Paskelbta: 2021-08-25 08:00:00 CEST
Siauliu Bankas
Tarpinė informacija

Šiaulių banko grupės 2021 m. pirmojo pusmečio audito įmonės peržiūrėtos finansinės ataskaitos

AB Šiaulių bankas (toliau – Bankas) 2021 m. liepos 30 d. paskelbė Banko Grupės 2021 pirmojo pusmečio neaudituotas finansines ataskaitas.

2021 m. birželio 15 d. buvo paskelbta, kad turint tikslą tenkinti MREL reikalavimus, Bankas siekia pritraukti lėšų kapitalo rinkose išleidžiant obligacijų emisiją.

Išleidžiant kapitalo rinkose platinamas obligacijas reikalinga naujausių konsoliduotų tarpinių finansinių ataskaitų audito įmonės peržvalga, todėl Banko audito įmonė KPMG peržiūrėjo konsoliduotas 2021 m. pirmojo pusmečio ataskaitas. Banko ir Grupės 2021 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, finansinė padėtis ir pinigų srautai, lyginant su anksčiau skelbtomis neaudituotomis finansinėmis ataskaitomis, nesikeitė, tačiau auditorių siūlymu buvo papildyti tam tikrų finansinių ataskaitų straipsnių atskleidimai.

2021 m. rugpjūčio 24 d. Banko valdyba patvirtino 2021 m. pirmojo pusmečio audito peržiūrėtas Grupės finansines ataskaitas ir Bankas skelbia jas kartu su audito įmonės peržvalgos ataskaita.

Papildomą informaciją teikia
Donatas Savickas
Finansų tarnybos vadovas
+370 41 595 602, donatas.savickas@sb.lt


PriedasFA_LT_2021-2Q.pdf