Paskelbta: 2020-03-23 08:25:00 CET
INVL Baltic Farmland
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. kovo 23 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

  1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą. 

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

  1. Konsoliduoto ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

  1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje6 957
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)1 136
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) 
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje8 093
Pervedimai iš rezervų 
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso8 093
Pelno paskirstymas:(323)
- į įstatymo numatytus rezervus 
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti 
- į kitus rezervus 
- dividendai*(323)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai 
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje7 770

*Skiriama 0,10 EUR vienai akcijai

5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. 

Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2019 m. kovo 22 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

6) Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Atlygio politikos tvirtinimo

1) Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Atlygio politiką, kuri įsigaliotų nuo jos patvirtinimo dienos. 

2) Pavesti bendrovės vadovui paskelbti Atlygio politiką bendrovės interneto puslapyje ir užtikrinti tinkamą Atlygio politikos įgyvendinimą.

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams ir ex-dienos:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2020 m. balandžio 6 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2019 metus, yra 2020 m. balandžio 3 d.

Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:

Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         El.paštas egle.surpliene@invaldainvl.com

Priedai


INVL Baltic Farmland_Atlygio politika.pdf
INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2019.pdf
INVL Baltic Farmland_Metine informacija_2019.pdf