Published: 2019-09-11 14:46:45 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

 
Akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 176., 270. un 273.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.1 daļu, 54.1 pantu, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulču sasaukšanas reglamentu paziņo par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2019.gada 14.oktobrī plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu ielā 17, Daugavpils.    
Darba kārtība:
1. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu.
Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2019.gada 14.oktobrī no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.                                                
Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē 
ir 2019.gada 04.oktobris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu 
ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulcē 2019.gada 14.oktobrī. 
Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, 
Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var 
izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā
 ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz
 septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām 
akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”  interneta mājas lapā 

www.dpr.lv .

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 akcijas, visas vienādas kategorijas akcijas, 
katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku
starpniecību. Akcionāru – Latvijā reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reģistrējoties
 jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Uzņēmumu reģistra notāra lēmums par iecelšanu likumiskā pārstāvja
 amatā oriģināls vai Uzņēmumu reģistra izziņa par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne 
agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datu bāzes). 
Akcionāru – ārvalstīs reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējoties jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments un saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara 
par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties 
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumiem, 
Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvaras veidlapa pieejama 
pielikumā. 
Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām 
akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā 

www.dpr.lv internetā.

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2019.gada 14.oktobra AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” 
ārkārtas akcionāru sapulcei nebūs lēmumu pieņemšanai Statūtos noteiktā kvoruma, akcionāri 
saskaņā ar Statūtiem ir tiesīgi pārcelt lēmumu pieņemšanu izsludinātajā darba kārtībā. 
Sasauktā sapulce tiks turpināta 2019.gada 15.novembrī plkst.9.00 AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”
 administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces 
turpināšanas dienā augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00. 
Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to 
saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2019.gada 27.septembra līdz 11.oktobrim, 
bet sasauktās sapulces pārcelšanas gadījumā – papildus no 2019.gada 27.septembra līdz 14.novembrim
 darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. 
Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā 

www.dpr.lv . Telefons uzziņām (+371) 65402333.

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde


pilnvara arkartas sapulcei 14.10.2019_lv.doc