Paskelbta: 2021-10-08 15:15:00 CEST
Linas Agro Group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Update: 2021 m. spalio 29 d. šaukiamas visuotinis eilinis AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimas

Patikslinimas: remiantis 2021 m. spalio 8 d. AB "Linas Agro Group" valdybos priimtu nutarimu, patikslintas visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės punktas Nr. 7, pridėti susirinkimo darbotvarkę papildantys dokumentai

Pranešame, kad šaukiamas AB „Linas Agro Group“, buveinės adresas Smėlynės g. 2C, Panevėžys, Lietuva, kodas 148030011 (toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir negalint tiksliai numatyti tolimesnių sprendimų ir apribojimų, primygtinai raginame visus akcininkus dalyvauti Susirinkime, pasinaudojant išankstinio balsavimo galimybe.
Jei Susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje galios su pandemija susiję ribojimai, įskaitant karantiną, ir bus draudžiami ar ribojami uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai ar taikomi kitokie ribojimai, Susirinkime bus galima dalyvauti tik iš anksto balsuojant raštu, užpildžius bendrąjį balsavimo biuletenį.

Susirinkimo data, laikas ir vieta – 2021 m. spalio 29 d. 10.00 val., Radisson Blu Royal Astorija Hotel, Simfonija salė (Didžioji g. 35/2, Vilnius, Lietuva).

Susirinkimo apskaitos diena – 2021 m. spalio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena – 2021 m. lapkričio 16 d. Turtines teises turės asmenys, kurie Teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, o balsavimo teisę suteikia – 158 172 426 akcijos. Balsavimo teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 767 972 savos akcijos. Bendrovės akcijų ISIN kodas LT0000128092.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymo.
 2. Dėl nepriklausomų auditorių išvados pristatymo.
 3. Dėl 2020–2021 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymo.
 4. Dėl Bendrovės atlygio ataskaitos patvirtinimo.
 5. Dėl finansinių metų, pasibaigusių 2021 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
 6. Dėl Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
 7. Dėl Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės rinkimo ir paslaugų kainos nustatymo.
 8. Dėl Bendrovės įstatinio kapitalo didinimo.
 9. Dėl visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo, siekiant neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams.
 10. Dėl Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimo.
 11. Dėl pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymo.
 12. Dėl Bendrovės buveinės keitimo.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius – Bendrovės valdyba.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos 2021 m. spalio 7 d. ir 2021 m. spalio 8 d.  priimti nutarimai.

Bendrovės akcininkų registracijos pradžia: 2021 m. spalio 29 d. 9.15 val.

Bendrovės akcininkų registracijos pabaiga: 2021 m. spalio 29 d. 9.55 val.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime nustatyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Susirinkimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti Susirinkimo darbotvarkę turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu laišku adresu AB „Linas Agro Group“, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Susirinkimo darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais arba klausimais, kurie bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Naujų sprendimų projektų siūlymai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu laišku adresu AB „Linas Agro Group“, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, arba elektroniniu paštu group@linasagro.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai raštu gali būti pateikiami registruotu laišku adresu AB „Linas Agro Group“, Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuva, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Bendro pobūdžio atsakymai bus paskelbti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagrogroup.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto tinklalapyje.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu balsavimo teisę turintis akcininkas pareikalauja raštu, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat bus pateikiamas Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagrogroup.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti lietuvių kalba arba išverstas į lietuvių kalbą autorizuoto vertėjo, kurio parašo tikrumas patvirtintas notaro. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo, juos siunčiant į AB „Linas Agro Group“ adresu Subačiaus g. 5, Panevėžys, Lietuva, registruotu laišku arba įteikiant jį asmeniškai Bendrovei.

Su dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai galės susipažinti Bendrovės interneto tinklalapyje www.linasagrogroup.lt, taip pat darbo dienomis, tik iš anksto telefonu Nr. 8 45 507 303 suderintu laiku, atvykus adresu Subačiaus g. 5, Vilnius.

PRIDEDAMA:

AB „Linas Agro Group“ 2020-2021 finansinių metų Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaita

AB „Linas Agro Group“ 2020-2021 finansinių metų metinių ataskaitų rinkinys su nepriklausomo auditoriaus išvada

AB „Linas Agro Group“ 2020-2021 finansinių metų Atlygio ataskaita

Nauja AB „Linas Agro Group“ įstatų redakcija

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Bendrasis balsavimo biuletenis


Pagarbiai

Valdybos pirmininkas Darius Zubas


Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika

Mob. 8 619 19 403

E. p. m.sileika@linasagro.lt

PriedaiLNA_2020-2021FM_Atlygio ataskaita.pdf
LNA_Bendrasis_balsavimo_biuletenis.pdf
LNA_istatai-projektas.pdf
LNA_sprendimu projektai EVAS.pdf
LNA_2020-2021_Metines_ataskaitos.pdf
LNA_2020-2021_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf