Avaldatud: 2020-05-17 18:37:53 CEST
PRFoods
Kvartaliaruanne

PRF: AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

Majandusaasta 3. kvartal lõppes PRFoodsile 2%-lise müügikasvuga, kokku oli käive 18,5 miljonit eurot (9 kuud 63,2 miljonit eurot).  9 kuu EBITDA kasvas 35% võrra 2 miljoni euroni ning puhaskahjum vähenes 25% võrra 0,6 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kvartali lõpp tõi ülemaailmse pandeemia jõudmise meie põhiturgudele ning eriolukorraga seotud piirangud hakkasid avaldama mõju. HoReCa piirangud ning lennutranspordi drastiline vähenemine mõjutasid märkimisväärselt käivet juba märtsi lõpus. Samuti, nagu iga kriisi ajal, tegid kliendid oma toidukorvis muudatusi, eelistades odavamaid tooteid. PRFoods läks Covid-19 pandeemiale vastu tugevdatud bilansiga, kuna olime just refinantseerinud oma lühiajalised laenud võlakirjadega ning samuti oleme parandanud oma rahavoogusid tingituna väiksemast tooraine laost. Suuremad muutused seisavad ees 4. kvartalis, aga näeme, et vähemalt juunis on osaliselt taastumas HoReCa (osakaal Grupi käibest 25%) ning toiduainetetööstused on turvalisemas seisus kui paljud muud sektorid. Covid-19 mõju PRFoods majandustulemustele kajastame finantsaasta 4. kvartali ja 12 kuu majandustulemustes.

Grupi müügitulu

Grupi auditeerimata konsolideeritud käive finantsaasta 3. kvartalis (so 2020. aasta 1. kv) oli 18,5 milj. eurot, suurenedes 2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2019. aasta 1. kv: 18,2 miljonit eurot). Grupi finantsaasta 9 kuu käive oli 63,2 milj. eurot jäädes eelmise aasta sama perioodiga pea samale tasemele (9 kuud 2018/2019: 64,2 milj.eurot). Aasta esimeses kvartalis kasvas värske kala- ja kalafilee müük 24% ning suitsutatud toodete müük langes 12 % võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Märtsi käivet mõjutas oluliselt müügilangus HoReCa segmendis (36%) seoses Covid-19 pandeemiast tuleneva eriolukorra kehtestamisega nii Soomes kui Eestis.

Majandusaasta 9 kuu kokkuvõttes on toore kala ja -filee osakaal tooteportfellis kasvanud 45 %-ni (kasv 4 pp võrreldes eelmise sama perioodiga) ning suitsutatud toodete osakaal langenud 38%-ni (vähenemine vastavalt 5 pp).

Värske kala ja -filee müük on olnud eelmainitud perioodil kõrgema marginaaliga kui tavaliselt, samas on värske kala marginaal ca kaks korda väiksem suitsutatud toodete marginaalist.

Finantsaasta 3. kvartali ja 9 kuu tulemus

Grupi 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 2,0 miljonit eurot (9 kuud 2018/2019: 1,5 milj. eurot), suurenedes eelmise aastaga võrreldes 35%, tulenedes peamiselt bioloogiliste varade ümberhindluse positiivsest mõjust. Äritegevuse EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli 2,9 miljonit eurot (9 kuud 2018/2019: 3,7 miljonit eurot). Puhaskahjum vähenes kuni 0,6 miljoni euroni (9 kuud 2018/2019 puhaskahjum: 0,8 miljonit eurot).

Finantsaasta 3. kvartali äritegevuse EBITDA oli 0,03 milj. eurot (3.kvartal 2018/2019: 0,21 milj. eurot) ning puhaskahjum 1,7 milj. eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga 0,5 milj. eurot (3. kvartal 2018/2019: -1,2 milj. eurot). Bioloogiliste varade õiglase väärtuse ümberhindluse negatiivne mõju EBITDA-le oli  0,75 miljonit eurot (3kv 2018/2019:  negatiivne mõju 0,46 miljonit eurot). Aruandeperioodi kõrgemate finantskulude põhjusteks on laenuintressist (3,25%) kõrgem võlakirjaintress (6,25%) (negatiivne mõju kvartali kasumile 0,03 milj. eurot) ning Rootsi krooni nõrgenemisest tulenev kursikahjum (-0,15 miljonit eurot).

Positiivne on grupi EBITDA kasv 35% võrra 2 miljonini 3.kvartali lõpuks, eelkõige tänu bioloogiliste varade kasvule. Äritegevuse EBITDAd mõjutas suitsutatud toodete osakaalu vähenemine käibes, mis tulenes aasta alguse Soome müügikoguste vähenemisest private label -i segmendis. Järgnevate kvartalite puhul avaldab puhaskasumile negatiivset mõju laenude refinantseerimisest tulenev kõrgem intressikulu. Samas paraneb rahavoog aastas ca 2 miljonit eurot, tingituna võlakirjade erinevast tagasimaksegraafikust võrreldes pangalaenuga.

Suurimat mõju tulemustele avaldab kala turuhinna langus.  Aruandeperioodi lõpu seisuga on lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 31,1% ja vikerforelli hind 32,0%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes on lõhe hind langenud 43,2% ja forell läinud 31,7% odavamaks. Võrreldes perioodi lõpu hinda kolm aastat tagasi on lõhe hind langenud 33,7% ja forelli hind 43,9%.

Finantsseisund

Ettevõtte netovõlgnevus oli 17,0 miljonit eurot seisuga 31.03.2020 (31.03.2019: 18,7 miljonit eurot). Grupi käibekapital oli seisuga 31.03.2020 negatiivne 2,5 miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,2 miljoni eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb näidata lühiajalistena. Raamatupidamisliku mõju elimineerides on käibekapital 1,7 milj. eurot. PRFoods viis edukalt lõpule võlakirjade mitteavaliku emissiooni 2020. aasta jaanuaris, mille tulemusel 9 miljoni euro ulatuses lühiajalisi kohustusi muutus pikaajaliseks vabastades rahavooge ca 2 miljoni euro võrra aastas. Võlastruktuuri muutus avaldab mõju ka ettevõtte majandustulemustele, finantskulude mõju PRFoodsi puhaskasumile on negatiivne 0,35 miljonit eurot aastas.

Koroonaviiruse (Covid-19) pandeemia mõju

Covid-19 pandeemiast tuleneva eriolukorra kehtestamise tõttu on ettevõtte käive alates märtsikuu keskpaigast märkimisväärselt langenud HoReCa segmendis, mille osakaal Grupi käibest on ligikaudu 25%. Märtsi käibe langus antud segmendis oli 36% ning aprillis 72%. Kuna hotellid ja restoranid on suletud või töötavad osalise koormusega ning seoses koolide distantsõppega koolide lõpuüritused jäävad ära või toimuvad piiratud mahus, siis suure tõenäosusega antud sektori müük enne suve keskpaika taastuma ei hakka. Olukorrast tingituna on märgata mõningast jaekaubanduse käibe kasvu (aprillis 8%), mis aga ei kata HoReCa segmendi langust ning pigem suureneb värske kala ja kalafilee osakaal kuum- ja külmsuitsutatud toodete asemel, mille kasumimarginaal on madalam.

Kuna kriisi lõppu ja sellest taastumise aega on äärmiselt keeruline ennustada, siis ei ole hetkel võimalik usaldusväärselt hinnata kriisi finantsmõju pikemaajaliselt. Antud olukorras keskendub Grupp kulude ja rahavoogude juhtimisele, et tagada tegevuse jätkusuutlikkus ka tulevikus. Kindlasti on suurematel tööstustel nagu PRFoods parem toime tulla selliste kriisidega, samuti on ettevõtte tegevus jaotunud mitme turu vahel. Osadel turgudel eeldame oma positsioonide tugevnemist konkurentsi vähenemise tõttu.

Grupi ettevõtted on vähendanud vastavalt tootmise langusele nii tootmis- kui kontoritöötajate tööaega ja töötasusid vahemikus 10 – 30%. Grupi juhatuse esimehe töötasu on vähendatud kaheks kuuks 50%. Ettevõte on aruandekuupäeva järgselt Eestis kasutanud riigi poolt pakutavat töötasu kompenseerimise toetust.

2020. aasta märtsikuus viis PRFoods läbi võlakirjade emissiooni avaliku pakkumise, mille perioodi planeerimisel ei osanud kriisi ette näha, mistõttu võlakirjade märkimine jäi oodatust oluliselt madalamaks – 1,9 miljonist märgiti 0,9 miljonit ehk 47% sh 0,5 milj. eurot PRFoodsi enda poolt märgitud võlakirjad eesmärgiga need realiseerida pärast kriisi lõppu.

Finantsaasta sündmused ja tulevikuplaanid

Käesolevat finantsaastat jääb mõjutama Covid-19 ning kindlasti näeme alanud majanduskriisi mõjusid realiseerumas järgmisel finantsaastal.

PRFoodsi jaoks on suurim mõju kala turuhinnal. Aruandeperioodi lõpu seisuga on lõhe turuhind võrreldes aastatagusega langenud 31,1% ja vikerforelli hind 32,0%. Kahe aasta taguse hinnaga võrreldes on lõhe hind langenud 43,2% ja forell läinud 31,7% odavamaks. Võrreldes perioodi lõpu hinda kolm aastat tagasi on lõhe hind langenud 33,7% ja forelli hind 43,9%.  Meie hinnangul näeme 2020. aasta puhul tervikuna madalaid kala hindu, tingituna HoReCa nõudluse vähenemisest. Tarbijale on see kindlasti hea uudis. Vaatamata osade toodete suurenenud tootmismahtudele ja nõudlusele, ei võimalda  madalamad hinnad absoluutarvus teenida nii suurt kasumit. Samas võimaldab madalam hind oluliselt suurendada ekspordimahte. Arvestades olukorda vaatame tulevikule optimistlikumalt kui 3.kvartali lõpus.

2020. aasta suvel viime läbi suurema tootmise automatiseerimise ning tooteportfelli ümberkujundamise, mis võimaldab ettevõttel agressiivsemalt tegutseda nii koduturul kui taasavada suuremahuline eksport. 2019-2020 sügis-talve perioodil viisime läbi Soome-Eesti ettevõtete juhtimise ümberkorraldamise, millega olid seotud märkimisväärsed ühekordsed kulud ning uute süsteemide loomine mõjutas kindlasti ka müügitulemust.

Oleme alates 4. kvartalist juurutanud  kulude kokkuhoiuprogrammi, mis peaks andma meile aastas ca 0,4 miljonit eurot kokkuhoidu.

Järgmise finantsaasta alguses planeerime lõpule viia ka võlakirjaemissiooni täismahus.

Covid-19 on tekitanud uue olukorra, kuid vaatamata sellele ei pidanud PRFoods kordagi katkestama oma tootmist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE 

mln EUR1kv 20204kv 20193kv 20192kv 20191kv 20194kv 20183kv 20182kv 2018
Müügitulu18,525,419,321,518,126,719,422,1
Brutokasum2,04,32,62,12,14,73,01,8
EBITDA äritegevusest0,02,10,70,30,22,41,1-0,2
EBITDA-0,91,41,50,3-0,50,81,10,3
EBIT-1,40,71,0-0,3-1,00,20,6-0,2
EBT-1,80,60,8-0,4-1,20,00,4-0,5
Puhaskasum (-kahjum)-1,70,50,6-0,6-1,20,20,1-1,1
Brutomarginaal10,8%17,0%13,4%9,8%11,7%17,7%15,2%7,9%
Äritegevuse EBITDA marginaal0,1%8,4%3,8%1,4%1,1%9,1%5,4%-1,1%
EBITDA marginaal-4,6%5,3%7,6%1,4%-2,5%2,9%5,8%1,2%
EBIT marginaal-7,8%2,9%5,0%-1,2%-5,6%0,9%3,0%-1,1%
EBT marginaal-9,8%2,2%3,9%-2,0%-6,5%0,1%1,8%-2,3%
Puhaskasumi marginaal-9,2%2,0%2,9%-3,0%-6,6%0,8%0,7%-5,1%
Tegevuskulude suhtarv14,3%12,5%13,4%11,7%14,1%11,2%13,5%12,0%

