English Latvian
Publicēts: 2012-04-16 07:43:40 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektiem

Olainē, 2012-04-16 07:43 CEST --
         
          Vērtspapīru nosaukums
: AS „Olainfarm” publiskā akciju emisija

          ISIN kods: LV0000100501

          Apmaksātais pamatkapitāls: 14 085 078 LVL

          Kārtējas akcionāru sapulces datums: 2012. gada 27. aprīlis, plkst 11.00

          Sapulces vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

          Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei:

 

 


1. Valdes ziņojums par 2011. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2011. gada darbības rezultātiem.

 2. Padomes ziņojums par 2011. gada darbības rezultātiem.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2011. gada darbības rezultātiem.

 3. Revīzijas komitejas paziņojums.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 4. Revidētā 2011. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2011. gada revidēto finanšu pārskatu.

 5. Revidētā konsolidētā 2011. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

Apstiprināt 2011. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

 6. 2011. gada peļņas izlietošana.

Lēmuma projekts:

Novirzīt AS “Olainfarm” 2011.gada peļņas daļu 867 793,50 latu (1234758,91 eiro) apmērā dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem, (akciju ISIN kods LV0000100501) dividendēs izmaksājot 6,16 santīmus par vienu akciju, bet peļņas daļu 6 074 554,50 latu (8 643 312,36 eiro) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

Noteikt 2012. gada 3. augustu par aprēķina datumu dividendēm.

 7. Valdes ziņojums par 2012. gada budžetu un darbības plānu.

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2012. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2012. gadā sasniegs 40 miljonus latu (56,91 miljonus eiro), bet AS “Olainfarm” konsolidētais apgrozījums 2012. gadā sasniegs 47 miljonus latu (66,9 miljonus eiro); AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 8,3 miljonus latu (11,81 miljonus eiro), bet konsolidētā peļņa sastādīs 8,6 miljonus latu (12,24 miljonus eiro).

 8. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2012. gadam.

Lēmumu projekti:

8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2012. gadam.

8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu saskaņā ar apstiprināto budžetu.

 9. Revīzijas komitejas ievēlēšana.

Lēmumu projekti:     

9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Žannu Karasevu.

9.2. Noteikt revīzijas komitejas locekles ikmēneša atalgojumu LVL 500 apmērā.

 10.  Padomes vēlēšanas

Lēmumu projekti:     

10.1.  Ievēlēt AS “Olainfarm” Padomi, sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 28.aprīlī:

Vārds, uzvārds, personas kods:

1. _____________ ______________ ____________;

2. _____________ ______________ ____________;

3. _____________ ______________ ____________;

4. _____________ ______________ ____________;

5. _____________ ______________ ____________.

 10.2.  Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu _____________ apmērā.

 Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem tiks izlemta saskaņā ar akcionāru priekšlikumiem.

 

Olainē, 2012. gada 13. aprīlī

         Ziņojumu sagatavoja:
         Salvis Lapiņš
         AS Olainfarm
         Valdes loceklis
         Rūpnīcu iela 5, Olaine
         Latvija, LV 2114
         Tel: +371 6 7013 717
         Fakss: +371 6 7013 777
         e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv