English Estonian
Avaldatud: 2022-10-05 16:14:53 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

Kommentaar meedias ilmunud infole

04.10.2022 ilmus Postimehe veebiväljaandes artikkel „Tallinna Sadam usaldas kahtlaseid investoreid ja takerdus vaidlustesse“. Avaldame Tallinna Sadama juhatuse kommentaari artiklis esitatud infole.

Tegemist on Tallinna Sadama jaoks olulise arendusega, mis tööle hakkamisel toob meile täiendavat kaubamahtu ning laevakülastusi nii tooraine sisseveol kui ka valmistoodangu väljaviimisel. Oleme kohtunud MPG Agroproduction investorite ning tegevjuhiga ja  saanud neilt  kinnitust investorite  eelneva töökogemuse ja tegevuse kohta sarnaste projektidega.

Tallinna Sadam on järjepidevalt kontrollinud MPG AgroProduction OÜ-ga seotud isikute, (sh tegelike kasusaajate Roman Artemiev ja Svetlana Bazhanova) tausta ning nimetatud isikud ei ole kantud sanktsioneeritud isikute nimekirja. Meie andmetel ei  ole tegemist ka kriminaalselt karistatud isikutega.

MPG AgroProduction OÜ on teinud investeeringuid – tänaseks on  tehtud keskkonna uuringud, koostatud eelprojekt, taotletud ja menetletud (st kooskõlastatud kõikide seaduses ette nähtud ametkondadega) ja 01.07.2021 saadud ehitusluba, mis on vaidlustatud ning vaidlus kestab käesoleva ajani. Kuna antud projekti osas on Roheline Rist OÜ pöördunud kohtusse ehitusloa tühistamiseks, siis oleme vastanud meediale, et Tallinna Sadam ei pea eetiliseks käimasoleva kohtuvaidluse ajal kommenteerida antud projektiga seotud asjaolusid ja isikuid. Tallinna Sadam ei ole ka vaidluse osapool.

Projektiga seoses on läbi viidud vajalikud uuringud. Sojaõlitehase rajamise eelprojekti koostamise staadiumis on koostatud „Muuga sojaõli tehase keskkonnamõju eksperthinnang ja sisendandmed eelhinnangu andmiseks“. Lisaks viidi 2015. aastal  Muuga sadamas läbi summaarne riskianalüüs „Muuga sadama sadamaalal asuvate ettevõtete tegevusega seonduvate riskide hindamine ja summaarse riskianalüüsi koostamine“.

Kõik Tallinna Sadama kohustused seoses projektiga on täidetud: arendusala on puhastatud endise söeterminali seadmetest ja arendajale üleantud. Varasemalt on piirkonda rajatud ka sobilikud kaid.  Tallinna Sadamal ei ole vaja antud projektiga seoses täiendavaid investeeringuid teha.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee