English Finnish
Julkaistu: 2021-06-29 22:45:01 CEST
Puuilo Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Puuilon kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin toteuttamisen jälkeen

Puuilo Oyj                                   Pörssitiedote                                        29.6.2021 klo 23.45
 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavassa taulukossa esitetään Puuilo Oyj:n (”Yhtiö”) kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin toteuttamisen jälkeen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, Yhtiön Puuilo Invest Holding AB:lta saamiin tietoihin sekä The Capital Group Companies, Inc.:n tekemään, 28.6.2021 pörssitiedotteella julkaistuun liputusilmoitukseen. Osakkeenomistajien omistustiedot esitetään osakasluettelon 28.6.2021 tietojen perusteella eivätkä tiedot sisällä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia Puuilo Invest Holding AB ja The Capital Group Companies, Inc. lisäksi.

 

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä

Prosenttia osakkeista ja äänistä

PUUILO INVEST HOLDING AB2

30 818 242

36,35%

THE CAPITAL GROUP COMPANIES, INC

6 353 961

7,49%

TUOMAALA MARKKU KALEVI

4 911 238

5,79%

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

1 600 000

1,89%

TUOMAALA PÄIVI MARIA

1 332 521

1,57%

SIJOITUSRAHASTO EVLI SUOMI PIENYHTIÖT

1 255 804

1,48%

TUOMAALA HEIKKI TAPANI

1 061 865

1,25%

TUOMAALA HENRI ALEKSI

870 734

1,03%

DANSKE INVEST FINNISH EQUITY FUND

750 000

0,88%

SIJOITUSRAHASTO NORDEA SUOMALAISET TÄHDET

743 092

0,88%

Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa, yhteensä

49 697 457

 

58,62%

Muut osakkeenomistajat

35 079 496

41,38%

Yhteensä

84 776 953

100,00%

Hallintarekisteröidyt osakkeet

55 746 971

65,76%

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Puuilo Invest Holding AB, Puuilo Invest Holding AB, viime kädessä Adelis Equity Partners Fund I AB:n omistama yhtiö, ja Adelis Equity Partners Fund I AB:n suoraan tai välillisesti omistamat yhtiöt, jotka ovat Yhtiön osakkeenomistajia (”Adelis”) ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske”) ovat Yhtiön listautumisannin yhteydessä 24.6.2021 solmineet osakelainaussopimuksesta, jonka mukaisesti Adelis on lainannut 25.6.2021 Danskelle 5 389 045 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. Adeliksen ilmoittama omistus, joka on 30 818 242 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita.

Hallintarekisteröidyissä osakkeissa on mukana seuraavien ankkurisijoittajien osakeomistus: Tietyt Capital World Investorsin hallinnoimat rahastot, valikoidut Evli-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, DNCA Financen hallinnoimat rahastot, tietyt Sp-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, tietyt Svenska Handelsbanken AB:n hallinnoimat rahastot, Conficap Oy ja tietyt Creades AB (publ.):n vakuutuskuorijärjestelyn (endowment insurance) kautta hallinnoimat rahastot. Valikoiduille Evli-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille rahastoille allokoitiin listautumisannin yhteydessä 2 168 181 osaketta (2,6 % osakkeista), DNCA Financen hallinnoimille rahastoille 2 215 151 osaketta (2,6 % osakkeista), tietyille Sp-rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimille rahastoille 1 515 151 osaketta (1,8 % osakkeista), tietyille Svenska Handelsbanken AB:n hallinnoimille rahastoille 1 515 151 osaketta (1,8 % osakkeista), Conficap Oy:lle 1 515 151 osaketta (1,8 % osakkeista) ja tietyille Creades AB (publ.):n vakuutuskuorijärjestelyn (endowment insurance) kautta hallinnoimille rahastoille 1 212 121 osaketta (1,4 % osakkeista).


Lisätietoja antaa

Juha Saarela, toimitusjohtaja, puh. 050 409 7641

Ville Ranta, talousjohtaja, puh. 040 555 4995

 

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tehty, eikä kopioita tästä tiedotteesta saa jakaa tai lähettää, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti.  Yhtiö ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseenlasku, osto tai myynti listautumisannissa on erityisten lainsäädännöllisten säädösten ja rajoitusten alaista tietyillä lainkäyttöalueilla. Yhtiö ja Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori ja Danske Bank A/S, Suomen sivuliike on nimitetty toimimaan listautumisannin pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) sekä Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj on nimitetty toimimaan listautumisannin järjestäjinä (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan kenenkään henkilön toimesta.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla lailla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai muuta tietoa, johon tässä tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa tällaisia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Lukuun ottamatta Suomea ja Isoa-Britanniaa, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja asetuksessa (EU) 2017/1129 (osa paikallista lainsäädäntöä Euroopan Union Withdrawal Act 2018:n nojalla) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Isossa-Britanniassa koskien tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita. Mitään esitettä ei ole hyväksytty tai tulla hyväksymään Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti, (ii) yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisesti, taikka (iii) muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti antaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät mahdolliset sijoitukset tai sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien tahojen saatavilla ja niihin ryhdytään ainoastaan Relevanttien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen arvopapereiden tarjoaminen tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainittuun esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan kattavaa tai täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tähän tiedotteeseen sisältyvissä tiedoissa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai tarjouspyyntönä tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Järjestäjät ja Nordnet Bank AB toimivat yksinomaan Yhtiön ja osakkeitaan myyvien osakkeenomistajien puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta listautumisannin yhteydessä. Ne eivät pidä ketään muuta henkilöä asiakkaanaan

listautumisannin yhteydessä, eivätkä ne ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle koskien listautumisantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta seikkaa, johon tässä tiedotteessa viitataan.

Yhtiö on laatinut tämän tiedotteen ja on siitä yksin vastuussa. Kukaan Järjestäjistä tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä anna mitään vakuutusta, suoraan tai epäsuorasti, tähän tiedotteeseen sisältyvien tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai tietojen poisjättämisestä tässä tiedotteesta)  riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta siitä, miten tieto on lähetetty tai asetettu saataville, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tämän tiedotteen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin tästä tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä tiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, joista monet voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Koska nämä tulevaisuutta koskevat lautumat perustuvat oletuksiin ja arvioihin ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todellinen tulos tai seuraukset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lautumissa todetusta lukuisten tekijöiden johdosta. Yhtiö ei takaa, että tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat oletukset ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä tiedotteessa esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tässä tiedotteessa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa tässä tiedotteessa esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua ilman ilmoitusta. Yhtiö ei sitoudu julkisesti tarkistamaan, päivittämään, vahvistamaan tai julkistamaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella, jotka liittyvät tämän tiedotteen sisältöön.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan osakkeet (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin listautumisannissa. Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

Yhteyshenkilöt

  • Juha Saarela, Toimitusjohtaja, +358 50 409 7641, ir@puuilo.fi
  • Ville Ranta, Talousjohtaja, +358 40 555 4995, ir@puuilo.fi


Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf