Paskelbta: 2017-08-30 08:30:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pusmečio informacija

AB Vilkyškių pieninė 2017 m. šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

AB Vilkyškių pieninės grupės konsoliduotos neaudituotos 2017 m. šešių mėnesių pajamos buvo 56,8 mln. EUR, arba 51,4% didesnes lyginant su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu.

2017 m. pirmųjų šešių mėnesių konsoliduotas grynasis pelnas 3,8 mln. EUR, per 2016 m. šešis mėnesius įmonių grupės konsoliduotas grynasis nuostolis sudarė 0,5 mln. EUR.

AB Vilkyškių pieninės 2017 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose. 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


2017 m. 6 men. finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf.pdf
2017 m. 6 men. veiklos rezultatai.pdf.pdf