English Lithuanian
Paskelbta: 2023-09-06 09:00:00 CEST
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Update: Dėl AB „Ignitis grupė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2023 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu sušaukė neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

Grupės valdybos 2023 m. rugsėjo 6 d. siūlymu ir sprendimu VAS darbotvarkė papildyta  klausimu Nr. 4: Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės UAB „Ignitis“ įstatinio kapitalo didinimui.

Siūloma UAB „Ignitis“ įstatinį kapitalą didinti nuo 40,14 mln. Eur iki 41,15 mln. Eur, vienintelio akcininko Grupės piniginiu įnašu, išleidžiant 3 500 000 paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Naujos akcijos), kurių vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 95 mln. Eur, iš kurių 1,015 mln. Eur sudaro visų Naujų akcijų nominali vertė, o visų Naujų akcijų priedai (naujų akcijų nominalios vertės perviršis) yra 93,985 mln. Eur.

Papildomo lėšų poreikio dukterinė bendrovė UAB „Ignitis“ neturi, įstatinio kapitalo didinimas yra techninis veiksmas. Įstatinio kapitalo didinimui skirtos lėšos iškart sugrįš į AB „Ignitis grupė“, mažinant UAB „Ignitis“ skolą Grupei. Šio siūlymo poreikis atsiranda dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir elektros energetikos įstatymuose numatyto reikalavimo, jog dukterinės bendrovės nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. O UAB „Ignitis“ nuosavas kapitalas 2023 m. liepos 31 d. finansinių ataskaitų datai buvo -57,8 mln. Eur.

Toks dukterinės bendrovės nuosavas kapitalas susiformavo daugiausiai dėl laikino efekto, kurį lemia apskaitos standartai. UAB „Ignitis“, užsitikindamas gamtinių dujų ir elektros energijos įsigijimo savikainą, naudojasi apsidraudimo priemonėmis, kurios jau yra apskaitytos, o apdrausti gamtinių dujų ir elektros energijos kiekiai dar nėra patiekti ir nėra apskaityti. Patiekus ir apskaičius šiuos gamtinių dujų ir elektros energijos kiekius, neigiamas efektas nuosavam kapitalui atsistatys. Planuojama, kad didžioji dalis šio laikino neigiamo efekto atsistatys iki 2023 metų pabaigos.

Nagrinėjama situacija neturi įtakos Grupės veiklai, rezultatui, turtui ir (arba) finansinei būklei.

VAS įvyks 2023 m. rugsėjo 21 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).

VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

  1. dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., svarstymo;
  2. dėl AB „Ignitis grupė“ audituoto sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., patvirtinimo;
  3. dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams;
  4. dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ dukterinės bendrovės UAB „Ignitis“ įstatinio kapitalo didinimui.

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:                                                                                                                

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedaiBendrasis balsavimo biuletenis.pdf
Pranesimas apie neeilini akcininku susirinkima.pdf