English Estonian
Avaldatud: 2024-05-14 07:00:00 CEST
Bigbank AS
Börsiteade

Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

Bigbank AS (registrikood 10183757, aadress Riia tn 2, Tartu, 51004) (Bigbank) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine) ja informeerib prospekti lisa nr 1 kinnitamisest Finantsinspektsiooni (FI) poolt 13. novembril 2023 kinnitatud põhiprospektile (põhiprospekt ja selle lisa nr 1 edaspidi ühiselt Prospekt).

Pakkumine on Prospektis kirjeldatud Bigbanki tagamata allutatud võlakirjaprogrammi (Programm) teine seeria. Pakkumine viiakse läbi Prospekti alusel, mida on täiendatud ja mille osaks on 13. mail 2024 FI poolt kinnitatud lisa nr 1 (Lisa), mis on avaldatud käesoleva teate kuupäeval Bigbanki (https://investor.bigbank.eu/et) ja FI (https://www.fi.ee) veebilehekülgedel. Lisaga inkorporeeritakse Prospekti Bigbanki auditeeritud majandusaastaaruanne 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta kohta, vahearuanne 3-kuulise perioodi kohta, mis lõppes 31. märtsil 2024 ja ajakohastatakse Prospekti informatsiooniga hiljutiste sündmuste ja muudatuse kohta ning nende võimaliku mõju osas Bigbankile.  

Teise seeria võlakirjade pakkumise kavandatav maht on kuni 3 miljonit eurot võimalusega suurendada mahtu kuni 10 miljoni euroni. Kogu Programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 7.00 BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI 24-2034” nimiväärtusega 1 000 EUR võlakirja kohta, lunastustähtajaga 29. mail 2034. Bigbank maksab võlakirjadelt kvartaalselt intressi fikseeritud intressimääraga 7,00% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 7 000 võlakirja võrra kokku kuni 10 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1 000 ühe võlakirja kohta. Tagamata allutatud võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) peetavas Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE3300004340.

Võlakirjade märkimisperiood algab 14. mail 2024 kell 10.00 ja lõpeb 24. mail 2024 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis, Lätis ja Leedus ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. Täiendavalt võib Bigbank pakkuda võlakirju mitteavalikult kõikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides tuginedes määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõikes 4 nimetatud eranditele.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustustega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste allahindamise ja teisendamise riskiga (bail-in risk).

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti teise seeria kokkuvõttes.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus14. mail 2024 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp 24. mail 2024 kell 15:30
Pakkumise tulemuste avalikustamine27. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval
Pakkumise arveldus29. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval
Esimene kauplemispäev börsil30. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval


Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige.

Eesti investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab tema väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks.  

Läti või Leedu investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma vastava finantsinstitutsiooni poole ning esitama märkimiskorralduse finantsinstitutsiooni ette nähtud vormis ning viisil ja vastavalt Prospekti tingimustele.

Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit või vastavat finantsinstitutsiooni, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Nasdaq Tallinna börsi korraldaja kiitis 29. novembril 2023 heaks Bigbanki taotluse noteerida ja võtta kauplemisele kuni 30 000 Bigbanki poolt Programmi raames emiteeritavat allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot. Bigbank taotleb Nasdaq Tallinna börsi korraldajalt ka Pakkumise raames emiteeritavate võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist Balti võlakirjade nimekirjas.  Eeldatav esimene noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 30. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval.

Kuigi Bigbank teeb kõik jõupingutused tagamata allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Pakkumise dokumentide kättesaadavus

Prospekt (sh selle Lisa) koos võlakirjade tingimuste, teise seeria lõplike tingimuste ja Prospekti kokkuvõttega teise seeria kohta on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebileheküljel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja FI veebileheküljel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Bigbanki veebileheküljel https://investor.bigbank.eu/  elektroonilises vormis kättesaadavad Prospekti teise seeria kokkuvõtte tõlked inglise, läti ja leedu keelde.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti (sh Lisa), selle teise seeria kohase kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike teise seeria tingimustega tervikuna ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. 

Argo Kiltsmann
juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
e-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis (sh selle Lisas), Prospekti teise seeria kohases kokkuvõttes ja võlakirja tingimustes ning lõplikes teise seeria tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti (sh Lisa) ja selle teise seeria kokkuvõtte ning võlakirjade tingimuste ja lõplike teise seeria tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.

ManusedBigbank-AS_Base-Prospectus_T2_5-2024_ET.pdf
Bigbank-AS_Final-Terms_Second-tranche_T2_5-2024_ET.pdf
Bigbank-AS_Summary_Second-tranche_T2_5-2024_ET.pdf
Bigbank-AS_Supplement-No-1-to-Base-Prospectus_T2_5-2024_ET.pdf
Bigbank-AS_Terms-and-Conditions_T2_5-2024_ET.pdf