Paskelbta: 2015-04-24 15:21:52 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninės 2015-04-24 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. balandžio 24 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės metinis pranešimas už 2014 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už 2014 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2014 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 metų pabaigoje 10,253
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2013 metus 1,038
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 692
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 8,523
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 1,886
7) Pervedimai iš rezervų 109
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 10,518
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 87
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (0.07 EUR vienai paprastai vardinei 0.29 EUR nominalios vertės akcijai) 836
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 43
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 9,552

5 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2016 m. balandžio 27 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6 darbotvarkės klausimas – Bendrovės naujos įstatų redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.  

Atsižvelgiant į priimtą sprendimą dėl Bendrovės akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais, į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius po paskutinės Bendrovės įstatų redakcijos įregistravimo bei į kitus įstatų pakeitimo projekte pateiktus pakeitimus, patvirtinta Bendrovės įstatų nauja redakcija. Pavesta Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

 

         Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55 102


Atsakingu asmenu patvirtinimas LT.pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus pasibaigusius 2014 m. gruodzio 31 d..pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz metus pasibaigusius 2014m. gruodzio 31 d..pdf
Vilkyskiu pienines Istatai LT.pdf