English Lithuanian
Paskelbta: 2019-04-30 10:59:18 CEST
Apranga
Visuotinis akcininkų susirinkimas

APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2019 m. balandžio 30 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2018 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2018 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2018 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).

4. 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2018 m. pelno paskirstymą (2 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2019 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2019 m. iki  25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Bendrovės įstatų pakeitimai.

Sprendimas:

6.1. Pakeisti Bendrovės įstatų  6.6. punkto 8 papunktį ir papildyti 9 papunkčiu:
„6.6. Valdyba priima sprendimus:
<...>
8) dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, sudarymo, kai toks sudaromas sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams. Bendrovė laiko, kad sandoris daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui, įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio vertė (bendra vertė – vienkartinio pobūdžio sandoriams ar bendra vertė per kalendorinius metus – tęstinio pobūdžio sandoriams) viršija 1/2 bendrovės įstatinio kapitalo.
9) Kitus bendrovės įstatuose, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose ar teisės aktuose valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.“
6.2. Patvirtinti pagal aukščiau nurodytą punktą pakeistą naujos redakcijos Bendrovės įstatų tekstą (3 priedas).
6.3. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, suteikiant teisę perįgalioti.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. 2018 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
Priedas Nr. 2. Bendrovės 2018 m. pelno paskirstymas;
Priedas Nr. 3. Bendrovės įstatai.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
(8-5) 2390 801

Priedai


1 priedas_APG IFRS 2018 LT.pdf
2 priedas_Pelno paskirstymas_2018.pdf
3 priedas_Istatai.pdf