BILANSS

mln EUR31.03.202031.12.201930.09.2019 30.06.201931.03.201931.12.201830.09.2018
Netovõlgnevus17,017,819,920,518,720,021,9
Omakapital21,623,322,821,923,324,224,1
Käibekapital-2,5-3,5-3,0-3,1-1,61,02,0
Varad56,960,562,462,563,565,564,5
Likviidsuskordaja0,9x0,9x0,9x0,9x0,9x1,0x1,1x
Omakapitali suhtarv37,9%38,5%36,5%35,0%36,7%37,0%37,4%
Finantsvõimendus44,0%43,3%46,6%48,3%44,5%45,2%47,6%
Võlakordaja0,6x0,6x0,6x0,7x0,6x0,6x0,6x
Netovõlg / EBITDA5,3x5,3x5,4x5,1x5,4x5,1x3,8x
Omakapitali tootlus-5,7%-3,2%-4,5%-6,5%-8,2%-4,0%0,1%
Varade tootlus-2,1%-1,2%-1,6%-2,3%-3,0%-1,5%0,0%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes31.03.202031.03.201930.06.2019
VARAD   
Raha ja ekvivalendid3 0236 2192 583
Nõuded ja ettemaksed4 0954 2525 300
Varud9 65611 40911 980
Bioloogilised varad2 5902 8944 924
Käibevara kokku19 36424 77424 787
    
Edasilükkunud tulumaksuvara181741
Pikaajalised finantsinvesteeringud215135202
Materiaalne põhivara14 13514 84214 535
Immateriaalne vara23 20823 71422 969
Põhivara kokku37 57638 70837 747
VARAD KOKKU56 94063 48262 534
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Võlakohustused9 51814 59813 502
Võlad ja ettemaksed12 14211 56314 105
Sihtfinantseerimine187245234
Lühiajalised kohustused kokku21 84726 40627 841
    
Võlakohustused10 48910 2969 540
Võlad ja ettemaksed190388190
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 8541 9182 010
Sihtfinantseerimine9621 1981 087
Pikaajalised kohustused kokku13 49513 80012 827
KOHUSTUSED KOKKU35 34240 20640 668
    
Aktsiakapital7 7377 7377 737
Ülekurss14 00714 00714 007
Oma aktsiad-390-390-390
Kohustuslik reservkapital515151
Realiseerimata kursivahed147556-214
Jaotamata kasum (-kahjum)-55057666
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa21 00222 53721 257
Väikeaktsionäridele kuuluv osa596739609
OMAKAPITAL KOKKU21 59823 27621 866
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU56 94063 48262 534

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes3kv  2019/20203kv   2018/20199k 2019/20209k 2018/2019
Müügitulud18 48818 12063 19164 242
Müüdud kaupade kulu-16 497-15 999-54 293-54 447
Brutokasum1 9912 1218 8989 795
     
Tegevuskulud-2 635-2 561-8 402-8 180
  Turundus- ja müügikulud-1 735-1 775-5 673-5 702
  Üldhalduskulud-900-786-2 729-2 478
Muud äritulud/-kulud-35-114299189
Bioloogiliste varade ümberhindlus-754-457-530-2 012
Ärikasum (-kahjum)-1 433-1 011265-208
  Finantstulud/-kulud-384-112-777-607
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)-1 817-1 183-512-815
  Tulumaks120-13-119-17
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 697-1 196-631-832
     
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 658-1 177-616-948
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-39-19-15116
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku-1 697-1 196-631-832
     
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:    
Valuutakursi vahed-20626361549
Kokku koondkasum (-kahjum)-1 717-570-270-283
     
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:    
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 684-551-255-399
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-33-19-15116
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-1 717-570-270-283
     
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,04-0,01-0,01-0,01
     
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,04-0,01-0,01-0,01

Indrek Kasela

 AS PRFoods

 Juhatuse liige

 T: +372 452 1470

 investor@prfoods.ee

 www.prfoods.ee 

Manus


PRF_Vahearuanne_3kv_9kuud_2019_2020.pdf