Avaldatud: 2020-06-26 12:51:46 CEST
Nordic Fibreboard
Erakorralise üldkoosoleku otsused

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus reedel, 26.06.2020. aastal algusega kell 11:00 ja lõppes 11:45 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. 

Koosolekul oli esindatud 2 744 142 häält, mis moodustavad 60,99% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.

2)       Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

2.1. Seltsi miinimumkapital on EUR 100 000 (sada tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 400 000 (nelisada tuhat eurot).
2.2. Seltsi aktsiate miinimumarv on  2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad.
2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. 

3)         Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesoleva otsuse vastuvõtmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,60. 

4)         Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 2 744 142 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

2. Kohustusliku reservkapitali ja ülekursi kasutamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks

  1. Kanda Seltsi reservkapital summas 287 542.41 EUR Seltsi kahjumi arvele;
  2. Kanda Seltsi ülekurss summas 364 197.7 EUR Seltsi kahjumi arvele.

Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 97,74% registreerunud häältest, vastu oli 61 949 häält mis moodustab 2,26% registreerunud häältest.

 3. Aktsiakapitali vähendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks

Vähendada Seltsi aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 1 242 300,66 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:

1)       Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 2 429 492,94 võrra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 269 943,66;

2)         Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,06 aktsiate arv jääb samaks (4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 269 943,66;

5)         Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.07.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga

Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 97,74% registreerunud häältest, vastu oli 61 949 häält mis moodustab 2,26% registreerunud häältest.


Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com