Avaldatud: 2021-04-06 14:38:28 CEST
Linda Nektar
Korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 6.04.2021. Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 14.10. Koosolekul osales kokku 5 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,96% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

  1. AS-i Linda Nektar 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. Kasumi jaotamine;
  3. Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammiga;
  4. 2021. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

  1. AS-i Linda Nektar 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Seltsi 2020. majandusaasta puhaskasum on 65 523,77 eurot. Otsustati:

1)       eraldada puhaskasumist reservkapitali 3276,19 eurot;

2)       maksta 2020. majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,10 eurot aktsia kohta.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (record date) on 23.04.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (ex-dividend date) 22.04.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 04.05.2021 ülekandega aktsionäri pangakontole.

  1. Aktsiakapitali suurendamine seoses optsiooniprogrammiga

Otsustati suurendada Seltsi aktsiakapitali seoses Mats Arne Andersson’i optsioonilepingu realiseerimisega järgmistel tingimustel:

1.         Suurendada Seltsi aktsiakapitali 5034 euro võrra, mille tulemusena suureneb Seltsi aktsiakapital 1 575 109  eurolt 1 580 143 euroni.

2.         Aktsiakapitali suurendamine toimub Seltsi uute aktsiate (ISIN kood: EE3100060344) välja laskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja kuni 5034 uut Seltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Seltsil kokku kuni 1 580 143 lihtaktsiat. Seltsi aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki Seltsi lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi ega eriõigusi.

3.         Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida 08.09.2017. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi ja optsioonisaajaga sõlmitud optsioonilepingu alusel uusi aktsiaid Seltsi nõukogu liikmele Mats Arne Andersson’ile.

4.         Vastavalt Seltsi 08.09.2017. aasta üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm, kuulub Seltsi uute aktsiate märkimise eesõigus Seltsi nõukogu poolt kindlaks määratud aktsiaoptsiooniprogrammis osalejatele, kellega Selts on sõlminud vastavasisulise optsioonilepingu (optsioonisaaja). Käesoleva aktsiakapitali suurendamise käigus omab uute aktsiate märkimise eesõigust optsioonisaaja Mats Arne Andersson.

5.         Seltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamise käigus Seltsi uusi aktsiaid on välistatud;

6.         Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja aktsiate märkimise aeg on mitte hiljem, kui 16.04.2021. Aktsiate märkimine loetakse kehtivaks, kui optsioonisaaja on (i) tähtaegselt esitanud märkimisavalduse ja (ii) tähtaegselt tasunud märgitud aktsiate eest.

7.         Ühe aktsia väljalaskehind on 1 euro ühe aktsia kohta. Aktsiad lastakse välja ilma ülekursita.

8.         Aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega Seltsi arveldusarvele hiljemalt 16.04.2021.

9.         Anda Seltsi juhatusele õigus tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud (ning märkimata jäänud aktsiatele vastavas ulatuses ka aktsiakapitali suurendamine) või pikendada märkimise aega. Juhatus võib eelnimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu (või täiendava märkimisaja andmisel sellise täiendava tähtaja möödumisel). Kui Seltsi juhatus tühistab märkimata aktsiad 15 päeva jooksul märkimisaja lõpust, loetakse märkimine kehtivaks ja õnnestunuks ning Eesti väärtpaberite registris ning äriregistris registreeritakse aktsiakapitali suurendamine optsioonisaajate poolt märgitud ulatuses vastavalt Seltsi juhatuse otsuses märgitule.

10.       Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastavad uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 1.01.2020 alanud majandusaasta eest.

11.       Seltsi juhatusel korraldada uute aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq First North Balti aktsianimekirjas .

  1. 2021. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2021. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

 

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

         Lisainformatsioon:
         
         Kadri Rauba
         Juhatuse liige
         AS Linda Nektar
         Aadress: Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti
         Telefon: +372 785 5768
         E-mail: info@lindanektar.ee


Aktsionaride korralise uldkoosoleku otsused_06042021_ET.pdf