Paskelbta: 2021-04-30 08:17:00 CEST
Grigeo
Metinė informacija

AB „Grigeo“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 30 d. patvirtintos finansinės ataskaitos

2021 m. balandžio 30 d. įvyko AB „Grigeo“ (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas patvirtino Bendrovės 2020 m. audituotas konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas, pateikiamas kartu su konsoliduotu metiniu pranešimu.

Lyginant su 2021 m. vasario 25 d. skelbtais tarpiniais 2020 m. 12 mėnesių finansiniais rezultatais, Grupės* ir Bendrovės EBITDA nepakito, Grupės grynasis pelnas padidėjo 53 tūkst. eurų dėl patikslinto pelno mokesčio (Bendrovės – sumažėjo 37 tūkst. eurų dėl patikslinto pelno mokesčio), taip pat buvo atlikti galutiniams rezultatams įtakos neturintys perklasifikavimai tarp finansinių ataskaitų straipsnių. 

*AB „Grigeo“ įmonių grupė apjungia šias bendroves: AB „Grigeo“, UAB „Grigeo Packaging“, UAB „Grigeo Baltwood“, AB „Grigeo Klaipėda“, AT „Mena Pak“, UAB „Grigeo Recycling“, SIA „Grigeo Recycling“ bei UAB „Grigeo investicijų valdymas“.

Finansinės ataskaitos pateikiamos priede.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas

+370 5 243 5801

PriedasAB Grigeo 2020 m. finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf