Estonian
Avaldatud: 2007-02-09 08:02:35 CET
Nordecon
Kvartaliaruanne
Esialgsed auditeerimata 2006.a. majandustulemused
AS Eesti Ehitus        Majandustulemused        09. veebruar
2007

Esialgsed auditeerimata 2006.a. majandustulemused

Müügitulu ja
segmendid

AS Eesti Ehitus 2006.a. esialgsed auditeerimata müügitulud olid 
2,504 miljardit
krooni (160 miljonit eurot), kasvades eelmise aasta
võrreldava perioodiga 49,5%.
Müügitulust 54% andis hoonete ehitus (kasv
53,5%) ning 46% rajatiste ehitus (kasv
43,6%). Geograafiliselt teenisime
91,5% müügitulust Eestist ja 8,5% Ukrainast
(vastavalt 93,5% ja 6,5%
aasta tagasi).

Müügitulu jaotus segmenditi
Ärisegmendid      2004   
 2005    2006
Rajatised        53%    45%    46%
Hooned  
       47%    55%    54%

Kontserni tulude struktuur on 
vastavuses kontserni pikaajalise tasakaalustatud
tuludestruktuuri 
eesmärgiga hoida rajatiste ja hoonete  osakaalu  võrdsena,
säilitamaks 
konkurentsivõime  ja  kohalolek  kõikides  olulistes 
ehitusturu
segmentides.

2005.aastaga võrreldes on hoonete segmendis 
tõusnud suurimaks alamsegmendiks
ärihoonete ehitus, kuid kiireima
kasvumääraga on olnud korterelamute ehitus.

Müügitulu jaotus hoonete
segmendis
Hooned           2004    2005   
2006
Korterelamud         10%     11%    17%
Ühiskondlikud
hooned     44%     35%    18%
Ärihooned          24%  
  37%    41%
Tööstus- ja laohooned    22%     17%    
24%

Rajatiste segmendi suurim alamsegment on teedeehitus ja -hooldus, 
olles ühtlasi
terve kontserni suurim alamsegment. Kiireimat kasvu on 
rajatiste  ehituses
näidatud aga keskkonnaehituse alamsegment.

Kontserni
sõlmitud ehituslepingute teostamata osa maht oli 2006.a. lõpu 
seisuga
esialgsetel andmetel 2,7 miljardit krooni (173 miljonit eurot),
 võrrelduna
aastataguse 1,2 miljardi krooniga (79 miljonit
eurot).

Kasumlikkus ja rahavoog

Kontserni brutokasumlikkus on 
majandusaasta jooksul paranenud 1,8 protsendi
võrra, jõudes tasemele 
12,3%  müügituludest  (10,5%  2005.a.).  Brutokasumi
kujunemist enim 
mõjutavad tööjõukulud ja alltöövõtu- ning materjalikulud on
kasvanud
aeglasemalt (vastavalt 33,4% ja 49,1%) kui müügitulud, olles 
seega
mõlemad brutokasumlikkuse paranemise allikaiks.

Üldhalduskulude suhe
müügituludesse oli 2006.a. 5,0% (4,3% aasta tagasi), olles
võrreldava
perioodi suhtes kasvanud müügituludest 23,3% kiiremini, 
põhjustatuna
peamiselt tööjõukulude kasvust, millest omakorda  lõviosa 
oli  põhjustatud
töötajate poolt teenivatest tulemustasudest.

Ärikasumi
määr moodustas 2006.a. 8,2% müügitulust (7,0% aasta tagasi), ärikasumi
määr
arvestamata põhivara ja kinnisvara müügikasumeid aga 7,1% müügitulust 
(6,2%
aasta tagasi).

Kokku teeniti 2006.a. esialgsetel andmetel
puhaskasumit 190,3 miljonit krooni ehk
12,2 miljonit eurot (2005.a. 94
miljonit krooni ehk 6 miljonit eurot), millest
emaettevõtte aktsionäridele
kuuluv osa moodustas 176,9 miljonit krooni ehk 11,3
miljonit eurot (2005.a.
86,8 miljonit krooni ehk 5,5 miljonit eurot).

Netorahavoog äritegevusest on
samal tasemel aastataguse ajaga ehk 152,6 miljonit
krooni ehk 9,8 miljonit
eurot (aasta tagasi 156,8 miljonit krooni ehk 10 
miljonit
eurot).

Arvestades  2006.  aasta  esialgseid  
majandustulemusi  ning  ettevõtte
dividendipoliitikat, loeb juhatus 
põhjendatuks teha korralisel üldkoosolekul
aktsionäridele ettepanek
kinnitada dividendideks 3 krooni aktsia kohta.

AS Eesti Ehitus täismahus 
IV kvartali aruanne  avaldatakse  orienteeruvalt
16. veebruaril
2007.a.

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja        
        2004    2005    2006

Müügitulu kasv         
         47,5%    5,4%    49,5%

Keskmine töötajate arv    
          610     722     871
Müügitulu töötaja kohta, tuh.
krooni       2 603    2 319    2 875
Tööjõukulude määr
müügitulust, %         9,2%    10,9%    10,9%
Üldhalduskulude
määr müügitulust, %       3,4%    4,3%    5,0%

EBITDA, tuh.
krooni               119 424   143 850   236 602
EBITDA
määr müügitulust, %            7,5%    8,6%    
9,4%
Brutokasumi määr müügitulust, %         9,6%    10,5%   
12,3%
Ärikasumi määr müügitulust, %          6,1%    7,0%    
8,2%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita, %    6,0%    6,2%    
7,1%
Puhaskasumi määr müügitulust, %         5,0%    5,6%    
7,6%

Investeeritud kapitali tootlus, %        40,4%    31,1%   
 34,0%
Varade tootlus, %                21,2%    15,8%   
 17,6%
Omakapitali tootlus, %              59,8%    59,9%   
 56,6%
Omakapitali osakaal, %              32,5%    20,2%   
 35,1%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja       1,28    1,14  
  1,33

Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu / Keskmine töötajate
arv
Tööjõukulude määr müügitulust = Tööjõukulud / Müügitulu
Üldhalduskulude
osakaal müügitulust = Üldhalduskulud / müügitulu
EBITDA = Ärikasum +
Kulum
EBITDA määr müügitulust = EBITDA / Müügitulu
Brutokasumi määr
müügitulust = Brutokasum / Müügitulu
Ärikasumi määr müügitulust = Ärikasum /
Müügitulu
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita = (Ärikasum - põhivara
müügikasum -
kinnisvara müügikasum) / Müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust
= Aruandeperioodi puhaskasum / Müügitulu
Investeeritud kapitali tootlus =
(Kasum enne tulumaksustamist + intressikulud) /
Perioodi keskmine (intressi
kandvad kohustused + omakapital)
Varade tootlus = Ärikasum / Perioodi keskmine
varad kokku
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi puhaskasum / Perioodi
keskmine omakapital
kokku
Omakapitali osakaal = Omakapital kokku / Kohustused
ja omakapital kokku
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevara kokku /
Lühiajalised kohustused
kokku

Andri Hõbemägi
AS Eesti Ehitus
Tel: 6400
450
E-post: eestiehitus@eestiehitus.ee