėdami gauti prisijungimo telefonu detales, prašome užsiregistruoti čia. Užbaigę registraciją, prisijungimo detales matysite savo įrenginio ekrane, jas gausite ir nurodytu el. paštu. Prisijungti prie skambučio galėsite arba paskambinę nurodytais telefono numeriais ir įvedus unikalų kodą, arba pasirinkus “Call me“ funkciją bei sulaukus automatinio skambučio į jūsų telefono įrenginį vos prasidėjus pristatymui.

Visus kilusius klausimus Grupės ryšių su investuotojais komandai galite užduoti iš anksto, užsiregistravę pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus pasiekiamos prieš skambutį:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Tarpinį pranešimą, tame tarpe ir faktų lentelę (Excel formatu), galėsite atsisiųsti:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedasUz 2023 m. 9 men. laikotarpi Tarpinis pranesimas.pdf