Publicēts: 2021-08-13 12:20:08 CEST
Baltic Technology Ventures
Ārkārtas akcionāru sapulces protokols

2021.gada 13.augusta ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

1. Pamatkapitāla palielināšana.

1) Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 500 000. Palielinot Sabiedrības pamatkapitālu, tiek emitētas vienas kategorijas 5 000 000 dematerializētas uzrādītāja akcijas. 5 000 000 jaunās emisijas akcijas apmaksā naudā.

Viena jaunās emisijas akcija tiek pārdota par EUR 0,40. Akcijas pārdošanas cena veidojas no akcijas nominālvērtības EUR 0,10 apmērā un emisijas uzcenojuma EUR 0,30 apmērā. Papildsamaksa netiek noteikta.

2) Līdzšinējiem akcionāriem nav pirmtiesību iegādāties jaunās emisijas akcijas.

2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

3. Grozījumu izdarīšana statūtos.

1) Izdarīt šādus grozījumus Sabiedrības statūtos:

- izteikt statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā:

„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 905 980 EUR (divi miljoni deviņi simti pieci tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro)”.

- izteikt statūtu 3.2.punktu šādā redakcijā:

“3.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido 29 059 800 (divdesmit deviņi miljoni piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti) uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām”.

2) Apstiprināt statūtus jaunā redakcijā.

 

Vienlaicīgi akciju sabiedrības “Baltic Technology Ventures” valde informē, ka ir plānota piedāvājuma dokumenta sagatavošana un publicēšana Finanšu instrumentu tirgus likuma 16.1.panta kārtībā.

 

Valdes loceklis                                                                                    G.Zolotarev

 

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Riga, LV-1010
         Tālrunis: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 67783601
         E-pasts: gene@baltictechventures.com
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         SIA "Law Office Spridzans"
         Tālrunis: +371 26712718
         e-pasts: svetlana.hramcenko@spridzans.lv


BTV-share-capital-increase-terms.pdf