Paskelbta: 2018-07-20 11:33:06 CEST
AUGA group
Prospektas

Patvirtintas AUGA group, AB akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas prospekto antras priedas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIO PRANEŠIMO VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI PABAIGOJE ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ.

Lietuvos bankas 2018 m. liepos 20 d. patvirtino AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) paprastųjų vardinių akcijų viešo siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamas rinkas prospekto (toliau – Prospektas), kuris buvo Lietuvos banko patvirtintas 2018 m. liepos 2 d. (sprendimo Nr. 241-158), ir vėliau pakeistas 2018 m. liepos 17 d. pirmu priedu (sprendimo Nr. 241-169), antrą priedą (toliau – Prospekto priedas, žr. prisegamus dokumentus) ir informavo apie tai Lenkijos finansų priežiūros instituciją.

Prospekto priedas patvirtintas ir paskelbtas atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. liepos 19 d. Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į pasaulinio pagrindinio platintojo LHV Pank AS rekomendacijas, nusprendė pratęsti viešo Bendrovės akcijų siūlymo, vykdomo Prospekto pagrindu (toliau – Siūlymas), pasirašymo terminą iki 2018 m. rugpjūčio 17 d., atitinkamai pakeičiant kitas su Siūlymu susijusias datas. Siūlymo terminus nuspręsta pratęsti, be kita ko, atsižvelgiant į tai, kad likus labai mažai laiko iki Siūlymo laikotarpio pabaigos buvo pasirašyta Pagrindinė sutartis su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku ir apie tai paskelbta (https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=848837&messageId=1067662), kad investuotojų bendruomenė turėtų pakankamai laiko susipažinti su šiuo naujausiu įvykiu.

Prospekto priedu ir atlikti reikiami su tuo susiję pakeitimai. Visos kitos su Siūlymu susijusios sąlygos nekito ir yra tokios pačios, kaip Bendrovė nurodė 2018 m. liepos 3 d. paskelbtame Prospekte ir 2018 m. liepos 17 d. Prospekto pirmame priede.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, investuotojai, kurie iki šio Prospekto priedo paskelbimo dienos išreiškė sutikimą įsigyti vertybinių popierių ar juos pasirašyti, turi teisę per 2 darbo dienas nuo Prospekto priedo paskelbimo dienos atšaukti savo sutikimą.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.

Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Toks pasiūlymas yra teikiamas išimtinai Prospekto (įskaitant pirmą ir šiuo pranešimu skelbiamą antrą Prospekto priedą) pagrindu ir Prospektas (įskaitant jo pirmą ir šiuo pranešimu skelbiamą antrą Prospekto priedą) yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir apie Bendrovės akcijų viešą Siūlymą. Prospektas (įskaitant pirmą ir šiuo pranešimu skelbiamą antrą Prospekto priedą) yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje (www.auga.lt), taip pat (išimtinai informaciniais tikslais) „LHV Pank AS“, veikiančio kaip Pasaulinis pagrindinis platintojas, interneto svetainėje (www.lhv.ee), apie jį taip pat buvo paskelbta kaip apie esminį įvykį tinklalapiuose www.nasdaqbaltic.com, www.crib.lt, www.gpwinfostrefa.pl ir www.gpw.pl.

Be to, Prospektas (įskaitant pirmą ir šiuo pranešimu skelbiamą antrą Prospekto priedą) parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės akcijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB, kaip ji įgyvendinta Lietuvoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

         Generalinis direktorius:
         Linas Bulzgys
         +370 5 233 5340 

Priedai


Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k.pdf
Prospekto santraukos vertimas i lenku k.pdf
Prospekto priedo patvirtinimo pazyma.pdf
Prospekto antras priedas tik anglu k.pdf