Avaldatud: 2016-04-19 08:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2016. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

LHV teenis kolme kuuga 3,5 miljonit eurot kasumit

LHV Group teenis 2016. aasta esimesel kvartalil 3,5 miljonit eurot puhaskasumit: pank teenis sellest 2,9 miljonit, varahaldus 0,6 miljonit ja Leedu äriüksus 0,3 miljonit eurot. LHV Groupi esimese kvartali omakapitali tootlus oli 16,8%.

LHV Groupi 2015. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 3,2 miljonit eurot ja 2015. aasta esimese kvartali puhaskasum 5,1 miljonit eurot, mil ettevõte sai erakorralist tulu Soome laenuportfelli müügist.

Aasta esimese kolme kuuga on LHV laenude maht kasvanud 22 miljoni euro võrra (+5%) 432 miljoni euroni, hoiused 28 miljoni euro võrra (+4%) 645 miljoni euroni ja juhitud fondide maht 27 miljoni euro võrra (+5%) 597 miljoni euroni.

LHV Groupi juhataja Erkki Raasukese sõnul on aasta alanud väga hästi: „Olime valmis hoogsaks aasta alguseks, aga tegelikkus on ootustest isegi parem olnud. Paljude uute klientide järjepideva vooga lisandumine näitab LHV tuntuse järjekindlat kasvu. Tehtud töö kvaliteeti on tunnustanud erinevad finantsvaldkonda hindavad organisatsioonid. LHV on nüüd valmis astuma järgmist sammu ja noteerima oma aktsiad Tallinna väärtpaberibörsil.

Esimeses kvartalis vedas panga intressitulude kasvu suurem laenuportfell. Teenustasutulud jäid eelmise kvartaliga samale tasemele. Märtsis langetas pank tähtajaliste hoiuste intresse ja see tähendab, et hoiuste intressikulu edaspidi langeb. Üldkulud olid sesoonselt madalamad, kuigi sisaldasid ühekordseid kõrgemaid personalikulusid seoses Läti filiaali tegevuse lõpetamisega. Krediidikvaliteet on püsinud jätkuvalt tugevana, kuid olemaks valmis krediiditsükli muutusteks ja arvestades järjest kasvavat laenumahtu, loodi eraldiseisev riskiaktivate osakond.

Panga klientide arv jõudis esimese kvartali lõpuks ligi 89 000-ni. Jaanuaris kuulutas Nasdaq LHV Panga Baltimaade parimaks börsiliikmeks. Veebruaris nimetas uuringufirma Dive LHV Panga Eesti parima teenindusega pangaks.

Varahalduse kasumi mõningase languse põhjus on väga head müügitulemused ja sellega seotud kõrgemad turunduskulud. Et investeerimises loeb tulemus, siis on LHV Varahalduse parimad tootlused jõudnud pensionikogujate teadvusesse ja uusi kliente on lisandunud rekordiliselt. Kvartaliga suurenes aktiivsete klientide arv pea 5 000 võrra 135 000 kliendini, mis on ajalooliselt kõrgeim näitaja. Jaanuari lõpus sõlmis Varahaldus lepingu Danske Capital AS-i ostuks. Tehingu järgselt peaks LHV Varahaldus tõusma selgelt Eesti suuruselt teiseks pensioniraha juhiks.

Leedu äriüksuse Mokilizingase esimese kvartali kasum oli 0,3 miljonit eurot. Eelmisest kvartalist nõrgema tulemuse põhjustas suurem laenude allahindlus, mille taga olid osaliselt tehnilised põhjused. Üldine laenukvaliteet püsib tugevana. Laenuportfell jäi kvartaliga sisuliselt samaks, mis arvestades tarbimisfinantseerimise tugevat sesoonsust on pigem hea tulemus,“ kommenteeris Raasuke.

Kasumiaruanne, EURt  I kv 2016 IV kv 2015 I kv 2015
   Neto intressitulu 6 788 6 370 5 222
   Neto teenustasutulu 3 654 3 802 3 342
   Neto finantstulud 199 189 465
   Muud tegevustulud -15 21 1
Tulud kokku 10 626 10 382 9 030
   Personalikulu -3 225 -3 014 -2 585
   Kontorikulud -383 -361 -339
   IT kulud -443 -383 -340
   Turunduskulud -1 088 -1 130 -840
   Muud tegevuskulud -1 688 -2 101 -1 344
Kulud kokku -6 828 -6 988 -5 448
Ärikasum 3 798 3 394 3 582
Kasum enne allahindlusi 3 798 3 394 3 582
   Laenude allahindlus -255 -35 -656
   Tulumaksukulu -77 -72 -69
   Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum sidusettevõtetelt 1 -36 0
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 3 466 3 251 2 857
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 -2 2 258
Puhaskasum 3 466 3 249 5 115
   Vähemusosaluse osa 447 422 89

 

Bilanss, EURt  Märts 2016 Detsember 2015 Märts 2015
   Raha ja raha ekvivalendid 249 012 230 501 113 474
   Finantsvarad 98 698 110 116 146 752
   Laenud klientidele 436 673 414 677 331 278
   Laenude allahindlus -4 842 -4 680 -4 509
   Nõuded klientide vastu 1 628 2 026 1 448
   Muud varad 3 969 4 487 4 032
Varad kokku 785 139 757 126 592 475
      Nõudmiseni hoiused 442 243 432 811 275 002
      Tähtajalised hoiused 202 664 184 411 184 411
      Saadud laenud 15 228 15 538 15 538
   Võlgnevused klientidele 660 135 632 760 474 951
   Muud kohustused 16 608 20 227 23 415
   Allutatud laenud 30 900 30 900 30 900
Kohustused kokku 707 643 683 886 529 266
Omakapital 77 496 73 240 63 209
   sh vähemusosaluse osa 3 688 3 241 2 372
Kohustused ja omakapital kokku 785 139 757 126 592 475

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://www.lhv.ee/investorile/aruanded/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 250 inimese. LHV pangateenuseid kasutab pea 90 000 klienti. LHV pensionifondidel on üle 135 000 kliendi.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHV Group vahearuanne I Q 2016.pdf