Paskelbta: 2020-01-14 15:05:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Kita informacija

Pataisymas: AB Vilkyškių pieninės grupės investuotojo kalendorius

AB Vilkyškių pieninė grupės veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2020 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2020 m. vasario 28 d. – neaudituoti 2019 m. veiklos rezultatai;
2020 m. balandžio 9 d. – audituoti 2019 m. veiklos rezultatai;
2020 m. balandžio 30 d. – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
2020 m. gegužės 29 d. – tarpinė konsoliduota 2020 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;
2020 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 2020 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2020 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2020 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102